PL EN


2016 | XCVIII | 335-351
Article title

Ocena skłonności gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego do zadłużania się

Content
Title variants
EN
Assessment Tendency to Indebtedness of the Middle Pomerania Farms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena czynników wpływających na skłonność gospodarstw rolnych do zadłużania się – na przykładzie gospodarstw z regionu Pomorza Środkowego. Przyjmujemy, iż skłonność gospodarstw rolnych do zadłużania się to prawdopodobieństwo podjęcia decyzji finansowej odnoszącej się do wykorzystania kapitału obcego w strukturze źródeł finansowania. Zakładamy, iż skłonność do korzystania z finansowania obcego przez rolnika zależy od wielkości gospodarstwa rolnego (mierzonej powierzchnią gospodarstwa rolnego, liczbą osób zatrudnionych w gospodarstwie oraz wartością produkcji gospodarstwa), rodzaju produkcji rolnej (produkcja roślinna, zwierzęca i mieszana), celu prowadzenia działalności wytwórczej (gospodarstwa rolne towarowe produkujące w celu sprzedaży wytworzonych produktów na rynek oraz pozostałe), fazy rozwojowej gospodarstwa rolnego (wieku gospodarstwa rolnego). Badania dokonano w oparciu o model regresji logistycznej, w którym zmienną zależną jest zmienna typu dychotomicznego określająca wykorzystanie kapitału obcego w strukturze finansowania gospodarstwa rolnego. Szacowanie parametrów modelu oparto o dane 933 gospodarstw rolnych w Polsce w regionie Pomorza Środkowego (zebrane metodą wywiadu bezpośredniego obejmującego dane za 2011 rok).
EN
The goal of this article is to identify and evaluate factors affecting the tendency to indebtedness of farms – on the example of Middle Pomerania region. We assume that the propensity to use external financing by the farmer depends on the size of the farm (as measured by the surface of the farm, the number of people employed, and the value of its production), on the type of agricultural production (crop production, livestock and mixed), on the purpose of production activities (commodity farms producing to sell manufactured products on the market and others), and on development phase of farm (the age of the farm). The study was based on a logistic regression model in which the dependent variable is dummy variable indicated farms which used debt capital in the financing structure. The estimation of the model parameters was based on the data from 933 farms in Poland (collected through direct interviews, covering the data for the year 2011).
Year
Volume
Pages
335-351
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Opracowania:
 • Ahituv Avner, Kimhi Ayal, Off-Farm Work and Capital Accumulation Decisions of Farmers over the Life-Cycle: The Role of Heterogeneity and State Dependence, Journal of Development Economics 2002/68.
 • Bierlen Ralph, Barry Peter J., Dixon Bruce L., Ahrendsen Bruce L., Credit Constraints, Farm Characteristics and the Arm Economy: Differential Impacts on Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, The American Journal of Agricultural Economics 1998/80, s. 708–723.
 • Janasz Władysław, Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, w: Krzysztof Janasz, Władysław Janasz, Joanna Wiśniewska, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 59–61.
 • Kata Ryszard, Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, Seria: Monografie i Opracowania nr 14.
 • Kata Ryszard, Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych, w: Danuta Kopycińska (red.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 127.
 • Kata Ryszard, Znaczenie kredytów bankowych w finansowaniu rozwoju rolnictwa, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011/XIII/2.
 • Kusz Dariusz, Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990–2007, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2009/XI/2, s. 131–136.
 • Latruffe Laure, The Impact of Credit Market Imperfections on Farm Investment in Poland, Post-Communist Economies 2005/17/3, s. 349–362.
 • Ma Junlu, Tian Gang, Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, Frontiers of Economics in China 2006/1, s. 112–125.
 • Mądra Magdalena, Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych, w: Jan Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/142, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 436–445.
 • Mądra Magdalena, Źródła finansowania a strumienie przepływów pieniężnych w towarowych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011/89, s. 17–35.
 • Mondelli Mario P., Klein Peter G., Private Equity and Asset Characteristics: The Case of Agricultural Production, Managerial and Decision Economics 2014/35, s. 145–160.
 • Olechnowicz Agata, Kołatka Marek, Zachowanie podmiotów decyzyjnych w czasie kryzysu na przykładzie skłonności do zadłużania się gospodarstw domowych w latach 2003–2011, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2014/35/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 463–474.
 • Popper Karl., Świat skłonności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 • Stefko Olga, Łącka Irena, Inwestycje w ogrodnictwie i metody oceny ich efektywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Stola Emilia, Płeć a skłonność do korzystania z kredytów bankowych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009/78, Warszawa 2009, s. 59–68.
 • Szreder Mirosław, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Szymańska Elżbieta, Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2008/76, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008, s. 41–51 .
 • Zawadzka Danuta, Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, w: Halina Zadora, Gabriela Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012/107, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 331–339.
 • Zawadzka Danuta, Szafraniec-Siluta Ewa, Samofinansowanie produkcji rolniczej a poziom aktywności inwestycyjnej towarowych gospodarstw rolnych – analiza porównawcza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej, w: Adam Kopiński, Tomasz Słoński, Bożena Ryszawska-Grzeszczak (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012/271/2, Wrocław 2012, s. 498–505.
 • Zawadzka Danuta, Znaczenie kredytu handlowego w procesie kreowania aktywów finansowych i rzeczowych rolników Pomorza Środkowego, w: Danuta Zawadzka, Jan Sobiech (red.), Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, s. 112.
 • Zawadzka Danuta, Źródła finansowania działalności mikro i małych przedsiębiorstw w regionie Pomorza Środkowego, w: Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 568–575.
 • Zhixiong Du, Credit Demand of Rural Enterprise and Loan Supply in China, Raport on Data Processing Results of Two Surveys, The Chinese Economy 2004/37, s. 37–58.
 • Strony internetowe:
 • www.fadn.pl; stan na 14.07.2015 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36616b7e-ea9f-485a-bf6c-a1886fadc0ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.