PL EN


2016 | 2/2016 (59), t.1 | 185-203
Article title

Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych

Content
Title variants
EN
Senior Consumers’ Attitudes Towards Innovative Products
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is aimed at diagnosing the innovativeness of Polish senior consumers (aged 65 and over). The starting point of the analysis is a short description of the elderly population. It is followed by the issues like: the interest of seniors in innovative goods and services as well as their knowledge of the problem, their inclination to purchase innovation and the related motives and barriers. There is also a discussion of the sources of information on the selected categories of innovative goods and services. The summary presents the segmentation of Polish consumers with regard to their attitudes to innovation and the share of senior consumers in every segment as well as a general assessment of senior consumer innovativeness. The article makes use of the empirical research conducted in 2014 within the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research project entitled “Consumption in an Innovative Economy”.
PL
Celem artykułu jest diagnoza innowacyjności polskich konsumentów w starszym wieku (65 lat i więcej). Punktem wyjścia do analizy jest krótka charakterystyka populacji ludzi starszych. Następnie poruszono takie zagadnienia, jak: zainteresowanie seniorów dobrami i usługami innowacyjnymi oraz ich wiedza na ten temat, skłonność seniorów do dokonywania zakupów innowacji oraz główne motywy i bariery takich zakupów. Omówiono również źródła informacji na temat wybranych kategorii dóbr i usług innowacyjnych. W podsumowaniu przedstawiono segmentację polskich konsumentów ze względu na ich stosunek do innowacji oraz udział seniorów w poszczególnych segmentach, a także ogólną ocenę innowacyjności konsumentów w starszym wieku. W artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2014 r. w ramach realizacji przez IBRKK projektu badawczego pt. „Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce”.
Contributors
 • Instytut Badan Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, Zaklad Konsumpcji, konsumpcja@ibrkk.pl
References
 • 3M. (2014). Innowacyjny Polak 2014. Raport 3M. Pozyskano z: http://www.slideshare.net/3M_Polska/innowacyjny-polak-2014-raport-z-bada-3-m (20.11.2015).
 • Błędowski, P., Szatur-Jaworska, B., Szweda-Lewandowska, Z. i Kubicki, P. (2012). Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: IPiSS.
 • Bylok, F. (2013). Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Problemy Zarządzania, 1 (40), http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.40.8.
 • Garbarski, L., Rutkowski, I. i Wrzosek, W. (2000). Marketing. Warszawa: PWE.
 • GUS. (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Warszawa: GUS.
 • Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, (1).
 • OECD. (2005). Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Statistical Office of the European Communities.
 • Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations. New York, London, Toronto, Sydney: Free Press.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Weresa, M.A. (2014). Polityka innowacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zalega, T. (2015). Konsumpcja osób starszych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2 (42).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-369c839a-3663-45f9-8805-3c1184793443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.