PL EN


2016 | 4 (32) | 207-222
Article title

Zarząd województwa jako organ realizujący politykę rozwoju regionalnego

Authors
Content
Title variants
EN
Voivodeship board as an organ of public authority implementing the development policy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ustanowienie od 1999 r. województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego w Polsce miało przełomowe znaczenie w procesie decentralizacji państwa. Województwo uzyskało nie tylko klasyczne atrybuty samorządu terytorialnego, ale wyraźnie ewoluuje w kierunku instytucji regionu. Proces ten uległ intensyfikacji wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie w tym procesie mają zarządy województw, którym ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju powierza szereg istotnych zadań w zakresie rozwoju regionalnego. Zadania te, realizowane w okresie recepcji środków europejskich tj. w latach 2007–2013 (2015) oraz w latach w latach 2014–2020 w zasadniczy sposób wpływają na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy wspólnot lokalnych, ale przede wszystkim stymulują przekształcanie się samorządu województwa w region europejski.
EN
The establishment of voivodeship in 1999, as the unit of local government, had a break- through role in the process of decentralization of the state. Voivodeship has gained not only the traditional attributes of the local government, but is clearly evolving in the direction of the institution of the region. This process has intensified because of the accession to the European Union. The voivodeship board has got major importance in this process on the basis of The Act of Regional Development, which ensures the voivodeship board a lot of undertakings in the area of regional development. These undertakings, performed during the reception of EU funds in the years 2007–2013 (2015) and in the years between 2014–2020 have significantly affected the dynamic socio-economic development of local communities, but above all have stimulated the transformation of the self-government of the voivodeship into the European region.
Year
Issue
Pages
207-222
Physical description
Dates
published
2016-08-31
Contributors
author
References
 • Adamiak J., Kosiedowski W., Potoczek A., Słowińska B., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Toruń 2001.
 • Borowicz K., Zasady prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa z dnia Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem, Warszawa 2008.
 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.
 • Cybulska R., Kontrakt terytorialny – nowy instrument rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, red. M. Stec, K. Bondarzewski, Warszawa 2015.
 • Czykier – Wierzba D., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Gdańsk 1998.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
 • Jaśkiewicz J., Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, wyd. II, LEX/el.
 • Keating M., Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy, Centrum Europejskie Natolin, z. 17, Warszawa 2004.
 • Kot B., Regionalizm i regionalizacja w Unii Europejskiej, [w:] Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, red. M. Witkowska, Warszawa 2009.
 • Lemańska J., Adekwatność prawnej regulacji pozycji zarządu województwa w odniesieniu do podstawowego zadania samorządu województwa – rozwoju regionalnego, [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2014.
 • Lemańska J., Zakres i stopień samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, red. M. Stec, K. Bandarzewski, Warszawa 2015.
 • Marekwia A., Komentarz do art. 41 ustawy o samorządzie województwa, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Nowacka E., Zagadnienia regionalizacji w Polsce, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. 1, red. S. Dolata, Opole 1998.
 • Orłowski W., Sobczak J., Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na pozycję i funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego, [w:] Kadry dla gospodarki transgranicznej, red. M. Kowerski, I. Pieczykolan, Zamość 2012.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony państw członkowskich, Warszawa 2006. Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, red. W. Sługocki, Warszawa 2009.
 • Potoczek A., Polityka regionalna jako sfera aktywności władz publicznych, [w:] Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, red. W. Sługocki, Warszawa 2009.
 • Rudnicki M., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Poznań 2000.
 • Sługocki J., Aspekty prawne rozwoju regionalnego, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i Europie, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2009.
 • Szewc A., Komentarz do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Lex 2007 – wersja internetowa.
 • Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Śliwa P., Meandry polskiej regionalizacji, [w:] Państwo, Samorząd i Społeczności lokalne. Piotr Buczkowski In memoriam, red. Bondyra, M.S. Szczepański, P. Śliwa, Poznań 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-365437e4-7eb7-4a0d-812b-711c69bbd22e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.