PL EN


2009 | 82: Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską | 76-93
Article title

Rola otwartej metody koordynacji w procesie integracji europejskiej

Authors
Title variants
EN
The role of the Open Coordination Method in the process of European integration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poszerzanie zakresu polityki Unii Europejskiej doprowadziło do wprowadzenia w 2000 r. dodatkowego oficjalnego sposobu jej integrowania – otwartej metody koordynacji (OMK), którą dość szybko zaczęto obejmować coraz więcej dziedzin polityki. Jej charakterystyczną cechą jest brak wiążącego prawa (jest ona oparta na międzyrządowych uzgodnieniach i zobowiązaniach politycznych, których realizacja zależy od woli współpracy państw członkowskich na rzecz osiągnięcia wspólnych celów), a także ograniczony udział instytucji ponadnarodowych. Oficjalne wdrożenie OMK, jako sposobu podejmowania wspólnych decyzji przez państwa członkowskie, obok tzw. metody wspólnotowej (regulacyjnej) i międzyrządowej, budzi wśród analityków duże zainteresowanie i kontrowersje, które dotyczą przede wszystkim jej konsekwencji dla integracji europejskiej, efektywności i demokratycznej legitymacji. Ocenie jej praktycznej przydatności towarzyszy bowiem duża niepewność, wynikająca z charakteru tego procesu i z problemów o naturze technicznej. Celem tego opracowania jest przedstawienie istoty i idei wprowadzenia OMK oraz toczącej się wokół niej dyskusji, która wskazuje na złożoność uwarunkowań determinujących jej powodzenie.
EN
Broadening of the scope of the European Union policy led – in 2000 – to the implementation of an additional way of its integration – the Open Coordination Method which relatively swiftly covered increasingly many fields of politics. The method is typical of lack of binding law (it is based on inter-government agreement and political responsibilities, whose accomplishment depends on the willingness of member states to co-operate so as to reach common targets) as well as limited involvement of pan-national institutions. The official implementation of the OCM as a way to take joint decisions by member states, along with so called Community (regulatory) and inter-government method, arouses both a wide interest and controversies among analysts. They mainly concern the consequences of the Method application for the European integration, efficiency and democratic legitimacy. The assessment of practical usefulness of the method is often accompanied by significant uncertainty resulting from the nature of the process and problems of technical specificity. The purpose o the paper is to present the concept and the idea of implementing the OCM against the background surrounding it – a discussion that proves complexity of determinant of the Method being successful.
References
  • L. Jesień, Otwarta metoda koordynacji, jej kontekst europejski i znaczenie dla Polski (Załącznik 1.), w: Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Biała Księga Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk – Warszawa 2003, s. 59 – 60
  • R. Dehousse, The Open Method of Coordination: A new Policy Paradigm?, Paper presented at the First Pan-European Conference on European Union Politics “The Politics of European Integration: Academic Acquis and Future Challenges”, Bordeaux, 26-28 September 2002, s. 2.
  • A. Schäfer, Managing economic interdependence: The open method of coordination in comparison, Paper prepared for the first meeting of the ERC, Rotterdam 29-30/10/2002, s. 8.
  • J. Ciechański, Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej. Wpływ na politykę społeczną i zatrudnienia nowych państw członkowskich, Scholar 2003, s. 9.
  • Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, red. nauk. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 9.
  • B. H. Casey, Coordinating “Coordination”: Beyond “Streamlining”, VDR/BMGS/MPI Follow-up Conference on the “Open Method of Coordination in the Field of Pensions in the European Union – Quo Vadis?”, Berlin, 26 -27 March 2003, s. 1- 3
  • M. Citi and M. Rhodes, New Modes of Governance in the EU: Common Objectives versus National Preferences, “European Governance Papers”, No. N-07-01, http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-newgov-N-07-01.pdf, s. 9 – 10.
  • A. Gruszczak, Elementy otwartej metody koordynacji w obszarze wolności, „Studia Europejskie”, 2006, nr 4 (40), s. 12.
  • A. Schäfer, Beyond the Community Method: Why the Open Method of Coordination Was Introduced to EU Policy-making, European Integration online Papers (EIoP), Vol. 8 (2004), No. 13; http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-013.htm, s.13-14.
  • J. Zeitlin, Introduction: The Open Method of Coordination in Question, w: The Open Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies, P.I.E. – Peter Lang, 2005, s. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36bbd994-a1d2-4d0b-b710-6ba338799081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.