PL EN


2019 | 14 | 42-54
Article title

Kultura informacyjna komponentem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli

Authors
Content
Title variants
EN
Information culture is a component of the security of the state and it’s citizens
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Bezpieczeństwo” to pojęcie używane przez większość osób, niemniej jednak bez przymiot-nika jest kategorią teoretyczną, wielorako i wieloaspektowo rozumianą. Bezpieczeństwo to stan braku zagrożeń. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa postrzeganego jako bezpieczeństwo jego poszczególnych obywateli istotnym elementem są cyfrowe kompetencje obywateli, które powinny stanowić podstawową zaporę przed zagrożeniami cyfrowymi. Kultura informacyjna – jej rozwijanie to z kolei jeden z głównych celów edukacji z zakresu szeroko rozumianej problematyki technologii informacyjno-komunikacyjnych, na wszystkich poziomach (etapach) kształcenia doby społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiona w artykule analiza zagadnienia kultury informacyjnej jako komponentu bez-pieczeństwa obywateli, a tym samym bezpieczeństwa państwa stanowi fragment szerszych badań nt.: „Społeczne i kulturowe aspekty jakości bezpieczeństwa życia i pracy człowieka”.
EN
“Safety” is a concept used by most people, but without an adjective it is a theoretical catego-ry, multiple and multi-aspect understood. Security is the state of no threats. From the point of view of the security of the state as the security of its individual citizens, an important element are the digital competences of citizens, which should constitute the basic barrier against digital threats. Information culture – its development is one of the main aims of education in the field of broadly understood issues of information and communication technologies, at all levels (stages) of educat-ing the day of the information society. The issues of culture presented in the analysis as elements of security, including the states of security, constitute a fragment of a broader research on: “Social and cultural aspects of the quality of life and human work safety”.
Year
Volume
14
Pages
42-54
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Politechnika Rzeszowska
References
 • Balcerowicz B. (red.), Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994.
 • Ciupiński A., Doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa kooperacyjnego [w:] Bez-pieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, red. nauk. T. Jemioło, K. Malak, Warsza-wa 2002.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kra-ków 1999.
 • Jarmoszko S., Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterioracji więzi społecznej [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, red. E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, Warszawa 2010.
 • Kulpa-Puczyńska A., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w percepcji studentów studiów pedagogicznych [w:] Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia, red. R. Gerlach, A. Kulpa-Puczyńska, R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2008.
 • Kunikowski J., Słownik terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa, wyd. IV rozszerzone, Siedlce 2015.
 • Kukułka J., Leksykon pokoju, Warszawa 1987.
 • Malak K., Bezpieczeństwo jako kategoria i zjawisko społeczne, „Piotrkowskie Zeszyty Międzyna-rodowe” 2007, nr 2.
 • Malinowski B., Naukowa teoria kultury [w:] Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.
 • Piątek T., Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych współczesnego nauczycie-la, Rzeszów 2010.
 • Piątek T., Odpowiedzialność za i wobec siebie i innych artefaktem planów życiowych i zawodo-wych [w:] Wartości w pedagogice. Wolność odpowiedzialność godność we współczesnej pe-dagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów 2013.
 • Piątek T., Opar A., Edukacja z zakresu TIK a problem wiktymizacji człowieka doby społeczeństwa informacyjnego, „Dydaktyka Informatyki” 2017, nr 12.
 • Piątek T., Opar A., Nieufność jako wartość w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Wyd. UR, Rze-szów 2015.
 • Piecuch A., Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, Rzeszów 2008.
 • Piwowarski J., Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2015, nr 19.
 • Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa 1984.
 • Zając A., e Praca w cywilizacji wiedzy i społeczeństwa informacyjnego [w:] Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. I, red. Z. Wiatrowski, I. Pyrzyk, Włocławek 2010.
 • Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowa-nie, Warszawa 1999.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-porządzenie o ochronie danych) (CELEX: 32016R0679).
 • Felisiak M., Bezpieczeństwo w internecie. Komunikat z badań nr 133/2018, https://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2018/K_133_18.PDF.
 • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinforma-cyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/8/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2018_roku.pdf.
 • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/11/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce._wyniki_badan_statystycznych_z_lat_2013-2017.pdf.
 • http://www.di.univ.rzeszow.pl/index.html
 • https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/informatyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-pod-stawowa-1.pdf.
 • Kurpaniuk M., IV badanie spamu w Polsce, https://www.biostat.com.pl/czwarte-badanie-zjawiska- -spamu-w-polsce.php.
 • Malak K., Typologia bezpieczeństwa. Nowe wyzwania (08 lipca 2010), http://stosunki-miedzy-narodowe.pl/bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczenstwa-nowe-wyzwania.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36669992-d8fe-49b8-8011-ea3a7cf87bc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.