PL EN


2017 | 24 | 139-152
Article title

„ON TO PODJĄŁ SIĘ BYŁ PIĘKNEGO DZIEŁA UŁATWIENIA POWROTU WYWIEZIONYM NA SYBIR PO R. 1863 PODDANYM AUSTRIACKIM”. KSIĄDZ LUDWIK RUCZKA I JEGO DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZESŁANYCH NA SYBIR POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH Z ZABORU AUSTRIACKIEGO

Content
Title variants
EN
„HE HAS BEEN BEING A BEAUTIFUL RETIREMENT FACILITY ON THE SYBIR BEFORE 1863 SUBMITTED TO AUSTRIAN”. FR. LUDWIK RUCZKA AND HIS ACTIVITIES FOR THE EXILED TO SIBERIA JANUARY UPRISING FROM THE AUSTRIAN PARTITION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The January Uprising of 1863-1864 ended in defeat. As a result, many of its participants were sent to Siberia. Among them were the inhabitants of the Austrian partition and other parts of the Austrian Empire. Fr. Ludwik Ruczka took care of their release. His tireless actions, conducted between 1863 and 1875, led to the release of several hundred insurgents from Galicia. Thanks to them they could return to their places of residence, to their families, becoming living witnesses of past events. For the rest of their lives they remembered who had saved them. Fr. Ludwik Ruczka, in spite of his numerous pastoral, social and political duties, became involved in this assistance, thereby enrolling permanently on the pages of history.
Contributors
References
 • Archiwum Parafii kolegiackiej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej (dalej: AParK), Liber mortuorum pro oppido Kolbuszowa parochiae Kolbuszoviensis ab anno 1846 – august. 1873. Tom 15.
 • AParK, Liber copulatorum pro Kolbuszowa oppido ab anno 1858−1897. Tomus 18.
 • AParK, Liber mortuorum pro oppido Kolbuszowa parochiae Kolbuszowa ab anno 1873−1911. Tomus 22.
 • AParK, Liber natorum pro oppido Kolbuszowa ab anno 1833-1860 et pago Nowa Wieś ab anno 1833−1841 (october). Tomus 29.
 • Liber natorum pro pago Dolna Kolbuszowa ab anno 1839 (3 februaris) – 1852 (28 aprilis). Tomus 32.
 • AParK, Liber baptisatorum ecclesiae Kolbuszoviensis pro oppido Kolbuszowa ab anno 1860-1876. Tomus 41.
 • Bałda W., Ksiądz Ludwik Ruczka: „Ojciec Sybiraków”, „Prace Pienińskie” 22 (2012), s. 263-270.
 • „Czas” 1873, nr 107.
 • „Czas” 1883, nr 27.
 • „Czas” 44 (1891), nr 44.
 • Haptaś K., Duszpasterska i społeczno-polityczna posługa ks. Ludwika Ruczki (1814−1896) w Galicji i w stolicy monarchii austriackiej, „Rocznik Kolbuszowski” 17 (2017), artykuł oddany do druku.
 • Haptaś K., Ks. Ludwik Ruczka (1814−1896), proboszcz kolbuszowski, dziekan mielecki, poseł Sejmu Krajowego we Lwowie i wiedeńskiej Rady Państwa, „Ojciec” Sybiraków. W 115. rocznicę śmierci, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 96 (2011), s. 345−347.
 • Haptaś K., Ksiądz Ludwik Ruczka (1814−1896), Kolbuszowa 2014.
 • Haptaś K., Lekarz Błażej Kijas (1827−1909), „Fara Mielecka” 19 (2013), nr 3, s. 16−17.
 • Haptaś K., Propozycja objęcia probostwa mieleckiego dla ks. Ludwika Ruczki (w 1867 roku). Przyczynek do biografii duchownego, w: Parafia kolegiacka Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1510−2010. Studia, szkice i materiały, red. S. Zych, Kolbuszowa 2010, s. 302-305.
 • Haptaś K., Życiorys proboszcza kolbuszowskiego ks. Ludwika Ruczki, opublikowany po jego śmierci na łamach krakowskiego dziennika „Czas” (2 XII 1896 r.), „Rocznik Kolbuszowski” 11 (2011), s. 83−89.
 • Kumor B., Ruczka Ludwik (1814−1897), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Warszawa 1991, s. 595−597.
 • Kunisz A., Udział ziemi tarnowskiej w powstaniu styczniowym, Kraków 1990.
 • Marcinek R., Archiwum księdza Ludwika Ruczki i materiały do biografistyki powstańców styczniowych, „Archeion” 94 (1995), s. 41−51.
 • Micińska M., Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego – Działalność księdza Ludwika Ruczki – Powroty, Warszawa 2004.
 • Micińska M., Ksiądz Ludwik Ruczka (1814−1896). Opiekun sybiraków z 1863 roku – polityk galicyjski – proboszcz Kolbuszowej, Warszawa 2015.
 • Skrzypczak J., Pamięć gorzkiej chwały. Ziemia mielecka wobec powstania 1863 roku, Mielec 2013.
 • Życiorys ks. Ludwika Ruczki skreślony przez stryjecznego wnuka dra Adama Ruczkę, Rzeszów 1942, mps (na potrzeby niniejszego tekstu autor korzystał z kserokopii ze zbiorów własnych).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3647147f-4e9a-44be-a477-ac7de7909ef3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.