PL EN


Journal
2012 | 1(13) | 151-165
Article title

Listy Jana Karłowicza do Seweryna Udzieli z lat 1888–1900

Authors
Title variants
EN
Jan Karłowicz’s 1880–1900 letters to Seweryn Udziela
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is an edition of ten letters and two postcards sent by Jan Karłowicz to Seweryn Udziela in years 1880–1900, stored in S. Udziela Ethnographic Museum in Cracow.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
151-165
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Dzendzeliwśkyj J.O. [= Й. О. Дзендзелівский], 1997, Матерiали до історії польської таслов’янскої фiлологiї. V. Листування Я. Карловича з В. Ягичем, „Prace Filologiczne”XLII, s. 311–337.
 • Dzendzeliwśkyj J.O. [= Й. О. Дзендзелівский], 2002, Матерiали до історії польської таслов’янскої фiлологiї. X. Листування В. Ягича з Я. Карловичем, „Prace Filologiczne”XLVII, s. 150–160.
 • Dzendzeliwśkyj J.O. [= Й. О. Дзендзелівский], 2003, Матерiали до історії польськоїта слов’янскої фiлологiї. XI (Ч. 1). Вибране листування Я. Бодуена де Куртенез Я. Карловичем, „Prace Filologiczne” XLVIII, s. 143–222.
 • Jabłoński Z., 1956, Korespondencja Oskara Kolberga z Janem Karłowiczem, „Rocznik BibliotekiPAN w Krakowie” 2 (druk 1959), s. 287–311.
 • Janicka-Krzywda U., 1991, Spuścizna po Sewerynie Udzieli w Archiwum Muzeum Etnograficznegow Krakowie, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” X, s. 83–113.
 • Karaś H., w druku, O potrzebie badań nad życiem naukowym przełomu XIX i XX wieku.Jan Karłowicz jako animator ówczesnego ruchu umysłowego, „Poradnik Językowy”.
 • Karłowicz J., 1900–1911, Słownik gwar polskich, t. 1–6, Kraków.
 • Kolberg O., 1966, Korespondencja Oskara Kolberga. Cz. 2 (1877–1882), zebrała i oprac. M. Turczynowiczowa,Warszawa – Kraków (korespondencja z lat 1877–1880).
 • Kolberg O., 1969, Korespondencja Oskara Kolberga. Cz. 3 (1883–1890), zebrała i oprac. M. Turczynowiczowa,Warszawa – Kraków (korespondencja z lat 1888, 1890).
 • Łączyńska D., 1991, Zarys życiorysu Seweryna Udzieli, „Rocznik Muzeum Etnograficznegow Krakowie” X, s. 39–50, 139–142.
 • Lechowski P., Zębalska U., 1991, Bibliografia prac Seweryna Udzieli, „Rocznik MuzeumEtnograficznego w Krakowie” X, s. 115–131.
 • Łopaciński H., Majewski E. (red.), 1904, Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książkazbiorowa wydana staraniem i nakładem „Wisły”, Warszawa.
 • Orzeszkowa E., 1938, Listy, t. II: Do literatów i ludzi nauki, cz. I, Warszawa – Grodno.Polski słownik biograficzny, t. 1–47, Warszawa – Kraków 1935–.
 • Starnawski J., 1967−1968, Pięćdziesiąt trzy listy Jana Karłowicza do Hieronima Łopacińskiego1888–1903, „Lud” LI, s. 585–598, LII, s. 250–284.
 • Udziela W.M., 1970–1976, Rodzina. Materiały do opracowania dziejów rodziny, ze szczególnymuwzględnieniem postaci Seweryna Udzieli, założycieli Muzeum Etnograficznegow Krakowie, mszps., zbiory Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieliw Krakowie, sygn. I/1961/A–F/Mnp.
 • Urbańczyk S., 1993, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950), Kraków.☞
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-368b6b45-2551-41d5-a872-200bdd0bd8fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.