PL EN


2008 | 11 | 26-39
Article title

Badanie struktur przemysłowych w Polsce w dobie globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej

Content
Title variants
EN
Research into Polish industrial structures in the globalization era: the industrial spatial structure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Globalization as the drive of socio-economic and political transformations shapes the new order of the modern world. The imperative of constant economic growth forces the search for new sources of optimization of industrial activity, e.g. through extensive division of labour, searching for cheap labour, specialization of activity, tightening the bonds between particular sectors of the national economy, using new technological achievements and new organizational solutions (production fragmentation), and political activity (systematic reduction of barriers in goods, services and capital global flow). Globalization also causes far-reaching changes in the functioning of industry. As a consequence, the object of research in industrial geography changes, as well as the theme- and research range of industrial structures (systems). Traditionally the analysis of structural systems was conducted on the planes of: divisions (branches), ownership, size, and space. In the globalization era, as a result of strong influence of science and technology on industry, especially in organizational, technological, but also logistic spheres, individuation of each of the above-mentioned structures becomes highly problematic. In the light of the above, the author of the present paper examines the applicability of the spatial auto-corellation analysis in identification of patterns of spatial dependencies and spatial heterogeneity of industrial activity, on the example of the Kujawsko-pomorskie voivodship. The main assumption of auto-corellation analysis is based on the claim that the intensity of phenomena in a spatial unit depends on their level in neighbouring units. Experimental analysis of auto-corellative dependencies with respect to the industrial activity development and spatial influence of this activity seems to be a helpful method in identifying industrial spatial structures. It enables determination of patterns of spatial heterogeneity and other patterns of spatial dependencies. Using this method enables to diagnose a low degree of spatial dependency of units with respect to industrial development, and to notice the tendency of polarization of the industrial activity distribution.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
 • Anselin L. 1995, Lokal Indicators of Spatial Association – LISA, Geographical Analysis
 • Anselin L., Bera A. 1998, Spatial Dependence in Linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics, [in:] Handbook of Applied Economic Statistics, eds. A. Ullah, D. Giles, New York
 • Bivand R. 1980, Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii, [w:] Analiza regresji w geografii, red. Z. Chojnicki, PWN, Poznań
 • Bivand R. 1981, Modelowanie geograficznych układów czasoprzestrzennych, PWN, Warszawa–Poznań
 • Chardonnet J. 1955, Podstawowe typy kompleksów przemysłowych, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 5, Warszawa
 • Cliff A., Ord J.K. 1973, Spatial Autocorrelation, London
 • Czyż T. 1978, Metody generalizacji układów przestrzennych, PWN, Poznań
 • Delimitacja okręgów przemysłowych – zmiany terytorialne zaistniałe w latach 1978–1988, 1994, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa
 • Delimitacja okręgów przemysłowych, 1982, GUS, Warszawa
 • Domański R. 1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa
 • Fierla I. 1984, Geografia przemysłu Polski, PWE, Warszawa
 • Fierla I. 1987, Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa
 • Flejterski S. 2001, E-finanse a makro-, mezzo i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści, [w:] „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. G. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
 • Gierańczyk W., Stańczyk A. 2000, Kształtowanie się przestrzeni przemysłowych w Polsce, [w:] Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, Materiały XLIX Zjazdu PTG, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 181–185
 • Gierańczyk W., Stańczyk A. 2001, Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI w., [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, pod red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa–Kraków
 • Haggett P., Cliff A.D., Frey A. 1977, Locational analysis in human geography, London
 • Hirzel M. i in. 1997, Alternativen beim Outsourcing von Yerwaltungsdienst, „JO Management”, nr 3
 • Kawalec W. 1965, Okręgi przemysłowe i regiony ekonomiczne w Polsce, PWE, Warszawa
 • Kawalec W. 1970, Wybrane problemy struktury przestrzennej przemysłu, Biuletyn KPZK, z. 56, Warszawa
 • Kieżun W. 1997, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa
 • Kopczewska K. 2007, Ekonometria i statystyka przestrzenna, CeDeWU.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa
 • Kortus B. 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa
 • La Sage J. 1999, Spatial Econometrics, [in:] The Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, Morgantown
 • Leszczycki S., Lijewski T. 1974, Geografia przemysłu Polski, PWN, Warszawa
 • Misztal S. 1970, Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860–1965, Studia KPZK PAN, t. XXXI, Warszawa
 • Pakuła L. 1978, Problemy teoretyczno-badawcze form koncentracji przestrzennej przemysłu, Folia Geographica, series Geogr-Oeconom., vol. VI
 • Polityka wspierania klastrów: najlepsze praktyki: rekomendacje dla Polski, 2004, Rekomendacje nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk
 • Porter M.E. 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa
 • Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, 1990, pod red. Z. Zioło, Materiały i Sprawozdania WSP w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 • Ratajczak W. 1980, Analiza i modele wpływu czynników społeczno-gospodarczych na kształtowanie się sieci transportowej, PWN, Poznań
 • Secomski K. 1956, Wstęp do rozmieszczenia sił wytwórczych, Warszawa
 • Skrzypczyński P. 2006, Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, Materiały i Studia, nr 210, Warszawa
 • Smirnov O., Anselin L. 2001, Fast Maximum Likelihood Estimation of Very Spatial Autoregressive Models: a Characteristic Polynominal Approach, Computational Statistic & Data Analysis
 • Stryjakiewicz T., Wajda E., 2003, Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków
 • Wrzosek A. 1972, Główne okręgi przemysłowe Polski, PZWS, Warszawa
 • Zioło Z. 1971, Stan badań nad problemem struktury przestrzennej przemysłu i jej form koncentracji, Materiały Informacyjne WKPG w Krakowie, z. 40, Prace Geograficzne V, Kraków
 • Zioło Z. 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-365c808d-f5a9-435c-881c-85ad0e1de6a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.