PL EN


2014 | 4/2014 (48) t.1 | 204 - 221
Article title

Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych – znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki

Content
Title variants
EN
Personal financial planning (personal financial management) with the participation of financial advisers – significance for households and the economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję finansów osobistych i zarządzania nimi oraz scharakteryzowano relatywnie nowy zawód wśród profesji finansowych w Polsce – doradcę finansowego, a także ukazano związki między zarządzaniem finansami osobistymi na poziomie poszczególnych gospodarstw domowych a kreowaniem podstaw wzrostu gospodarczego w całej gospodarce oraz przeciwdziałanie problemom społecznym. Hipotezą artykułu jest stwierdzenie, że planowanie finansów osobistych zwiększa efektywność gospodarowania dostępnymi środkami finansowymi przez gospodarstwo domowe, m.in. poprzez kształtowanie nawyku oszczędzania celowego, w długim okresie prowadzi do zwiększenia bogactwa gospodarstwa domowego, zwiększa świadomość finansową – kredytową, inwestycyjną, emerytalną i ubezpieczeniową poszczególnych jego członków, co korzystnie wpływa na gospodarkę na poziomie makroekonomicznym. Wobec deficytu dostatecznej wiedzy w gospodarstwach domowych, czasu na porównywanie ofert, braku doświadczenia na rynku usług finansowych, zaangażowanie w ten proces podmiotu zewnętrznego jest ekonomicznie zasadne.
EN
The article presents the concept of personal finance and its management, as well as a characterization of a relatively new profession among financial professions in Poland – a personal financial advisor. It also shows the relationship between the management of personal finance at the level of individual households and creating foundations of economic growth in the whole economy and tackling social problems. The hypothesis of this article is a statement that the personal financial planning increases the effectiveness of management of available financial resources of the household, for example byforming the habit of intentional saving,and in the long term increases the household wealth as well as the financial awareness – with regards to credit, investment, pension and insurance of its individual members, which has a positive effect on the economy at the macro level. The involvement of external entity in this process is economically justified to the household deficit of sufficient knowledge, the time to compare offers, the lack of experience in the financial services market.
Year
Pages
204 - 221
Physical description
Dates
published
2014-11-15
Contributors
References
 • Bańbuła, P. (2006). Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne. Materiały i Studia, (208). Warszawa: NBP.
 • Barembruch, A. (2012). Zarządzanie finansami osobistymi – teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, (50).
 • Barembruch, A. (2013). Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi. Zarządzanie i Finanse, (2/1).
 • Bogacka-Kisiel, E. (red.). (2012). Finanse osobiste. Zachowania Produkty Strategie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Borcuch, A. (2013). Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji gospodarki. Referat wygłoszony na: Perspectives of Economic and Monetary Integration in the World Economy. Where is the Eurozone Heading? Warszawa.
 • Brandon Jr., E.D. i Welch, H.O. (2009). The History of Financial Planning: The Transformation of Financial Services. John Wiley & Sons.
 • Bywalec, C. (2009; 2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • CFP Board. (2013). Financial Planning Profiles of American Households: The 2013 Household Financial Planning Survey and Index. Princeton Survey Research Associates International. Pozyskano z: http://www.cfp.net/docs/public-policy/2013-fin-planningprofiles-of-amer-households.pdf (1.09.2014).
 • CFP Board. (2014). Financial Planning Process. Certified Financial Planner Board of Standard. Pozyskano z: http://www.cfp.net (1.09.2014).
 • Fatuła, D. (2010). Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Fatuła, D. (2013). Różnice w koncepcjach zarządzania finansami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, (10).
 • GUS. (2013). Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. Warszawa: GUS.
 • Jajuga, K. (2008). Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym. W: K. Jajuga i T. Jajuga (red.), Inwestycje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kubiak, D. (2011). Wybrane aspekty zarządzania finansami gospodarstwa domowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (193).
 • Lewis, A. (2004). Personal Financial Planning: Origins, Developments and a Plan for Future Direction. The American Economist, 48 (2).
 • Maison, D. (2009). Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Warszawa: Dom Badawczy Maison.
 • Podleśny, M. (2014). Osobisty bankier. Bank. Horyzonty bankowości, (3).
 • Rudnicki, L. (2013). Financial Management in Households. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 23 (2).
 • Shefrin, H. i Thaler, R. (1988). The Behavioral Life-Cycle Hypothesis. Economic Inquiry, 26 (4).
 • Sibińska, A. (2012). Agregacja usług finansowych. Trendy i kierunki rozwoju elektronicznych finansów osobistych. W: J. Buko (red.), Gospodarka elektroniczna (t. 1). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Smyczek, S. (2007). Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Smyczek, S. (2010). Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Zeszyty Naukowe US. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (15). Standards International. (2014). Personal financial planning process by ISO 22222:2005. Pozyskano z: http://www.standardsinternational.co.uk (5.09.2014).
 • Ślązak, E. i Guzek, E. (2012). Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Świecka, B. (2009). Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie. Warszawa: Difin
 • Świecka, B. (2011). Finanse osobiste i finanse gospodarstw domowych – nowe wyzwania teorii. W: K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Świecka, B. (red.) (2014). Współczesne problemy finansów osobistych. Warszawa: CeDeWu.
 • Świetlik, K. (2011). Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe (aspekty teoretyczne i praktyczne). Handel Wewnętrzny, (5).
 • UE. (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.
 • Waliszewski, K. (2010). Doradztwo finansowe w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Zdanowska, M. (2014). Innowacje w finansach osobistych. W: I. Pyka i J. Cichy (red.), Innowacje w bankowości i finansach (t. I). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36a87dcc-6e70-48b2-b22f-f0699d9339ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.