PL EN


2013 | 4 | 2 | 192-195
Article title

Využívanie elektronických učebných textov vo vyučovaní odborných technických predmetov na vybraných stredných školách

Content
Title variants
EN
The use of online textbooks in the teaching of technical subjects at selected secondary schools
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
Elektronické vzdelávanie patrí v súčasnosti k inovačným formám vzdelávania. Príspevok sa zaoberá touto problematikou. V ňom je uvedený prieskum, zameraný na využívanie elektronických učebných textov vo vyučovaní odborných technických predmetov na stredných školách.
EN
E-learning at present is one of innovative forms in education. The article deals with this issue. There is mentioned research inside, focused on the use of online textbooks in the teaching of technical subjects at secondary schools.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
192-195
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Blaško M. (2013), Kvalita v systéme modernej výučby, Košice. ISBN 978-80-553-1281-1.
  • Dostál J. (2007), Učební pomůcky a uplatňování zásady názornosti v moderním vzdělávání [in:] International Colloquium on the Management of Educational Process, Brno. ISBN 978-80-7231-228-3.
  • Depešová J., Vargová M., Noga H. (2008), Edukacja techniczno-informatyczna w opinii nauczycieli [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Kraków, s. 149–157, ISBN 978-83-7587-066-4.
  • Kožuchová M. a kol. (2011), Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy [online]. Bratislava, 528 s. ISBN 978-80-223-3031-2. Dostupné na: http://ki.ku.sk/cms/utv ISBN 978-80-223-3031-2
  • Vargová M. (2010), Technické vzdelávanie a trh práce, Nitra, 124 s. ISBN 978-80-8094-829-0.
Notes
SK
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA č. 023UKF-4/2012
„Využívanie prostriedkov IKT na podporu nového štátneho vzdelávacieho
programu ISCED1 – Primárne vzdelávanie v predmete Pracovné vyučovanie”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36b02e37-66c7-4c97-8057-2d04f68511a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.