PL EN


2014 | 5 | 1 | 61-78
Article title

Innowacyjność Input-Output regionów grupy wyszehradzkiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spostrzeżenie, że czynniki regionalne mogą wpływać na zdolność innowacyjną firm, spowodowało wzrost zainteresowania analizą innowacji na poziomie regionalnym. Celem artykułu było dokonanie pomiaru i oceny poziomu innowacyjności INPUT i OUTPUT regionów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2009. Analizą objęto 35 regionów na poziomie NUTS-2. Indeksy innowacyjności oparto na mierze syntetycznej. W badaniu wykorzystano zmienne zbliżone do listy zmiennych proponowanych w Regional Innovation Scoreboard. Pierwsza część artykułu zawiera przegląd mierników innowacyjności. W kolejnej części przeprowadzono analizę INPUT-OUTPUT. Procedura badawcza objęła trzy etapy. Pierwszym z nich było opracowanie macierzy danych innowacyjności regionalnej. W kolejnym obliczono indeksy innowacyjności. Podsumowanie stanowi porównanie regionów dokonane na podstawie miar innowacyjności INPUT i OUTPUT. Rezultaty potwierdziły istotne różnice w zakresie innowacyjności w analizowanej grupie regionów. Szczególnie widoczne są one w przypadku regionów stołecznych, które, poza województwem mazowieckim, charakteryzują się najwyższymi wartościami indeksów INPUT i OUTPUT. W 2009 roku, wysokie indeksy zaobserwowano również w przypadku dwóch czeskich regionów: Strední Cechy i Jihovýchod. W analizowanej grupie, wysoka wartość indeksu INPUT nie zawsze korespondowała z wysoką wartością indeksu OUTPUT. Najbardziej liczną grupę stanowiły regiony o przeciętnej wartości obu miar. Najniższe efekty w zakresie innowacyjności odnotowano w regionach Polski Wschodniej. Grupę regionów o niskich lub przeciętnych nakładach i wysokich efektach tworzyły przede wszystkim czeskie i węgierskie regiony. Regiony słowackie charakteryzowały się niskimi nakładami i przeciętnymi efektami. Analizując wyniki przeprowadzonej analizy należy pamiętać o tym, że są one oparte na siedmiu wyselekcjonowanych zmiennych, które są wypadkowymi w pewnej mierze subiektywnego wyboru oraz dostępności danych. Nie powinno to jednak ujmować wartości tego badania jako oceny innowacyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
61-78
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3680da76-6540-499d-a01c-7aaaad6414b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.