PL EN


Journal
2010 | 25 | 20-29
Article title

Kodyfikacja etyki w służbie publicznej - doświadczenia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej

Authors
Content
Title variants
EN
The codification of ethics in public service - experience with the Civil Service Code of Ethics (in Polish)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polskie ustawodawstwo przewiduje wydawanie kodeksów etycznych przez samorządy zawodów zaufania publicznego, w szczególności zawodów prawniczych i medycznych. Występują różne poglądy co do charakteru prawnego kodeksów: od stanowiska monistycznego (kodeksy wydane z upoważnienia ustawy są częścią systemu prawnego) do stanowiska dualistycznego (tj. równoległości norm deontologicznych i etycznych); próbą kompromisu jest uznanie kodeksów etycznych za akty „miękkiego prawa”. Szczególność Kodeksu Etyki Służby Cywilnej z 2002 r. wynika z tego, że dotyczy on ważnej części służby publicznej (nie zawodu zaufania publicznego), że został ustalony przez Prezesa Rady Ministrów (nie w drodze środowiskowej autoregulacji), oraz że, zaczynając od ogólniejszej zasady służby publicznej, skonstruowano go na zasadzie przykładowego wyciągnięcia deontologicznych wniosków z konstytucyjnych zasad służby: rzetelności, profesjonalizmu, bezstronności i neutralności politycznej. Obecna ustawa o służbie cywilnej z 2008 r. zawiera podstawę prawną do skodyfikowania przez premiera zasad etyki korpusu służby cywilnej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nowy kodeks powinien stanowić adaptację Kodeksu z 2002 r.
EN
Polish legislation provides for the issuance of codes of ethics by local governments for professions of public trust, especially the legal and medical professions. There are diverse views as to the legal nature of such codes: a one-tier position (the codes issued under the authority of the legislation are part of the legal system), a two-tier position (the parallelism of professional conduct and ethical standards), or a compromise position in which ethical codes are recognized as acts of "soft law". The peculiarity of the 2002 Civil Service Code of Ethics is that it concerns an important part of public service (not the professions of public trust), that it was established by the Prime Minister (not by way of professional self-regulation) and that, starting from more general principles of public service, it was constructed by deriving professional rules of conduct from the constitutional principles of service: integrity, professionalism, impartiality and political neutrality. The current Civil Service Act of 2008 includes the legal basis for the codification of the ethics of the civil service corps by the Prime Minister. Past experience indicates that the new code should be an adaptation of the 2002 Code.
Keywords
Journal
Year
Issue
25
Pages
20-29
Physical description
Contributors
References
 • Beignier [2006] – B. Beignier, Déontologie, [w:] Dictionnaire de la culture juridique, D. Alland, S. Rials (red.), Paris 2006 : 361 i n.
 • Bogucka, Pietrzykowski [2009] – I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009.
 • Izdebski [2004] – H. Izdebski, Granice prawa jako instrumentu kształtowania standardów zachowania w służbie publicznej, [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, A. Dębic- ka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Białystok 2004.
 • Izdebski [2006] – H. Izdebski, Zawody prawnicze jako zawody zaufania publicznego, [w:] Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Warszawa 2006, s. 24.
 • Izdebski [2008a] – H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2008: 224 i n. Izdebski [2008b] – H. Izdebski, Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2008: 207 i n.
 • Izdebski [w druku] – H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2010 (w druku).
 • Izdebski, Kulesza [2004] - H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 3, Warszawa 2004: 307 i n.
 • Kojder [2006] – A. Kojder, Etyka – przedmiot i stanowiska, [w:] Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Warszawa 2006: 24.
 • Materniak-Pawłowska [2007] – M. Materniak-Pawłowska, Z polskich prac nad kodyfikacją zasad etyki adwokackiej (1886-1961), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2 (59) 2007.
 • Mörth [2004] – Soft Law In Governance and Regulation. An Interdisciplinary Analysis, U. Mörth (red.), Cheltenham 2004.
 • Peters, Pagotto [2009] – A. Peters, I. Pagotto, Miękkie prawo jako nowa metoda zarządzania – perspektywa prawna, [w:] Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, L. Kolarska-Bobińska (red.), Warszawa 2009.
 • Skuczyński [2010] – P. Skuczyński, Status etyki prawniczej, Warszawa 2010.
 • Turska [2005] – A. Turska, Społeczne role zawodowe w kontekście problematyki odpowiedzialności, [w:] Gaudium In litteris Est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska (red.), Warszawa 2005: 738.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36782086-2408-435e-ae34-cf68e3f8c76b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.