PL EN


Journal
2017 | 12 | 147-167
Article title

Teren rynku miasta Lublina w okresie średniowiecza i w czasach wczesnonowożytnych. Archeologiczny szkic do portretu stratygraficznego

Content
Title variants
EN
Town square in Lublin during the Middle Ages and the Renaissance. Archaeological sketch for a stratigraphic image
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of the presentation is the reconstruction of the town square levels during the Middle Ages and the Renaissance based on archaeological excavations. The oldest settlement level found on the loess substratum (Level I) is represented by early medieval (8-11th century) stratigraphic layers. The thickness of functional level from the Middle Ages (Level II), since the second half of the 12th until 13/14th century, and the presence of a large number of sunken features shows that the town square was a commonly used area. An unusual level was the result of the process of levelling it with daub (Level III) in the first half of the 14th century. The late medieval level (Level IV) is connected with the construction of the town hall and the process of hardening the ground around it. Three levels of stone pavements covering the entire area of the town square can be found on the 16th century level (Level V).
Publisher

Journal
Year
Volume
12
Pages
147-167
Physical description
Contributors
References
 • Chrzanowska I. 1987. Wyniki badań i nadzorów archeologicznych prowadzonych przy budynku dawnego ratusza miejskiego. Lublin (maszynopis w archiwum WUOZ Lublin).
 • Chrzanowska I. 1988. Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi prowadzonymi przy budynku dawnego Ratusza miejskiego. Lublin (maszynopis w archiwum WUOZ Lublin).
 • Harris E. 1989. Zasady stratygrafii archeologicznej (= Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Seria B 82). Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków.
 • Krzyżanowski L. (red.).1981. Archeologia w rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie (= Studia i Materiały PKZ). Warszawa: Pracownie Konserwacji Zabytków.
 • Kutyłowska I. 1973. Lublin, Stare Miasto – kamienica Złota 2. Dokumentacja z badań archeologicznych. Lublin (maszynopis w archiwum WUOZ Lublin).
 • Kutyłowska I.1989. Rozwój Lublina w VI – XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Mitrus E.1998. Dokumentacja z przedinwestycyjnych badań archeologicznych na Rynku w Lublinie. Lublin (maszynopis w archiwum WUOZ Lublin).
 • Mitrus E. 2009. Czy na lubelskim Wzgórzu Staromiejskim w wiekach VIII-X istniał gród? Uwagi o książce A. Rozwałki, R. Niedźwiadka i M. Stasiaka: Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego. Warszawa 2006. Archeologia Polski Środkowowschodniej 9, 364-376.
 • Niedźwiadek A., Niedźwiadek R. 1997. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad modernizacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku Starego Miasta w Lublinie. Lublin (maszynopis w archiwum WUOZ Lublin).
 • Rejniewicz Ł.1984. Lublin –Stare Miasto – Blok VIII. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych. Lublin (maszynopis w archiwum WUOZ Lublin).
 • Rozwałka A. 1985. Lublin – Stare Miasto – Blok XI. Dokumentacja z badań i nadzorów archeologicznych. Lublin (maszynopis w archiwum WUOZ Lublin).
 • Rozwałka A.1988. Wybrane rezultaty badań i nadzorów archeologicznych na Starym Mieście w Lublinie. W: Z. Skrok (red.), Badania archeologiczne Pracowni Konserwacji Zabytków (= Studia i materiały PKZ). Warszawa: Wydawnictwa PKZ, 111-121.
 • Rozwałka A., Stasiak M. 2004. Lublin i archidiakonat, czyli o osadzie przedkolacyjnej na Wzgórzu Staromiejskim. W: M. Mądzik, A. A. Witusik (red.), Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane profesorowi doktorowi Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 19-28.
 • Rozwałka A., Stasiak M. 2006a. Konwent w sercu miasta. Dominikanie w przestrzeni miejskiej średniowiecznego Lublina, W: M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Szczecin: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 167-177.
 • Rozwałka A., Stasiak M. 2006b Dominikanie a przestrzeń miejska średniowiecznego Lublina. W: H. Gapski (red.), Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 59-71.
 • Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M. 2006. Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego. Warszawa: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wydawnictwo TRIO.
 • Supryn M.1976. Dokumentacja z badań archeologicznych przeprowadzonych na Starym Mieście – blok XI. Lublin (maszynopis w archiwum WUOZ Lublin).
 • Supryn M. 1981. Archeologia w badaniach bloku VIII na Starym Mieście w Lublinie. W: Krzyżanowski L. (red.), Archeologia w rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie (= Studia i Materiały PKZ). Warszawa: Pracownie Konserwacji Zabytków, 24-31.
 • Teodorowicz-Czerepińska J.1981. Problematyka badań interdyscyplinarnych w bloku VIII ze szczególnym uwzględnieniem badań archeologicznych. W: Krzyżanowski L. (red.), Archeologia w rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie (= Studia i Materiały PKZ). Warszawa: Pracownie Konserwacji Zabytków, 20-23.
 • Teodorowicz-Czerepińska J. 1984. Gmach Trybunału – d. Ratusza – Rynek 1 w Lublinie. Lublin (maszynopis w archiwum WUOZ Lublin).
 • Urbańczyk P.1987. Stratygrafia archeologiczna w świetle poglądów E. C. Harrisa. Przegląd Archeologiczny 34, 253-276.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36bc2d53-8adc-45d1-a311-3b0f3e0b6f1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.