PL EN


2017 | 55(4) Ekonomia XIV | 28-35
Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wspomagający realizację zasad good governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

Content
Title variants
EN
Public-private partnership as an instrument which supports implementation of good governance rules by local government UNITs in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano aktualną sytuację instytucjonalną, która wymusza zmiany w podejściu do roli mieszkańca czy przedsiębiorcy jako podmiotów będących obecnie w centrum zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). Umiejętność wykorzystania przez JST partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), jako instrumentu wspomagającego realizację zasad good governance przez dostarczanie dóbr publicznych dzięki współpracy ze stroną prywatną, staje się obecnie jedną z kluczowych zdolności umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy na szczeblu lokalnym i regionalnym, a w konsekwencji i krajowym. Celem rozważań jest poddanie analizie instytucji PPP pod kątem możliwości wykorzystania przez JST projektów PPP jako instrumentu wspomagającego realizację zasad good governance w zakresie realizacji celów społecznych i dostarczania dóbr publicznych oraz równoczesnego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
The article describes the current institutional situation which forces local government units (LGUs) to change the approach to their citizens and entrepreneurs. The ability to use public-private partnership (PPP), as an instrument for supporting the implementation of the good governance principles, is the key advantage. PPP thanks to cooperation between public and private sides can provide public goods which enable the socio-economic development at the local and regional level and, consequently, at the national level, too. The aim of the discussion is to analyse the PPP institution for possible use of PPP projects by LGUs. PPP projects can support the implementation of the good governance principles in the area of achieving the social objectives as well as delivering public goods and providing support for small and medium-sized enterprises.
Contributors
References
 • Banachowicz B. (2007), Public governance – nowe podejście do zarządzania rozwojem lokalnym, (w:) Strahl D. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, „Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu”, nr 1161.
 • Brzozowska K. (2010), Partnerstwo publiczno – prywatne w Europie, cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa.
 • Ciesielska D.A., Radło M.J. (2014), Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.
 • Commission of the European Communities (2001), European Governance: A White paper, Brussels COM (2001) 428, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm [dostęp: 20.01.2017].
 • Dewatripont M., Legros P. (2005), Public-private partnerships: contract design and risk transfer, “European Investment Bank Papers”, No. 10, http://www.eib.org/attachments/efs/eibpapers/eibpapers_2005_v10_n01_en.pdf [dostęp: 04.02.2017].
 • Gawel E. (2011), Political drivers of and barriers to Public-Private Partnerships: The role of political involvement, “Working Paper Universität Leipzig”, No. 98, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/50538/1/66840146X.pdf [dostęp: 04.02.2017].
 • Hanss G.W. (2001), Owercoming competitive disadvantages of public-private partnerships and their financing models, “Annals of Public and Cooperative Economics”, Vol. 72, No. 3.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A. Marczewska E. (2012), Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Kargol-Wasiluk, Łopaciuk-Gonczaryk, Fałkowski (2013), Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych, (w:) Wilkin J. (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Korbus B.P., Strawiński M. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa.
 • Kula G. (2013), Mierniki jakości rządzenia na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, (w:) Wilkin J. (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2015), Raport PPP. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013, Warszawa, https://www.ppp.gov.pl/Publikacje/E_przewodnik/Documents/Raport_rynek_PPP_2014.pdf [dostęp: 18.02.2017].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008), Koncepcja Good Governance – Refleksje do dyskusji, Warszawa, http://www.cnz.eurokreator.eu/dokumenty/Koncepcja_Good_Governance.pdf [dostęp: 10.02.2017].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Warszawa, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_06/2c314c2465263751e64b99ef97ad656e.pdf [dostęp: 06.01.2017].
 • Modzelewski P. (2013), Jakość funkcjonowania administracji, (w:) Wilkin J. (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • NIK (2013), Informacja o wynikach kontroli: Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, KGP-4101-01-00/2012, Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP, https://www.nik.gov.pl/plik/id,4883,vp,6353.pdf [dostęp: 16.01.2017].
 • Panasiuk A., Solecka K. (2015), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument umożliwiający przekształcenie administracji, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 6.
 • Rogut A., (2009), Governance – współczesne trendy zarządzania regionem, Wydawnictwo Społecznej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 • Surówka K. (2014), Samorząd terytorialny w dobie spowolnienia gospodarczego, „Nowości Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 37(1), https://www.ur.edu.pl/file/63214/21%20Sur%C3%B3wka%20K.pdf [dostęp: 20.02.2017].
 • The World Bank (1991), Managing Development: The Governance Dimension, Washington, D.C, http://documents.worldbank.org/curated/en/884111468134710535/pdf/34899.pdf [dostęp: 16.02.2017].
 • The Wold Bank (1992), Governance and Development, A World Bank Publication, Washington, D.C, http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/pdf/multi-page.pdf [dostęp: 15.02.2017].
 • The World Bank (2002), Wold Development Report 2002, Building Institutions for Markets, Oxford University Press, Oxford, http://documents.worldbank.org/curated/en/850161468336075630/pdf/228250WDR00PUB0ons0 for0markets02002.pdf [dostęp: 15.02.2017].
 • Välilä T. (2005), How Expensive are Cost Savings? On the Economics of Public Private Partnerships, “European Investment Bank Papers” No. 10, http://www.eib.org/attachments/efs/eibpapers/eibpapers_2005_v10_n01_en.pdf [dostęp: 04.02.2017].
 • Wawrzyniec R. (2010), Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 245, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/527/73-82.pdf?sequence=1 [dostęp: 10.02.2017].
 • Wilkin J., Fabrowska P., Hardt Ł., Kaczor T., Mackiewicz M., Michorowska B., Węsławska D. (2008), Raport końcowy Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce, Ecorys Polska na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ggov_042.pdf [dostęp: 20.02.2017].
 • Yescombe E.R. (2011), Public-Private Partnerships. Principles of policy and finance, Butterworth – Heinemann.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1392, 1890).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, 1890).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844, 1893).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-367941c3-ae39-449a-84f4-7351bb843514
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.