Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(38) | 41-56

Article title

Geneza dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi

Content

Title variants

Genesis of the Dynamic Business Process Management

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie przyczyn rozszerzenia koncepcji zarządzania procesowego. Wychodząc od analizy zasad funkcjonowania małych firm przedstawiono podstawowe problemy zarządzania dużymi organizacjami w gospodarce wiedzy. Następnie przedstawiono koncepcję dynamicznego zarzą-dzania procesami biznesowymi (dynamic BPM) będącą rozszerzeniem klasycznego zarządzania procesowego i pokazano, w jaki sposób implementując zasady dynamic BPM organizacja może wyeliminować podstawowe wady klasycznego zarządzania procesowego. W artykule pokazano implementację dynamic BPM oraz przedstawiono podstawowe wymagania i korzyści z wdrożenia tej koncepcji zarządzania procesowego, takie jak możliwość szybkiego i efektywnego zarządzania wiedzą czy wykorzystanie technologii IT do podniesienia jakości i efektywności realizowanych procesów. Od strony praktycznej określono podstawowe wymagania dla systemów dynamic BPMS, pozwalających na praktyczną implementację koncepcji w organizacjach oraz podstawowe wymagania oraz rezultaty dzielenia się wiedzą w ramach organizacyjnego procesu social BPM. Artykuł ma charakter koncepcyjny i adresowany jest do kadry zarządzającej, badaczy, procesowców i pracowników firm zajmujących się wdrażaniem metodyk jakościowych i procesowych w organizacjach.
EN
An aim of considerations is to present the reasons for extension of the concept of process management. Departing from an analysis of the principles of small companies functioning, the author presented the basic problems of managing large organisations in the knowledge economy. Next, he presented the concept of dynamic BPM (business process management) being an extension of the classical process management and showed how, implementing the principles of dynamic BPM, an organisation can eliminate basic faults of the classical process management. In his article, the author showed the implementation of dynamic BPM and presented basic requirements and benefits issuing from implementation of this concept of process management such as the possibility of quick and affective knowledge management or use of IT for the purpose of raising quality and effectiveness of the implemented processes. From the practical side, he described the essential requirements for the systems of dynamic BPMS (business process management suites) allowing for a practical implementation of the concept at organisations as well as the basic requirements and results of knowledge sharing within the framework of the organisational process called “the social BPM”. The article is of the conceptual nature and is addressed to the managerial staff, researchers, process engineers, and employees of the companies dealing with implementation of the quality and process methodologies at organisations.

Year

Issue

Pages

41-56

Physical description

Contributors

References

  • Champy J.A. (2003), X-engineering przedsiębiorstwa. Przemyśl swój biznes w erze cyfrowej (X-Engineering the Corporation. Reinventing Your Business in the Digital Age), Placet, Warszawa.
  • D’Aveni, R. (1994), Hypercompetition Managing the Dynamics of strategic maneuvering, The Free Press, New York.
  • Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku (Managements Challenges for the 21st Century), Muza S.A., Warszawa.
  • Gardziel T., Nieścior A. (2003), Zarządzanie organizacją w okresie transformacji ustrojowej, http://www.ckl.com.pl/index_crrif.php?srd=2&zts2=czytelnia_szczegoly&id_napisali=478&publikacja=&kategoria_wyswietlana.
  • Gruchman G. (2003), Model PDF czyli Procesowa Dojrzałość Firmy, http://www.gruchman.pl/20002002/pdf_Internet.htm.
  • Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa – jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie (Beyond Reengineering. How the Process-Centered Organization is Changing our Work and our Lives), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Jarmuł M. (2003), Kształtowanie liderów przyszłości, http://nowoczesnafirma.wp.pl/artykuly/artykul_4224.htm.
  • Mikuła B. (2001), W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa 2001, Kraków.
  • Płoszajski P. (2004), Organizacja przyszłości: przerażony kameleon. W kierunku nowej filozofi i zarządzania, http://www2.sgh.waw.pl/sgh/katedry/ktz/ktz/zajecia/materialy/tresc/pliki/prof._Ploszajski_-_Organizacja_przyszlosci.pdf.
  • Salik H. (2004), Google zadebiutowało na giełdzie, Gazeta Wyborcza, http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34513,2238826.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3664339d-c406-4c59-8e6d-625fd598055c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.