PL EN


2015 | 3 (24) | 9-19
Article title

Ujęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym

Authors
Content
Title variants
EN
Resource-based view of value creation process in business model
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Business models from the 90s are used to transform the idea of entrepreneur in the value creation process. This paper presents a proposal to modify the concept of the business model according to A. Osterwalder and Y. Pigneur. It pointed out the need to pay attention to intangible assets while defining elements of the business model. Attention was also drawn to the appropriate integration of intangible and tangible assets, because the interaction of all elements of the business model can achieve synergistic effects that manifest themselves in gaining competitive advantage.
Contributors
author
References
 • Amit R., Zott C., Creating Value Through Business Model Innovation, “MIT Sloan Management Review” 2012, vol. 53, no. 3.
 • Bagrij J., Ujęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym, praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Niemczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, “Journal of Management” 1991, no. 17.
 • Chesbrough H., Business model innovation: Opportunities and barriers, “Longe Range Planning” 2010, no. 43.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, [w:] Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 • Czerniachowicz B., Zasoby przedsiębiorstwa jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej, [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Kraków 2012.
 • Falencikowski T., O istocie modeli biznesu, [w:] Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw, red. T. Falencikowski, J. Dworak, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 13, Warszawa 2011.
 • Falencikowski T., Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Falencikowski T., Nogalski B., Model biznesu w perspektywie zasobowej, [w:] Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Godziszewski B., Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne.
 • Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2006.
 • Jabłoński M., Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości – wybrane zagadnienia, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 9.
 • Jabłoński M., Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.
 • Jabłoński M., Modele biznesu a kreacja wartości na rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2013, nr 60.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2005, nr 7.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Domagała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 • Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. C. Suszyńskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Nag R., Hambrick D., Chen M., What is strategic management really? Inductive derivation of a consensus definition of the field, “Strategic Management Journal” 2007, no. 28.
 • Niemczyk J., Modele biznesowe, [w:] M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet, Zarządzanie. Kanony i trendy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Niemczyk J., Strategia od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2012.
 • Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, red. C. Suszyński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Sajdak M., Podejście zasobowe jako podstawa wyborów strategicznych, [w:] Wybory strategiczne w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 134 (01/2010), Poznań 2010.
 • Rosińska-Bukowska M., Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości na przykładach wiodących przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse – Strategie – Kompetencje, red. M. Jabłoński, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.
 • Rudny W., Model biznesowy a tworzenie wartości, [w:] Governance – korporacje, instytucje publiczne, sieci, red. A. Samborski, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36a1e81c-5f28-4f67-acc9-85a49a59ea81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.