PL EN


2015 | 11 | 1 | 12-39
Article title

Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje

Content
Title variants
EN
Anselm L. Strauss—Pragmatic Embedment, Pragmatic Implications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentuję dokonania Anselma Straussa i kontekst filozoficzno-socjologiczny powstawania jego koncepcji socjologii. Przedstawię skrótowo jego biografię i rozwój naukowy, dorobek z zakresu psychologii społecznej, metodologii nauk społecznych, socjologii pracy oraz teorii socjologicznej, gdzie nawiążę do inspiracji wywodzących się z idei pragmatyzmu. Elementem spajającym całość dorobku naukowego A. Straussa jest i procesualne, i interakcyjno-konstruktywistyczne ujęcie rzeczywistości społecznej, procesualno-strukturalne ujęcie jaźni i tożsamości oraz kategoria interakcji będąca podstawą wszelkiego działania, gdzie temporalność jest jednym z głównych wymiarów analizy życia społecznego. Zaprezentuję także jego koncepcję tożsamości i jej interakcyjno-konstruktywistyczny charakter wywodzący się z tradycji pragmatyzmu społecznego. Przedstawię ponadto uwarunkowania powstawania jego dokonań metodologicznych.
EN
In the paper, I will present scientific achievements of Anselm Strauss and the socio-philosophical context of how his concept of sociology emerged. The article at hand summarizes his biography and scientific development, his achievements in the field of social psychology, methodology of social science, sociology of work, and sociological theory, and I will refer to his inspirations deriving from pragmatism. Central and cohesive elements of the whole scientific achievements of A. Strauss are: processual and interaction-constructivist approach to social reality, processual-structural approach to self and identity, and the category of interaction as the underpinnings of all actions, where temporality is one of the main dimensions of social life analysis. I also will present his concept of identity and its interaction-constructivist character deriving from the tradition of social pragmatism. Moreover, I will present how his methodological achievements were conditioned.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
12-39
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Baert Patrick (2003) Pragmatism, Realism, and Hermeneutics. „Foundations of Science”, vol. 8, no. 1, s. 89–106.
 • Baert Patrick (2005) Towards a Pragmatist-Inspired Philosophy of Social Science. „Acta Sociologica”, vol. 48, no. 3, s. 191–203.
 • Baszanger Isabelle (1998) The Work Sites of an American Interactionist: Anselm L. Strauss, 1917–1996. „Symbolic Interaction”, vol. 21, no. 4, s. 353‒378.
 • Bauman Zygmunt (1994) Ponowoczesne wzory osobowe [w:] tenże, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury, s. 7–39.
 • Becker Howard S. (1963) Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press of Glencoe.
 • Becker Howard S. (1982) Art Worlds. Berkeley: University of California Press.
 • Becker Howard S. (2009) Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Przełożyła Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Becker Howard S., Strauss Anselm L. (1956) Careers, Personality, and Adult Socialization. „American Journal of Sociology”, vol. 62, no. 3, s. 253–263.
 • Blumer Herbert (2009) Interakcjonizm symboliczny. Przełożyła Grażyna Woroniecka. Kraków: Nomos.
 • Bokszański Zbigniew (1986) Koncepcja tożsamości jednostki w pracach Anselma L. Straussa. „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 89‒110.
 • Bourdeaux Robert M. (1972) John Dewey’s Concept of Functional Self. „Educational Theory”, vol. 22, no. 3, s. 334–343.
 • Bucher Rue, Strauss Anselm L. (1961) Professions in Process. „American Journal of Sociology”, vol. 66, no. 4, s. 325‒334.
 • Burgess Ernest W. (1928) Factors Determining Success or Failure on Parole [w:] A. A. Bruce, ed., The Workings of the Indeterminate Sentence Law and Parole in Illinois. Springfield: Illinois State Parole Board, s. 205‒249.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Clarke Adele E. (1991) Social Worlds/Arenas Theory as Organizational Theory [w:] D. R. Maines, ed., Social Organization and Social Process. Essays in Honor of Anselm Strauss. New York: Aldine de Gruyter, s. 119–158.
 • Clarke Adele E. (2006) Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks: Sage.
 • Conrad Peter, Bury Mike (1997) Anselm Strauss and the Sociological Study of Chronic Illness: A Reflection and Appreciation. „Sociology of Health & Illness”, vol. 19, no. 3, s. 373‒376.
 • Cooley Charles Horton (1922) Human Nature and the Social Order. New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Deegan Mary Jo (2007) The Chicago School of Ethnography [w:] P. Atkinson i in., eds., Handbook of Ethnography. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage, s. 11‒23 .
 • Dewey John (2002) Jak myślimy. Przełożyła Zofia Bastegenówna. Warszawa: De Agostini, Altaya.
 • Fagerhaug Shizuko, Strauss Anselm L. (1980) How to Manage Your Patient’s Pain... And How Not To. „Nursing”, vol. 10, s. 44–47.
 • Fine Allan G., ed., (1995) A Second Chicago School? The Development of Postwar American Sociology. Chicago: Chicago University Press.
