PL EN


2016 | 6 |
Article title

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. akt II GZ 927/15

Content
Title variants
EN
Commentary to the ruling of the Supreme Administrative Court of January 13, 2016, ref. II GZ 927/15
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W glosowanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że od postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych odrzucających skargi z przyczyn formalnych w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (co miało miejsce 15 sierpnia 2015 r.) przysługuje zażalenie, a nie skarga kasacyjna. Przedmiotowe zagadnienie prawne sprowadza się do właściwej wykładni źle sformułowanych przepisów intertemporalnych. W glosie zaprezentowano istotę środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i scharakteryzowano krótko ostatnią nowelizację Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Autor prezentuje stanowisko krytyczne w stosunku do tezy postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazując, że sąd powinien rozstrzygnąć sprawę co do jej istoty. Pogląd ten został poparty odpowiednią argumentacją z uwzględnieniem konkurencyjnego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
EN
In the commented ruling the Supreme Administrative Court stated that the orders of the provincial administrative courts rejecting a complaint due to formal reasons in the cases brought before the entry into force of the amendment of the Law on Proceedings before Administrative Courts, which took place on August 15, 2015, are subject to a complaint, not a cassation appeal. This legal issue comes down to the accurate interpretation of incorrectly formed intertemporal provisions. The commentary describes the essence of the remedies in administrative court proceedings and briefly characterizes the last amendment to the Law on Proceedings before Administrative Courts. The author presents a critical stand against the thesis of the ruling of the Supreme Administrative Court, indicating that the court should decide the case as to its merits. This view has been supported by adequate reasoning considering the competitive jurisprudence of the Supreme Administrative Court.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-369192e7-8353-4e89-8b23-5af9630f822f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.