PL EN


2015 | 18 | 1(66) | 50-54
Article title

Wzajemne relacje między wewnętrznymi i zewnętrznymi stosunkami cywilnoprawnymi spółek kapitałowych

Authors
Title variants
EN
Mutual relations between internal and external civil law relations of companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi wstępną analizę relacji, jakie zachodzą między wewnętrznymi i zewnętrznymi stosunkami cywilnoprawnymi spółek kapitałowych. Ustalenie zakresu pojęciowego stosunków cywilnoprawnych spółek kapitałowych wzbudza liczne kontrowersje w doktrynie i praktyce prawa. Dokonanie podziału na wewnętrzne i zewnętrzne stosunki tychże spółek jest niezwykle istotne dla przeprowadzenia kompleksowej kwalifikacji norm prawa spółek, jako imperatywnych bądź dyspozytywnych oraz do określania granic wolności umów w obu tych obszarach. Stosunki zewnętrzne dotyczące relacji spółki z osobami trzecimi, poddane są głębszej ingerencji ustawodawczej przy pomocy norm imperatywnych. Z kolei stosunki wewnętrzne między spółką a wspólnikami lub akcjonariuszami są regulowane normami dyspozytywnymi. Należy stwierdzić, iż stosunki wewnętrzne i zewnętrze spółek cechują się dużym zakresem autonomii woli stron stosunków spółki, które to strony mają decydujący wpływ na ich wzajemne relacje.
EN
This article includes a preliminary analysis of relation between internal and external civil relations of companies. The controversy over conceptual range of civil relations of companies arouse not only in the doctrine but also in case law. The division of relations of companies into internal and external is crucial in order to provide a detailed classification of legal norms of commercial law as imperative or dispositive, and to determine limits of freedom of contract in both of these areas. External relations concerning a relation of a company with third parties are subject to deeper legislative interference by means of imperative norms. On the other hand, internal relations of a company with members or shareholders are regulated by dispositive norms. It should be stated that internal and external relations of companies are characterized by huge autonomy of will of parties of company relations, which parties have a profound influence on their mutual relations.
Year
Volume
18
Issue
Pages
50-54
Physical description
Dates
published
2015-04
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Prawa, ul. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, piotr.nazaruk@wp.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36c80e5f-0489-4572-9012-ff0f593d0911
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.