PL EN


2014 | 6(42) | 3 | 53-67
Article title

Kształtowanie postawy otwartej na życie w okresie narzeczeństwa

Title variants
EN
Shoping the Attitude Open to Life During Courtship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą ukazania roli narzeczeństwa jako szczególnego czasu kształtowania się postawy otwartości na życie. Współcześnie obserwuje się tendencje przeciwne takiej postawie. Odkładanie decyzji o poczęciu dziecka, ograniczanie liczby dzieci w rodzinie czy coraz bardziej powszechne stosowanie antykoncepcji, to podstawowe przejawy zmian na polu życia rodzinnego. Artykuł podejmuje polemikę z takim stanem rzeczy. Okres narzeczeństwa jest wnim ukazany jako jeden z etapów życia rodzinnego, który jest szczególnym czasem przygotowania do pełnienia roli męża i żony oraz ojca i matki. Jest to etap, na którym powinno odbywać się kształtowanie postawy otwartości na życie, a przez to przygotowanie do przyszłej prokreacji. Główny akcent tego przygotowania położony jest na dialogu narzeczonych, którzy otwarcie omawiają takie kwestie, jak: liczba dzieci, postawa wobec antykoncepcji czy zapłodnienia in vitro, a także sprawy trudne, czyli na przykład sytuację potencjalnej niepłodności. W toku formowania postawy otwartej na życie duże znaczenie ma rodzina pochodzenia i wyniesione z niej wzorce, które podlegają weryfikacji w okresie narzeczeństwa. Swoją rolę odgrywa tu także duszpasterstwo rodzin, które organizuje bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa. Artykuł może stać się przyczynkiem do zweryfikowania przez narzeczonych własnej postawy otwartości na życie, ale jednocześnie stanowi wstęp do szerszego namysłu naukowego nad znaczeniem okresu narzeczeństwa w przygotowaniu do małżeńskiej prokreacji.
This paper is an attempt to present the role of engagement as a period when an open attitude towards life is shaped. Nowadays, the tendencies which dominate are quite the opposite. Postponing the decision of conception, reducing the number of children in family or using contraception, which is more and more common these days, are the primary symptoms of changes occurring in family life. This article argues with such state of affairs. It presents the engagement as one of the stages of family life when people can prepare to accept the role of husband or wife, father or mother. It is a period, when the open attitude towards life should be shaped, leading to future procreation. The main point lies in the dialogue between the engaged, who should discuss issues like: the number of children, the attitude towards contraception or in vitro fertilization, as well as difficult situations, such as potential infertility. In the process of shaping this open attitude towards life, two more aspects play vital role – the background and certain models of family life learnt in our families, which are verified in the engagement. Also, pastoral care of families performs a significant role by running courses related to direct preparation to marriage. This paper can be a starting point for the engaged to verify their attitudes towards life, but it is also an introduction to a wider scientific discussion related to the role of engagement in preparation to procreation in marriage.
Contributors
author
 • doktorantka, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, bozena.babul@gmail.com
References
 • Bielawska-Batorowicz E., Kornas-Biela D., Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, Lublin: RW KUL 1992.
 • Błażkiewicz J., Narzeczeni wobec problemu aborcji, Zielona Góra: Inicjatywa Wydawnicza „Politikon” 2012.
 • Braun-Gałkowska M., Zaprosili także Jezusa. Konferencje przedmałżeńskie, Lublin: Gaudium 2009.
 • Bukalski S., Style przywiązaniowe nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2013.
 • Dudziak U., Naturalne planowanie rodziny przejawem odpowiedzialności i szansą rozwoju, w: Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, red. W.Wieczorek [i in.], Lublin: Gaudium 2008, s. 271-283.
 • Dzióba A., Narzeczeni wobec ludzkiej płodności. Studium pastoralne, Rzeszów: Bonus Liber 2009.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM 2000.
 • Jan Paweł II, List do rodzin, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM 1998.
 • Kornas-Biela D., Psychologiczny kontekst naturalnego planowania rodziny, w: Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, red. W. Wieczorek [i in.], Lublin: Gaudium 2008, s. 251-269.
 • Kornas-Biela D., Rodzina w procesie prokreacji, w: Rodzina − bezcenny dar i zadanie, red. J.Stala, E. Osewska, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 481-539.
 • Najda A.J., Nauka o narzeczeństwie w Starym i Nowym Testamencie, w: Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny wnauczaniu Jana Pawła II, red. Z. Struzik, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2012, s. 201-216.
 • Ostoja-Zawadzka K., Cykl życia rodzinnego, w: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999, s.18-30.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, Warszawa: Fundacja Vita Familiae 2008.
 • Półtawska W., Przygotowanie do małżeństwa, Kraków: WAM 2002.
 • Rostowski J., Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego, w: Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. T. Rostowska, Warszawa: Difin 2009, s. 15-46.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. II, Warszawa: PWN 1995.
 • Wójcik E., Naturalne planowanie rodziny według metody prof. J. Rotzera, w: Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny wnauczaniu Jana Pawła II, red. Z. Struzik, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2012, s. 285-322.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3671119e-362d-42a2-b5d4-fe5da847ee2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.