PL EN


2013 | 3 | 57-67
Article title

Nowe Gliwice – studium przypadku rewitalizacji terenów pokopalnianych

Content
Title variants
EN
Nowe Gliwice – case study of the post-mining areas revitalisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono realizację projektu z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz dokonano analizy i oceny jego wpływu na przestrzeń społeczną i gospodarczą Gliwic. Przedstawiono kompleksowe przedsięwzięcie, polegające na przekształceniu terenów poprzemysłowych w strefę edukacji i przedsiębiorczości oraz przestrzeń kultur, jako działanie pionierskie w Polsce w tej skali. W wyniku przeprowadzonej analizy można precyzyjnie wskazać wartość dodaną zrealizowanych przedsięwzięć na terenach poprzemysłowych, perspektywy dalszego rozwoju inwestycji komunalnych i prywatnych na obszarze rewitalizowanym. W końcowej części artykułu przedstawiono dalsze plany i możliwości realizacji zadań operacyjnych na terenie Nowych Gliwic i w jego bliższym i dalszym otoczeniu.
EN
The article presents the process of revitalisation of post-industrial areas, analyses and evaluates its impact on social and economic space in Gliwice. There was presented a complex project concentrating on transformation of post-industrial areas into education and entrepreneurship zone as a pioneer activity of this type in Poland. Basing on the performed analysis there was determined the added value of the executed projects, perspectives of further development of private and public investments in the neighbourhood. In the latest part there were described further plans and options of development of the site and its surrounding.
Year
Issue
3
Pages
57-67
Physical description
Dates
published
2013-09
Contributors
  • Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice
author
  • Politechnika Śląska
  • Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice
References
  • Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020”, 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
  • Strategia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta Gliwice do roku 2022, 2011, Urząd Miejski w Gliwicach, Uchwała Nr XV/298/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2011 r., Gliwice.
  • Karta projektu Phare 2003 SSG Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice 2003/004- 379/05.33, 2004, materiał niepublikowany, Urząd Miejski w Gliwicach, Gliwice.
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, Dz. U.2001.142.1591 z późniejszymi zmianami.
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską,
  • Uchwała nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z 26 października 2006 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3693dd8b-d364-4e80-a627-ffac23e76d4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.