PL EN


2016 | 30 | 233-244
Article title

Strategie komunikacyjne w zespole Reduty Juliusza Osterwy

Authors
Content
Title variants
EN
Communication strategies in Juliusz Osterwa’s ‘Reduta’ theatre company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł powstał w wyniku pracy badawczej w ramach grantu NCN. Celem szeroko zakrojonych badań naukowych jest zestawienie leksyki teatralnej pięciu reformatorów teatru polskiego dwudziestolecia międzywojennego, w tym m.in. Juliusza Osterwy, którego dotyczy powyższa publikacja. W badaniach posłużono się metodą korpusową. Z tekstów twórcy, zarówno opublikowanych, jak i archiwaliów, zestawiono korpus, który posłużył jako źródło do analiz jakościowych i ilościowych. Artykuł jest potwierdzeniem tezy, że Juliusz Osterwa świadomie kształtował i wdrażał strategię zarówno na poziomie idei, jak i języka, co wykazały prowadzone badania.
EN
This article was created as a result of research work as part of NCN grant. The aim of extensive research is to compare the theatrical lexis of five Polish theatre interwar period reformers including Juliusz Osterwa to whom this publication is concerned. During research the text-corpus method was used. From the author’s texts both published and archives the corpus was compared, which was used as a source of quantitative and qualitative analysis. This article is a confirmation of the thesis that Juliusz Osterwa was consciously forming and introducing strategy both on the level of idea and the language what was proved by these studies.
Year
Issue
30
Pages
233-244
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski, Warszawa
References
  • Handke K. 2009: Socjologia języka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Piotrowski T. 2001: Słowniki języka polskiego [w:] Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36d1d93f-6c40-4cbc-9182-1a353486c325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.