PL EN


2007 | 07 | 27-60
Article title

Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835

Authors
Content
Title variants
The clergy of the deanery in Szadek in 1835
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
EN
clergy   Szadek  
Year
Issue
07
Pages
27-60
Physical description
Contributors
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŁ
References
 • Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1993.
 • Archiwum Archidiecezji Cz stochowskiej, Ksi gi dzieka skie, KD 34.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawskokaliskiej,sygn. 341, sygn. 343.
 • Bartczak Z., Szkolnictwo w okresie zaborów, [w:] Baranowski B. (red.), DziejePiotrkowa Trybunalskiego, Łód 1989.
 • Boniecki A., Herbarz polski, t. 12, Warszawa 1906.
 • Chody ski Z. (red.), Mappa dyecezyi włocławskiej, zał. do Statuta synodalia dioecesisWladislaviensis et Pomeraniae, Warszawa 1890.
 • Chyra Z., Nauczyciele prywatni (1764–1807), [w:] Leskiewiczowa J. (red.),Społecze stwo polskie XVIII i XIX wielu. Studia o uwarstwieniu i ruchliwo cispołecznej, t. 6, Warszawa 1974.
 • Directorium officii divini ac missarum ad usum almae ecclesiae metropolitanae etArchidioecesis Gnesnensis pro anno domini MDCCCX 1810…, Pozna [1809].
 • Dyl gowa H., Duchowie stwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764–1864), Lublin1983.
 • Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983; t. 5, Lublin 1989; t. 9, Lublin 2002.
 • Encyklopedja ko cielna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemijej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i wieckichosób, wyd. M. Nowodworski, t. 4, Warszawa 1874; t. 8, Warszawa 1876; t. 9,Warszawa 1876; t. 10, Warszawa 1877, t. 15, Warszawa 1883.
 • Górzy ski S. (oprac.), Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli wła cicieleziemscy w Koronie 1783–1784, Warszawa 2006.
 • Grzebie L. (oprac.), Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, Kraków 2004.
 • Fros H., Sowa F., Twoje imi . Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 2002.
 • Kancelarie parafialne: Borszewice, Ksi ga urodze 1826–1833; D browice, Ksi gachrztów 1782–1813; Łask, Ksi ga urodzonych 1826–1833, Ksi ga zmarłych 1835–1843; Mikołajewice, Ksi ga chrztów 1802–1817; Moszczenica, Ksi ga lubów1795–1857; Restarzew, Ksi ga urodze 1826–1835.
 • Kołdowski J. K., Wiadomo o ko ciele i infułacji w Łasku, [w:] miałowski J. (red.),Łask. Dzieje miasta, Łask 1998.
 • Kumor B., Oberty ski Z. (red.), Historia ko cioła w Polsce, t. 2: 1764–1945, cz. 1:1764–1918, Pozna –Warszawa 1979.
 • Jabło ska-Deptuła E., Przystosowanie i opór. Zakony m skie w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1983.
 • Jougan A., Słownik ko cielny łaci sko- polski, Warszawa 1992.
 • Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnie nie skiej od roku 1000a do dni naszych, t. 1–2, Gniezno 1883.
 • Kumor B., Ustrój i organizacja Ko cioła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), Kraków 1980.
 • Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezjignie nie skiej. Cz 1. Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we
 • Włocławku. Zeszyt 1. Sygnatury 1–20: Akta z lat 1602–1755, „Archiwa, Biblioteki iMuzea Ko cielne” 1974, t.28.
 • Linde S. B. (red.), Słownik j zyka polskiego, t. 5, Lwów 1859.
 • Litak S., Duchowie stwo diecezji lubelskiej w okresie mi dzypowstaniowym (1835–1864), [w:] Kula W. (red.), Społecze stwo Królestwa Polskiego. Studia ouwarstwieniu i ruchliwo ci społecznej, t. 3, Warszawa 1968.
 • Litak S., Ko ciół łaci ski w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne,Lublin 1996.
 • Łukasiewicz D., Szkolnictwo w Prusach Południowych (1793–1806) w okresie reformo wieceniowych, Pozna –Warszawa 2004.
 • Maciejewska W. (red.), Polski słownik archiwalny, Warszawa 1974.
 • Mitera-Dobrowolska M., Komisja Edukacji Narodowej 1773–1794. Pierwszy urz dwychowania w Polsce, Warszawa 1966.
 • Mrozowska K., Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej naterenie Korony w latach 1783–1793, Wrocław 1985.
 • Olszewski D., Struktura społeczna duchowie stwa diecezji kielecko-krakowskiej (1835–1864), [w:] Leskiewiczowa J. (red.), Społecze stwo polskie XVIII i XIX wielu.Studia o uwarstwieniu i ruchliwo ci społecznej, t. 6, Warszawa 1974.
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 1826…,Warszawa [1825].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 3tio postbissextilem 1827…, Warszawa [1826].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro a. 1. postbissextili 1829…, Warszawa [1828].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 1835…,Warszawa [1834].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno bissextili1836…, Warszawa [1835].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini1842…, Warszawa [1841].
 • Ordo officii divini ad usum dioecesis posnaniensis pro Anno domini 1819…, Pozna[1818].
 • Petrani A., Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX w., Lublin 1961.
 • Rodecki F., Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego, Warszawa 1830.
 • Rostocki W., Kancelaria i dokumentacja aktowa urz dów administracji w Ksi stwieWarszawskim i Królestwie Polskim (do 1867 r.), Wrocław 1964.
 • Rozporz dzenia dyecezyalne. Nowy podział dekanatów, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1917, R. XI, nr 1.
 • Ró a ski M., Sie parafialna w archidiakonacie uniejowskim w wietle „Liberbeneficiorum” Jana Łaskiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1999, t. 8.
 • Sapieha E., Dom Sapie y ski, Warszawa 1995.
 • S czys. E. (oprac.), Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2000.
 • Skiełczy ski Z., Archidiecezja warszawska w latach 1818–1830, [w:] Wyczawski H. E.(red.), Studia z historii Ko cioła w Polsce, t. 4, Warszawa 1978.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowia skich, wyd. B.
 • Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, t. 1–15, Warszawa 1880–1902.
 • Szkutnik P., ródła do dziejów Szadku znajduj ce si w archiwach ko cielnych,„Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyra eniem ich poło enia i ludno cialfabetycznie uło ona w Biórze Kommissyi Rz dowey Spraw Wewn trznych iPolicji, t. 1–2, Warszawa 1827.
 • Winiarz A., Szkolnictwo Ksi stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807–1831),Lublin 2002.
 • Wla lak W., Dzieje ko cielne Paj czna, Paj czno 2005.
 • Wla lak W., Organizacja i działalno Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach1819–1918, Cz stochowa 2004.
 • Włodarczyk Z., Wielu skie w dobie Prus Południowych 1793–1806, Wielu 2005.
 • Wro ski A., Duchowie stwo i Ko ciół katolicki w Królestwie Polskim wobec sprawynarodowej w latach 1832–1860, Warszawa 1994.
 • Wyczawski H. E., Przygotowanie do studiów w archiwach ko cielnych, KalwariaZebrzydowska 1998.
 • uchowska-Ja pi ska M., Szkolnictwo w XVI–XVIII w., [w:] Baranowski B. (red.), Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, Łód 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36d46631-d9ec-4b7d-9412-a0ab3c63df46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.