PL EN


2016 | 7(9) | 91-111
Article title

Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Społeczne - studium porównawcze dwóch cyfrowych archiwów społecznych

Content
Title variants
EN
The Digital Archive of Łódź Citizens Miastograf.pl and the Community Archive of Bronowice – a comparative study of two digital community archives
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest studium porównawczym dwóch cyfrowych archiwów społecznych (Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf.pl oraz Bronowickiego Archiwum Społecznego)na podstawie badań terenowych tychże archiwów przeprowadzonych w ramach strategii studium przypadku. Autorka w skrócie prezentuje zastosowaną metodologię, przebieg badania oraz wykorzystane źródła (wywiady, obserwacje, artykuły naukowe i prasowe, strony internetowe i profile na portalach społecznościowych, dokumentacja urzędowa uzyskana w ramach dostępu do informacji publicznej). W dalszej części tekstu autorka zwraca uwagę na ujawniające się dzięki porównaniu zebranych danych podobieństwa oraz różnice między dwoma inicjatywami. Wśród podobieństw wymienia rodzaj gromadzonych przez archiwa materiałów (historie mówione w oryginale i kopie innych materiałów, zwł. fotografii), lokalna tematyka zasobów oraz wpływ specyfiki miejsca na kształt archiwum, a także realizowane cele społeczne i projektowy charakter działalności. Wśród różnic autorka zauważa odmienne sposoby gromadzenia, opisywania i udostępniania materiałów oraz archiwistyczne przygotowanie koordynatorki Bronowickiego Archiwum Społecznego.
EN
The article is a comparative study of two digital community archives (the Digital Archive of Łódź Citizens Miastograf.pl and the Community Archive of Bronowice) based on field studies of these archives conducted as a part of case study strategy. The author shortly presents the methodology and course of the research, as well as sources used in it (interviews, observations, scientific and press articles, websites and social network pages, office records accessed as public information). Then the author shows similarities and differences between the two archives found thanks to comparison of the collected data. Among similarities she mentions the type of collected materials (oral histories in original and copies of other types of documents, especially photographs), local subject of the collections and impact of specific local characteristics to the shape of the archives, as well as social objectives and activity based on projects. Among differences she names various ways of acquiring, describing and providing access to the materials and archival knowledge of the coordinator of the Community Archive of Bronowice.
Year
Issue
Pages
91-111
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • CADG: Community Archives Impact Study: Case Study No. 3: Eastside Community Heritage, http://www.communityarchives.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/Community_Archives_Case_Study_Eastside_CH_final_May_07_rev.pdf (dostęp: 19 IX 2016 r.).
 • Chorążyczewski W., Archiwa społeczne jako fenomen kulturowy, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Warszawa - Lublin 2015.
 • Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, przekł. J. Gilewicz, Kraków 2013.
 • Czarnota T., Komu są potrzebne społeczne archiwa?, „Archiwista Polski”, 2011, nr 4.
 • Czarnota T., O archiwach społecznych i ich znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego oraz tożsamości lokalnej, „Archiwa - Kancelarie - Zbiory”, nr 5 (7)/2014.
 • Czarnota T., Problemy polskich archiwów społecznych za granicą, [w:] Arkhivy Rossii i Pol’shi: istoriya, problemy i perspektivy razvitiya = Archiwa Rosji i Polski: historia, problemy i perspektywy rozwoju, red. L. Mazur i Y. Losovski, Jekaterinburg 2013.
 • Definicja archiwum społecznego, http://archiwa.org/as_definicja.php (dostęp: 27 II 2016 r.).
 • Gudkova S., Wywiad w badaniach jakościowych, [w:] Badania jakościowe, t. 2: Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.
 • Historie mówione - podręcznik, oprac. M. Welfe, red. J. Czurko, A. Zysiak, Łódź 2010.
 • Karta Zasad Archiwów Społecznych, http://archiwa.org/as_karta_zasad.php (dostęp: 09.2016 r.).
 • Martini N., Bronowickie Archiwum Społeczne, „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”,
 • z. 32, 2014.
 • Nora P., Czas pamięci, przekł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa”, lipiec 2001.
 • Nowy projekt, http://archiwumbronowickie.pl/2016/05/09/nowy-projekt-2/ (dostęp: 20 IX 2016 r.).
 • Pawłowska A., Zakorzenić łodzian w Łodzi, http://warszawa.naszemiasto.pl/archiwum/zakorzenic-lodzian-w-lodzi,1691562,art,t,id,tm.html (dostęp: 18 III 2016 r.).
 • Powiedz, co wiesz o Bronowicach!, http://archiwumbronowickie.pl/2016/06/16/powiedz-co-wiesz-o-bronowicach/ (dostęp: 20 IX 2016 r.)
 • Poznańska - ulica dzieciństwa [fragment wspomnień Edwarda Mullera], http://miastograf.pl/asset/82 (dostęp: 20 IX 2016 r.).
 • Sieć Archiwów Społecznych, http://archiwa.org/as_siec.php (dostęp: 20 IX 2016 r.).
 • Summary, http://www.communityarchives.org.uk/content/resource/summary (dostęp: 19 IX 2016 r.).
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.
 • Wąchała-Skindzier M., Życie codzienne w Bronowicach Małych w świetle wspomnień najstarszych mieszkańców, „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”, z. 32, 2014.
 • Wiśniewska M., Archiwum społeczne - archiwum emocji, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014.
 • Wiśniewska M., Badanie archiwów społecznych metodą wielokrotnego studium przypadku - metodologia, „Archiwista Polski”, 2016, nr 1.
 • Wiśniewska M., Digital community archives, „Archiwa - Kancelarie - Zbiory”, nr 6 (8)/2015.
 • Wiśniewska M., Postmodernizm a archiwa społeczne, „Archiwista Polski” 2013, nr 2.
 • Wspomnienia Anieli Młynarczyk, http://archiwumbronowickie.pl/2014/09/17/wspomnienia-aniela-mlynarczyk-z-d-jasinska/ (dostęp: 20 IX 2016 r.).
 • Ziętal K., Wstęp, [w:] Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36b70818-93f2-41c8-a70c-c730eab88724
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.