PL EN


2015 | 2(13) | 145-157
Article title

Nowe oblicze polityki w mediach – tabloidyzacja, infotainment, politainment i kreowanie faktów

Content
Title variants
EN
The new face of politics in the media – tabloidisation, infotainment, politainment and creating facts.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The 21st century has modified the face of media to a significant extent. The process of mediatization and tabloidization of politics, which has become dependent in its functions on mass media communication and which is continuously shaped by interactions with them, provided politicians with an opportunity to gain fame and find themselves in the group of celebrities. Candidates, similarly to stars, seek popularity by taking part in numerous TV programs, not only in those of publicist character, but also in the entertainment ones, where recognition and popularity does not arise from achievements but from approval of audience. Reach of traditional TV news and publicist programs is decreasing, which means that significance for public discourse is lowering as well. This situation caused emergence of a new phenomenon called infotainment, and in case of political discourse – politainment, where political debates bear hallmarks of a performance directed at consumers instead of citizens.
PL
XXI wiek w znacznym stopniu zmienił oblicze mediów. Proces mediatyzacji i tabloidyzacji polityki, która stała się uzależniona w swych funkcjach od środków masowego przekazu i stale jest kształtowana przez interakcje z nimi, dał okazję politykom do zdobycia rozgłosu i znalezienia się w gronie tzw. celebrytów. Kandydaci podobnie jak gwiazdy zabiegają o popularność, biorąc udział w licznych programach telewizyjnych, nie tylko o charakterze publicystycznym, ale także rozrywkowym, gdzie rozpoznawalność i popularność nie wynika z osiągnięć, lecz głównie z aprobaty publiczności. Tradycyjne wiadomości telewizyjne oraz programy publicystyczne mają coraz mniejszy zasięg odbiorców, a tym samym mniejsze znaczenie dla publicznego dyskursu. Sytuacja ta wpłynęła na pojawienie się nowego zjawiska określanego mianem infotainmet, a w przypadku dyskursu politycznego – politainment, w którym debaty polityczne noszą znamiona spektaklu skierowanego do konsumentów zamiast obywateli.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Annusewicz O., Celebrytyzacja polityczna, [w:] Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, red. S. Sulowski, Warszawa 2011, s. 268–278 (Studia Politologiczne, 20).
 • Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.
 • Biressi A., Nunn H., The tabloid culture reader, New York 2008.
 • Boorstin D. J., From news­‑gathering to new smaking: a flood of pseudo­‑events, [w:] Kuram ve araştırma dergisi, Gazi 2007, s. 251–270.
 • Daza­‑LeTouze C. i in., Warhol’: celebritisation’ as human branding, Conference Paper, Liverpool 2011, https://dspace.stir.ac.uk/handle/ 1893/7120 (25.06.2013).
 • Dobek­‑Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Wrocław 2007.
 • Furman W., Public relations: dążenie do panowania czy do porozumienia, [w:] Public relations w czasach mp3 i Internetu, pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewskiego, Rzeszów 2008, s. 71–82.
 • Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać, Warszawa 2009.
 • Goban­‑Klas T., Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000–2011, Kraków 2011.
 • Golinowski J., Tabloidyzacja wizerunku polityki w mediach – anatomia zjawiska, [w:] Odsłony współczesnej polityki, red. J. Golinowski, A. Laska, Bydgoszcz 2012, s. 83–106.
 • Harmon K., Celebrity Culture, „The Hedgehog Review” – Celebrity Culture, vol. 7 (2005) no. 1, s. 54–122.
 • Instytut Monitorowania Mediów, Raport Wizja świata, emocje wyzwolone. Co mają nam do zaoferowania cztery najpopularniejsze telewizyjne serwisy informacyjne? Badanie zawartości głównych wydań Panoramy, Wiadomości, Faktów, Wydarzeń w listopadzie 2010 roku, Warszawa, styczeń 2011, http://www.instytut.com.pl/raporty/ IMM/o_firmie/wizja_swiata_emocje_wyzwolone_raport_imm.pdf (2.01.2014).
 • Jakubowicz K., „Poli­‑tabloidization” and the media in Central and Eastern Europe, „Global Media Journal – Polish Edition”, no 1 (4) 2008, s. 1–6.
 • Jakubowicz K., Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa 2012.
 • Jakubowski J., Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wydarzeń politycznych w Polsce, [w:] Odsłony współczesnej polityki, red. J. Golinowski, A. Laska, Bydgoszcz 2012, s. 182–201.
 • Louw P. E., The media and political process, London–Thousand Oaks–New Delhi 2005.
 • Maliszewski N., Jak zaprogramować wyborcę?, Warszawa 2008.
 • Marshall D. P., Celebrity and power: celebrity status as a representation of power in contemporary culture, Montreal 1992.
 • Mazzoleni G., Schulz W., Mediatization of politics: a challenge for democracy?, „Political Communication”, vol. 16 (1999) no. 3, s. 247–262.
 • Mider, D. Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Niczewski R., Potrzebowski J., Celebryci w ataku. Celebrity effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Warszawa 2010.
 • Nowak E., Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych, „Annales Universitatis Mariae Curie­‑Skłodowska” 16 (2009) 2, s. 201–2013.
 • Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.
 • Oniszczuk Z., Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” 47 (2011) 4, s. 11–21.
 • Paleczny T., Zabawa w czasach globalizacji, [w:] Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcji, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Kraków 2011, s. 9–30.
 • Pawełczyk P., Marketing polityczny w dyktaturze mas, [w:] Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym, red. P. Pawelczyk, Poznań 2005, s. 87–100.
 • Pidgayetsky V. V, Raport końcowy – NATO Stypendialny program badawczy: Project influence of candidate’s political images on the electorate’s choice: Computer analysis of the first elections to the Supreme Council from the Dniepropetrovsk region results in independent Ukraine, Dniepropetrovsk, 27 June 1997, s. 6, http://www.nato.int/acad/ fellow/ 95–97/pidgajet. pdf. (25.06.2013).
 • Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.
 • Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 118.
 • Poprawa M., Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu politycznego, Kraków 2009.
 • Ray G. N., Tabloidization of the media: the page three syndrome, http://presscouncil. nic.in/decisions/ oct­‑rew-1-239.pdf (5.06.2013).
 • Street J., Celebrity politicians: popular culture and political representation, „British Journal of Politics & International Relations” nr 6 (4) 2004, s. 435–452.
 • Szynol A., Tabloidyzacja programów informacyjnych na przykładzie wrocławskich stacji telewizyjnych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (2013) 1, s. 199–214.
 • Trutkowski C., Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa 2000.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 nr 21 poz. 112).
 • Volek J., Commercialization and tabloidization of Czech quality press: key dilemmas of newspaper editors twenty years after collapse of old media system, www.ptks.pl/konf_chicago_volek.pdf (5.06.2013).
 • Wojtkowski Ł., Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008, Toruń 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36a176c7-b445-4da5-b389-18defaf9f3c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.