PL EN


2017 | 1(25) | 367-387
Article title

Kodeks etyczny jako instrument kształtowania postaw moralnych w organizacji publicznej. Studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
THE ETHICAL CODE AS AN INSTRUMENT OF FORMING MORAL ATTITUDES IN PUBLIC ORGANIZATIONS. CASE STUDY.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kodeksy etyczne stanowią współcześnie popularne narzędzie służące do wyznaczania standardów postępowania w organizacjach sektora publicznego. Tego rodzaju regulacje stają się powszechne w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednak aby właściwie wyznaczały standardy postępowania, muszą spełniać kilka warunków oraz być prawidłowo opracowane. Przedmiotem artykułu jest analiza kodeksu etycznego obowiązującego w Urzędzie Miasta Płocka.
EN
Nowadays ethical codes have become a very popular instrument used to form standards of reacting in public sector organisation. Such regulations are becoming more common in public administration, especially in self-government units. However, to apply appropriate standards, several conditions must be formed and fulfilled. Thus, the aim of the article is to analyse the code of ethics used in the City Hall of Płock.
Year
Volume
Pages
367-387
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
References
 • Błachut Michał, Gromski Włodzimierz, Kaczor Jacek. 2007. Technika prawodawcza. Warszawa: C.H. Beck.
 • Bogucka Iwona, Pietrzykowski Tomasz. 2015. Etyka w administracji publicznej. Warszawa: WoltersKluwer.
 • Bralczyk Jerzy (red.). 2008. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa: PWN.
 • Bukowski Zbigniew. 2009. Zrównoważony rozwój w systemie prawa. Toruń: TNOiK
 • Izdebski Hubert. 2010. Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw. Warszawa: LexisNexis.
 • Jaskólski Michał (red.). 2009. Słownik historii doktryn politycznych. t.4. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Jedynak Stanisław (red.). 1994. Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta
 • Kalina-Prasznic Urszula (red.). 2004. Encyklopedia prawa, wydanie trzecie zaktualizowane i poszerzone. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kania Rafał. 2011. Dostęp do informacji publicznej w świetle art. 61 Konstytucji
 • RP – rozważania filozoficzno- i teoretyczno-prawne. W Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia, red. Wiesław Koński. Płock: NOVUM.
 • Kania Rafał. 2016. Idee polityczno-prawne a treść kodeksów etycznych na przykładzie gmin Powiatu Iławskiego. W Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywy, red. Rafał Kania. Płock: NOVUM.
 • Kant Immanuel. 1953. Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum. Mścisław Wartenberg. Warszawa: PWN.
 • Kopaliński Władysław, 1999. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Muza SA.
 • Koźmiński Andrzej, Piotrowski Włodzimierz (red.). 2007. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Mohl Robert. 2003. Encyklopedia umiejętności politycznych. tłum. A. Białecki. Warszawa: Liber.
 • Ossowska Maria. 1986. Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa: PWN.
 • Pietrzak Edyta, Szczepanik Renata, Zaorski-Sikora Łukasz. 2011. Aksjologia życia publicznego. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Pszczołowski Tadeusz. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.
 • Sosnowska Alicja, Jurek-Stępień Stefania. 2013. Zarządzanie strategiczne. Wybór i realizacja strategii przedsiębiorstwa. Płock: NOVUM.
 • Szacki Jerzy. 1964. Durkheim. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Szymczak Mieczysław (red.). 1998. Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • Ślipko Tadeusz. 1984. Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 • Tokarczyk Roman. 2009. Etyka prawnicza. Warszawa: LexisNexis.
 • Ziembiński Zygmunt. 1992. O pojmowaniu sprawiedliwości. Lublin: Daimonion.
 • Ziembiński Zygmunt. 1996. Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) z dnia 10 grudnia 1948 r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. T.j. Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. T.j. Dz. U. z 2016, poz. 1137.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. T.j. Dz.U. 2016, poz. 902 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. T.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Dz.U. z 2016, poz. 283.
 • Uchwała nr 304/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka. Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2016, poz. 4219.
 • Wyrok SN, II PK 60/12, LexPolonica Maxima, logowanie: 07.02.2017.
 • www 1. http://zsz.ump.pl/?cid=zsz&iid=kodeks_etyki, logowanie 18.03.2017.
 • www2.http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego- -rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/, logowanie: 31.01.2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36a5f3cb-fd9e-426f-a5e4-0913f987822b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.