 • Fisher Berenice, Strauss Anselm L. (1978a) Interactionism [w:] T. Bottomore, R. Nisbet, eds., A History of Sociological Analysis. New York: Basic Books, s. 457‒499.
 • Fisher Berenice, Strauss Anselm L. (1978b) The Chicago Tradition: Thomas, Park, and Their Successors. „Symbolic Interaction”, vol. 1, no. 2, s. 5‒23.
 • Gerhardt Uta (2000) Ambivalent Interactionist: Anselm Strauss and the „Schools” of Chicago Sociology. „The American Sociologist”, vol. 40, s. 34–64.
 • Glaser Barney (1978) Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology Press.
 • Glaser Barney (1992) Basics of Grounded Theory Analysis. Mill Valley: The Sociology Press.
 • Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1964) Awareness Contexts and Social Interaction. „American Sociological Review”, vol. 29, no. 5, s. 669‒679.
 • Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1965a) Awareness of Dying. Chicago: Aldine de Gruyter.
 • Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1965b) Temporal Aspects of Dying as a Non-Scheduled Status Passage. „American Journal of Sociology”, vol. 71, no. 1, s. 48‒59.
 • Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine de Gruyter.
 • Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1968) Time for Dying. New York: Aldine de Gruyter.
 • Glaser Barney, Strauss Anselm L. (1971) Status Passage. A Formal Theory. Chicago: Aldine de Gruyter.
 • Goffman Erving (1956) The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.
 • Goffman Erving (1961) Asylums: Essays on Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City: Anchor Books.
 • Goffman Erving (1963) Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. London: Penguin.
 • Goffman Erving (1981) Człowiek w teatrze życia codziennego. Przełożyli Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak. Warszawa: PIW.
 • Goffman Erving (2005) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: GWP.
 • Goffman Erving (2011) Instytucje totalne. Przełożyli Olena Waśkiewicz, Jacek Łaszcz. Sopot: GWP.
 • Hammerslay Martyn (1989) The Dilemma of Qualitative Method. Herbert Blumer and the Chicago Tradition. London, New York: Routledge.
 • James William (2004) Pragmatyzm. Przełożył Michał Filipczuk. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 • Kacperczyk Anna (2005) Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych [w:] E. Hałas, K. T. Konecki, red., Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar, s. 169–191.
 • Konecki Krzysztof T. (1988) Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej. „Studia Socjologiczne”, t. 1, s. 225‒245.
 • Konecki Krzysztof T. (1992) Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki Krzysztof T. (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Scholar.
 • Konecki Krzysztof T. (2007) Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego [w:] J. Leoński, U. Kozłowska, red., W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Economicus, s. 72-115
 • Konecki Krzysztof T., Chomczyński Piotr (2012) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin.
 • Legewie Heiner, Schervier-Legewie Barbara (2004) Research is Hard Work, It’s Always a Bit Suffering. Therefore on the Other Side it Should Be Fun. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum Qualitative Research”, vol. 5, no. 3 [dostęp 15 grudnia 2005 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/562/1219›.
 • Lindesmith Alfred R., Strauss Anselm L., eds., (1949) Social Psychology. New York: Dryden.
 • Lindesmith Alfred R., Strauss Anselm L., eds., (1952) Comparative Psychology and Social Psychology. „American Journal of Sociology”, vol. 58, no. 3, s. 272‒279.
 • Maines David (1991) Reflections, Framing, and Appreciations [w:] tenże, Social Organization and Social Process. Essays in Honor of Anselm Strauss. New York: Aldine de Gruyter, s. 3‒9.
 • Marciniak Łukasz T., Rogala-Marciniak Sylwia (2011) Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Mead Georg H. (1956) The Social Psychology of George Herbert Mead. Chicago: University of Chicago Press.
 • Mead Georg H. (1975) Umysł, osobowość i społeczeństwo. Przełożyła Zofia Wolińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miliken Jane, Schreiber Rita (2012) Examining the Nexus Between Grounded Theory and Symbolic Interactionism. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 11, no. 5, s. 684–696.
 • Mingers John, Brocklesby John (1997) Multimethodology: Towards a Framework for Mixing Methodologies. „Omega”, vol. 25, no. 5, s. 489–509.
 • Papachristos Andrew (2012) The Chicago School of Sociology [w:] W. S. Bainbridge, ed., Leadership in Science And Technology. A Reference Handbook. Thousand Oaks: Sage, s. 472-479.
 • Park Robert E., Burgess Ernest W., McKenzie Roderick D. (1925) The City. Chicago: Chicago University Press.
 • Prus Robert (1997) Anselm Strauss (A Tribute): Contributions to Symbolic Interaction. „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 21, s. 9–12.
 • Reichertz Jo (2009) Abduction: The Logic of Discovery of Grounded Theory. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 11, no. 1 [dostęp 06 marca 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1001135›.
