PL EN


2018 | 4 (44) | 187-203
Article title

Status zastrzeżeń zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym regionalnych izb obrachunkowych

Authors
Content
Title variants
EN
The status of objections reported by local government units to the conclusions included in the post-audit statement of regional accounting chambers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Regionalne izby obrachunkowe zostały powołane do życia ustawą z 7 października 1992 r. jako wyspecjalizowany organ kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego. RIO są zobowiązane do przeprowadzania kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych z których sporządza się protokół kontroli. Następnie izba przekazuje JST wystąpienie pokontrolne wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. JST mogą jednak zgłosić zastrzeżenia do tych wniosków, jeśli uznają, że RIO dopuściło się naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. JST nie przysługuje skarga na uchwałę kolegium izby, gdy ta nie uwzględni zastrzeżeń; są one jedynie głosem sprzeciwu wobec ustaleń podjętych przez RIO.
EN
Regional chambers of accounts were established by the act of 7th October 1992 as a specialized control and supervision body over the financial management of local government units. Regional chambers of accounts is obliged to carry out comprehensive, problematic and ad hoc controls from which the audit report is prepared. Then the chamber gives local government units the post-audit statement along with the applications to remove the irregularities found. However, local government units may raise objections to these applications if they consider that the violation of the law by mistaken interpretation or misapplication. Local government units are not entitled to a complaint against a resolution of the chamber of the chamber, if this does not include reservations; they are only a voice of opposition to the arrangements made by regional chamber of accounts.
Year
Issue
Pages
187-203
Physical description
Dates
published
2018-08-30
Contributors
References
 • Emilewicz J., Wołek A., Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 wi­dziana oczami jej aktorów, Warszawa 2000.
 • Glumińska-Pawlic J., Czy nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek sa­morządu terytorialnego ograniczają ich samodzielność?, [w:] Samorząd – Finanse – Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, red. R.P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa 2013.
 • Goździk K., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego a nadzór organów pań­stwowych, [w:] Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, red. J.P. Tarno, Zielona Góra 2005.
 • Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968.
 • Krawczyk R.P., Regionalne izby obrachunkowe – pozycja konstytucyjna i jej uwarunko­wania ustawowe, [w:] Regionalne izby obrachunkowe w Polsce w latach 1993–2003, red. B. Cybulski, S. Srocki, Wrocław 2003.
 • Krawczyk R.P., Status ustrojowo-prawny regionalnych izb obrachunkowych, [w:] 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontro li gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, red. R. Hauser, Po­znań 2007.
 • Niczyporuk J., Szreniawski J., Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] Ustrój admi­nistracji publicznej, red. E.J. Nowacka, Warszawa 2000.
 • Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, Wrocław 2003.
 • Słownik języka polskiego. Tom III. R-Ż, red. M. Szymczak, Warszawa 1983.
 • Wacinkiewicz D., Kontrola i nadzór w prawie komunalnym, Warszawa 2007.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-363e0736-80f6-4950-b91f-28bc87c38fd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.