PL EN


2013 | R. 2013 | 185-200
Article title

Uczenie się jako strategia pozytywnego starzenia się

Content
Title variants
EN
Learning as a positive aging strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje problem uczenia się traktowany jak strategia pozytywnego starzenia się, zgodnie z koncepcją pozytywnego starzenia się Roberta D. Hilla. Rosnąca populacja osób starszych w Polsce generuje konieczność szukania kolejnych rozwiązań dotyczących tego, jak radzić sobie z podmiotowym i społecznym starzeniem się i starością. W Polsce, mimo pojawiających się dobrych praktyk, nadal brakuje systemowych rozwiązań w obszarze: opieki, służby zdrowia, aktywności zawodowej, aktywności kulturalnej i edukacyjnej kierowanych do osób starszych, a w szczególności najstarszych. Dominuje ekonomiczna perspektywa patrzenia na problemy starzejącego się społeczeństwa. Media promują młodość i konsumpcyjny styl życia, które nie sprzyjają pozytywnemu postrzeganiu starości i ludzi starszych. Uczenie się traktowane jest jako działanie strategiczne podejmowane dla pozytywnego starzenia się. Obejmuje ono trzy ważne komponenty: istotę uczenia się w starszym wieku, relację pomiędzy pozytywnym starzeniem się i uczeniem oraz uczenie się w sytuacji choroby i opieki długoterminowej. Uczenie się ludzi starszych oprócz nieocenionych korzyści dla samego podmiotu, podnosi produktywność społeczną i rozbudowuje kapitał społeczny starszego pokolenia.
EN
This paper presents the problem of older people’s learning regarded as a positive aging strategy, according to the positive aging concept by Robert D. Hill. The growing population of older people in Poland generates the need to seek new solutions on how to deal with the subjective and social aging and the old age. In Poland, despite the fact that some good activities have been already emerging, there are still no system solutions in the area of : social welfare, health care, labor activity, cultural and educational activities targeted at the elderly, especially the oldest. What dominates is the economic perspective of looking at the problems of an aging society. The media promotes youth and consumerist lifestyles that are not conducive to positive perceptions of aging and older people. Learning is treated as a strategic action taken for positive aging. It includes three important components: the essence of learning in old age, the relations between positive aging and learning, and learning in the case of illness and long-term care. The older people’s learning in addition to the invaluable benefits for the person, increases the social productivity and expands social capital of the older generation.
Year
Volume
Pages
185-200
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-367f226d-7134-43e0-a409-53b1ca951fd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.