 • Riemann Gerhard, Schütze Fritz (1991) „Trajectory” as a Basic Theoretical Concept for Analyzing Suffering and Disorderly Social Processes [w:] D. R. Maines, ed., Social Organization and Social Processes. Essays In Honor of Anselm Strauss. Hawthorne: Aldine de Gruyter, s. 333‒347.
 • Rorty Richard (1982) Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Rorty Richard (1999) Philosophy and the Social Hope. London: Penguin.
 • Schatzman Leonard, Strauss Anselm L. (1955) Social Class and Modes of Communication. „American Journal of Sociology”, vol. 60, no. 4, s. 329‒338.
 • Schatzman Leonard, Strauss Anselm L. (1973) Field Research. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Schuessler Karl, Strauss Anselm L. (1950) A Study of Concept Learning by Scale Analysis. „American Sociological Review”, vol. 15, no. 6, s. 752‒762.
 • Seale Clive (1999) Classics Revisited. Awareness of Method: Re-Reading Glaser & Strauss. „Mortality”, vol. 4, no. 2, s. 195–202.
 • Star Susan L., Strauss Anselm L. (1999) Layers of Silence, Arenas of Voice: The Ecology of Visible and Invisible Work. „Computer Supported Cooperative Work”, vol. 8, no. 1/2, s. 9–30.
 • Star Susan L., Griesemer James R. (1989) Institutional Ecology, “Translations” and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley Museum of Vertebrate Zoology, 1907–1939. „Social Studies of Science”, vol. 19, no. 3, s. 387–420.
 • Strauss, Anselm L. (1942) Critical Analysis of the Concept of Attitude. Niepublikowana praca magisterska. University of Chicago.
 • Strauss, Anselm L. (1946a) The Influence of Parent-Images Upon Marital Choice. „American Sociological Review”, vol. 11, no. 5, s. 554‒559.
 • Strauss, Anselm L. (1946b) The Ideal and the Chosen Mate. „American Journal of Sociology”, vol. 52, no. 3, s. 204‒208.
 • Strauss, Anselm L. (1954a) Strain and Harmony in American-Japanese War-Bride Marriages. „Marriage and Family Living”, vol. 16, no. 2, s. 99‒106.
 • Strauss, Anselm L. (1954b) The Development of Conceptions of Rules in Children. „Child Development”, vol. 25, no. 3, s. 193‒208.
 • Strauss, Anselm L. (1956) Introduction [w:] tenże, The Social Psychology of George Herbert Mead. Chicago: University of Chicago Press, s. IV–XVI.
 • Strauss, Anselm L. (1959) Mirrors and Masks. Glencoe: Free Press.
 • Strauss, Anselm L. (1973) America: In Sickness and Health. „Society”, vol. 35, s. 108–114.
 • Strauss, Anselm L. (1976) Images of the American City. New Brunswick: Transaction Publishers.
 • Strauss, Anselm L. (1978a) Negotiations. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Strauss, Anselm L. (1978b) A Social World Perspective. „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 1, s. 119–128.
 • Strauss, Anselm L. (1982) Social World and Legitimation Processes. „Studies in Symbolic Interaction”, vol. 4, s. 171–190.
 • Strauss, Anselm L. (1987) Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strauss, Anselm L. (1992) Introduction [w:] tenże, Miroirs et Masques. Une Introduction à l’interactionnisme. Paris: Métailié.
 • Strauss, Anselm L. (1993) Continual Permutations of Action. New York: Aldine de Gruyter.
 • Strauss, Anselm L. (1995) Identity, Biography, History, and Symbolic Representations. „Psychology Quarterly”, vol. 58, no. 1, s 4‒12.
 • Strauss, Anselm L. (2013) Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości. Przełożyła Agnieszka Hałas. Kraków: Nomos.
 • Strauss Anselm L., Corbin Juliet (1990) Basics of Qualitative Research. London: Sage.
 • Strauss Anselm L., Glaser Barney, eds., (1975) Chronic Illness and the Quality of Life. St. Louis: C.V. Mosby.
 • Strauss Anselm L. i in. (1964) Psychiatric Ideologies and Institutions. New York: Free Press of Glencoe.
 • Strauss, Anselm L. i in. (1985) Social Organization of Medical Work. Chicago, London: University of Chicago Press.
 • Strübing Jörg (2004) Grounded Theory. Zur Sozialtheoretischen und Epistemologischen Fundierung des Verfahrens der Empirisch Begründeten Theoriebildung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften,
 • Strübing Jörg (2007a) Research as Pragmatic Problem-Solving: The Pragmatist Roots of Empirically-Grounded Theory [w:] A. Bryant, K. Charmaz, eds., The SAGE Handbook of Grounded Theory. Los Angeles: Sage, s. 580–602.
 • Strübing Jörg (2007b) Anselm Strauss. Konstanz: UVK Verlags GmbH.
 • Timmermans Stefan, Tavory Iddo (2012) Theory Construction in Qualitative Research: From Grounded Theory to Abductive Analysis. „Sociological Theory”, vol. 30, no. 3, s. 167–186.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-364721ef-faf5-4fc5-9865-831d44a2872e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.