PL EN


2012 | 3(25) | 137-145
Article title

Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym

Content
Title variants
EN
Innovation in management of local development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Recently more and more commonly an opinion has been formulated that increasing local government and, wider speaking, public administration efficiency calls for and depends on innovative changes Thus today efficient public management is identified with innovative management. The paper analyses public local development strategic management tools in the scope of their consistency and comprehensiveness. It was found out on the basis of the carried out considerations that local development management system enables to connect the defined local government development objectives with the tasks set to develop the best possible environment for the local inhabitants. The considerations prove that local development should both include and integrate the basic areas of development alongside with efficient coordination of the investment processes and financial management in the commune.
PL
W ostatnich kilkunastu latach coraz powszechniej formułowany jest pogląd, iż zwiększenie sprawności zarządzania w administracji samorządowej, i szerzej w pu-blicznej, w szczególności zależy od zmian, które mają charakter innowacyjny. Dlatego współcześnie coraz częściej pod pojęciem sprawne zarządzanie publiczne rozumiane jest zarządzanie innowacyjne. Przeanalizowane podstawowe instrumenty publicznego zarzą-dzania strategicznego rozwojem lokalnym podkreślają jego spójność i kompleksowość. Na podstawie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że system zarządzania rozwojem lokalnym umożliwia powiązanie celów rozwoju jednostki samorządu terytorialnego z re-alizowanymi zadaniami na rzecz kształtowania jak najlepszego środowiska życia miesz-kańców. Zarządzanie rozwojem lokalnym powinno obejmować i integrować podstawowe jego sfery, a także skutecznie koordynować procesy inwestycyjne i gospodarkę finansową w gminie.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
References
 • Alberti A., Bertucci G., 2006. Replicating innovations in governance: An overview. W: Innovations in governance and public administration: Replicating what works, DESA UN, NewYork.
 • Berman E.M., 1998. Productivity in public and nonprofit organizations. Strategies and techniqe.Sage Public., London.
 • Brown R., Silbergh D., Sartorius W., Combe C., 2006. Administrative capacity review of Poland.Background paper. The World Bank, Washington, D.C.
 • Combe C., Brown R., 2006. E-governance in Estonia and its replicability. Background paper. The World Bank, Washington, D.C.
 • Evans A., Evans G., 2002. Improving government decision making systems in Lithuania and Latvia. J. Europ. Public Polic. 8.
 • Kauf S., 2009. Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem. Uniw. Opol., Opole.
 • Kożuch B., 2009. Innowacyjność w sektorze publicznym – bariery i możliwości rozwoju. W: B.
 • Kryk, K. Piech, Innowacyjność w skali makro i mikro. Inst. Wiedzy Inform., Warszawa.
 • Markowski T., Banachowicz B., 2005. Innowacyjność w samorządzie terytorialnym. W: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Red. B. Kożuch, T. Markowski. FWZ, Białystok.
 • Metcalfe L., 1994. International policy coordination and public management reform. Intern. Rev. Admin. Sci. 60.
 • Nowińska E., 1997. Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. Wyd. AE, Poznań.
 • Public management reform and innovation. 1999. Red. G. Frederickson, J.M. Johnston. Univ. Alabama Press, Tuscaloosa and London.
 • Szatkowski K., 2001. Istota i rodzaje innowacji. W: M. Brzeziński, Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa.
 • Verheijen T., 2007. Administrative capacity in the New EU member states. The limits of innovation? Working Paper 115. World Bank, Washington, D.C. [online], http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/08/28/000020953_20070828155717/Rendered/INDEX/405590ECA0Admi1LIC0disclosed0Aug271.txt [dostęp: 27.04.2008].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36ce67f2-34a1-4b20-a46a-8455c8bacc36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.