PL EN


2016 | 19 | 3(72) | 105-116
Article title

Porównanie polskich i szwedzkich firm sektora MSP wobec wyzwań Corporate Social Responsibility

Authors
Title variants
EN
Comparison of Polish and Swedish companies of the SME sector and the challenges of Corporate Social Responsibility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza zaangażowania polskich i szwedzkich firm działających w sektorze MSP w koncepcję CSR. W badaniu wzięło udział 251 przedsiębiorców polskich i 35 szwedzkich. Główne obszary badania stanowiły: odpowiedzialne relacje rynkowe, praktyki w miejscu pracy, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne. W wymiarze środowiskowym wyniki potwierdzają przywiązanie Szwedów do ekologii, a dokładniej wyższą od polskiej świadomość ekologiczną (27,8% badanych przedsiębiorców w Polsce w porównaniu z 71,5% przedsiębiorców szwedzkich zgadza się z twierdzeniem, że działalność ich firmy ma wpływ na środowisko naturalne). Niemniej, kiedy pytania dotyczą działań takich jak oszczędność energii, czy produkcja odpadów, różnice nie są już tak widoczne. Warto zwrócić uwagę na fragment badania dotyczący relacji ze społecznością lokalną. Tam gdzie chodzi o konkretne, mierzalne działania na rzecz swojej lokalnej społeczności, polskie firmy wypadają znacznie słabiej od szwedzkich (35% badanych respondentów polskich oraz 65,7% szwedzkich deklaruje, że firma jest zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej, nie angażuje się w nie 42,6% firm polskich oraz 4,8% szwedzkich).
EN
The main aim of this article is a comparative analysis of the involvement of Polish and Swedish companies operating in the SME sector in CSR. The study involved 251 Polish and 35 Swedish entrepreneurs. The main areas of research included: responsible market relations, practice at workplace social involvement and local community development, and responsibility for the natural environment. In terms of the environment, the results confirm Swedes' attachment to ecology and bigger environment-related awareness than in Poland (27,8% of the analysed companies in Poland, in comparison to 71,5% in Sweden, agrees with the statement that their business activity influences the natural environment). Nevertheless, when questions refer to such actions as energy saving or waste production, these differences are not visible to such an extent. It is worth paying attention to a fragment of the survey concerning relations with local communities. Wherever specific measurable actions to the benefit of their local communities are required, Polish companies come out much worse than Swedish ones (35% of the Polish respondents and 65,7% of the Swedish ones declare that their company is involved in the life of local community; 42,6% of the Polish companies and 4,8% of the Swedish companies do not engage in it).
Year
Volume
19
Issue
Pages
105-116
Physical description
Dates
published
2016-11
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń, Poland, majczak.michal@gmail.com
References
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Adamik A., Nowicki M., Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.) Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Anam L., Szul-Skjoeldkrona E., Zamościńska E., Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych, CSRinfo, Warszawa 2012.
 • Baran G., Analiza wyników i rekomendacje, [w:] Nikodemska-Wołowik A.M. (red.), Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Warszawa 2011.
 • Bowen H.R., Social Responsibility of the Businessman, Harper and Row, New York 1953.
 • Burmeister K., Megatrends and the future of Corporate Social Responsibility, „Forum CSR international”, 01/2008.
 • Caroll A.B., A history of Corporate Social Responsibility. Concepts and Practices, [w:] Crane A. at. al. (red.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, New York 2008.
 • Flejterski S., 2C – Dzień trzeci, [w:] Flejterski S. i in. (red.) Publikacja przygotowana i wydana w ramach projektu pn. „Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej”, Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, Szczecin, listopad 2010.
 • Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Karczewska L., Zarys etyki biznesu, Skrypt nr 262, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2004.
 • Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 • Kroik J., Bachorski-Rudnicki M., Przedsiębiorstwo, jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), „Problemy Jakości” 2011, nr 3.
 • Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, Raport z badania społecznego, Wrzesień 2011.
 • Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
 • Nikodemska-Wołowik A.M., Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Wydanie drugie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Polanyi K.P., Wielka transformacja: polityczne i ekonomiczne początki nowych czasów (The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time), 1944.
 • Probosz M., Metodologia badania, [w:] Nikodemska-Wołowik A.M. (red.) Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Warszawa 2011.
 • Rok B., Audyt etyczny według AA1000 jako narzędzie edukacji menedżerskie, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka w biznesie jako przedmiot nauczania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista” 2003, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36b186b8-f70f-4ef4-9677-e92412bfa9dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.