PL EN


2016 | 1 | 95-112
Article title

Prawo przysługujące upadłemu z ubezpieczenia społecznego jako prawo niezbywalne i niewchodzące w skład masy upadłości

Content
Title variants
EN
The rights for an bankrupt resulting from social insurance as an inalienability and not entering into the sum of a bankrupt’s estate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniom społecznym i są płatnikami tych składek, a więc są zobowiązane do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedsiębiorcy mogą być postawione w stan upadłości. Z chwilą ogłoszenia upadłości ich majątek, zarówno istniejący w chwili upadłości, jak i nabyty w toku postępowania upadłościowego, z mocy prawa wchodzi w skład masy upadłości, którą zarządza syndyk. Upadły przedsiębiorca, który jest w relacji wobec Zakładu ubezpieczonym, może mieć równolegle ustalone prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego. ZUS występuje wówczas w podwójnej roli: wierzyciela oraz zobowiązanego. Przedmiotem artykułu jest omówienie relacji zachodzących pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w roli wierzyciela wobec masy upadłości reprezentowanej przez syndyka oraz ZUS (organem rentowym) jako zobowiązanym wobec świadczeniobiorcy do wypłaty świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Omówiony zostanie problem świadczenia wypłacanego ubezpieczonemu w trakcie trwania postępowania upadłościowego, w kontekście tego, czy stanowi ono majątek wchodzący w skład masy upadłości.
EN
Physical persons running their own business are subject to social insurances and are payers of these contributions and are therefore obliged to pay social insurance contributions to the Polish Social Insurance Institution (ZUS). As entrepreneurs they can declare themselves as having entered a state of bankruptcy. From the moment of such an announcement the bankruptcy of both assets existing at the moment of bankruptcy as equally those acquired during the course of bankruptcy proceedings on the strength of the law enters into the makeup of the estate of the bankrupt party, which is controlled by a receiver. A bankrupt entrepreneur who is an insured party in relation to the Polish Social Insurance Institution, may have a concurrently established right to retirement and social security pensions. ZUS acts then in a dual role: as the obligee and obliged party. The subject of this article is an account of the relations occurring between ZUS in the role of the obligee in terms of the bankrupt’s estate as represented by the receiver and ZUS (benefit organ) as the obliged party in relation to the benefi t receiver in the payment of benefits resulting from social insurance. Described is the problem of paid out benefi t to the insured party in the course of receivership undertakings within the context of whether this constitutes an element of the estate entering into the composition of the bankrupt’s estate.
Year
Issue
1
Pages
95-112
Physical description
Dates
published
2016-06-15
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Antonów K., Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilno-sądowej, Warszawa 2011.
 • Antonów K., Zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2004.
 • Babińska R., Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007.
 • Chrapoński D., Wyłączenia z masy upadłości, Warszawa 2010.
 • Feliga P., Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości, Warszawa 2013.
 • Flaga-Gieruszyńska K. [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2015.
 • Gil I., Sytuacja prawna syndyka masy upadłości, Warszawa 2007.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe [w:] S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 10, Warszawa 2016.
 • Horosz P., Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2013.
 • Janda P., Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy, Warszawa 2011.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014.
 • Kluszczyńska Z. [w:] G. Szpor, System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2013.
 • Kolasiński K., Charakter prawny sporów z zakresu ubezpieczenia społecznego, Toruń 1974.
 • Marciniak A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. III, red. K. Piasecki, Warszawa 2014.
 • Pacud R., Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Warszawa 2011.
 • Sanetra W., Stanowienie i stosowanie prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych [w:] Ubezpieczenie społeczne – dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym, Wrocław 2013.
 • Szubert W., Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
 • Ślebzak K., Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2012.
 • Zedler F. [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 2011, LEX.
 • Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-367db165-fe79-40a1-a2a6-ca16342b2051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.