PL EN


2015 | 13 | 61-94
Article title

Subnarodowe sieci współpracy – inteligentne podejście do procesu integracji europejskiej (na przykładzie regionów i miast)

Content
Title variants
EN
Subnational Networks for Cooperation – an Intelligent Approach to the Process of European Integration (Case of Regions and Cities)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Proces integracji europejskiej zainicjował liczne innowacje polityczne, które zasługują na bliższą analizę. Jedną z nich jest z pewnością kwestia emancypacji wspólnot terytorialnych. Można postawić tezę, iż wyłaniają się one współcze-śnie jako istotne podmioty uczestniczące w polityce europejskiej. Stały się one – w istocie – ważnymi partnerami państw członkowskich i współtworzą Unię Europejską w jej obecnym kształcie, a także aktywnie współuczestniczą w kształtowaniu jej przyszłości. Inteligentne podejście do procesu integracji europejskiej obejmuje w tym przypadku: efektywne wykorzystanie przez regiony możliwości, jakie dawało prawo wspólnotowe; sprawne zagospodarowanie poparcia, jakie czyn-nikowi regionalnemu (i lokalnemu) oferowały najważniejsze instytucje wspól-notowe (zwłaszcza Komisja Europejska oraz Parlament Europejski); umiejętne budowanie własnej pozycji poprzez nawiązywanie relacji z innymi wspólnotami terytorialnymi oraz budowanie sieci współpracy w celu rozwiązywania proble-mów ponad granicami państw. Artykuł prezentuje różne aspekty uczestniczenia wspólnot terytorialnych w polityce europejskiej oraz wskazuje, jak wielką szansę stanowiło dla nich włączenie się w mechanizmy wykreowane w ramach procesu integracji. W tekście wskazano również na wysoką efektywność działań podejmowanych przez wspólnoty terytorialne, co stanowi zasadnicze źródło sukcesu czynnika regionalnego (i lokalnego) w procesie integracji europejskiej.
EN
The process of European integration has initiated a number of policy innova-tions that deserve closer analysis. One of these issues is undoubtedly the emancipation of territorial communities. It can be concluded that they are emerging today as important players in the European politics. In fact, they became important partners of the Member States and they co-create the European Union in its present form. An intelligent approach to the process of European integration concludes in this case as follows: the effective use of the opportunities created for the territorial communities by the EU law; efficient management of the support received from the EU institutions (especially from the European Commission as well as from the European Parliament); establishing relationships with other territorial communities, particularly smart networks in order to solve problems across national borders. The article presents various aspects of territorial communities’ participation in the European politics, and shows what a great opportunity for them was the inclusion into mechanisms within the framework of the integration process. The article also points to the high efficiency of the actions taken by the territorial communities, which is a major source of their success in the process of European integration.
Year
Issue
13
Pages
61-94
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, ul. Nowy Świat 67, 00-927
References
 • Bache I., Flinders M. (red.), Multi Level Governance, Nowy Jork, 2005.
 • Beramendi P. , The Political geography of inequality: regions and redistribution, Cam-bridge 2014.
 • Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996.
 • Claeys P.-H, Gobin C. , Smets I. , Winand P. (red.), Lobbysme, pluralisme et intégration européenne, Bruksela 1998.
 • Cloots E. (red.), Federalism in the European Union, Hurt Publishing, Oksford 2012.
 • Comité de régions, La cohésion territoriale en Europe, CdR Études E-6/2000, Office de publications officielles des Communautés européennes, Bruksela 2003.
 • Commission des Communautés européennes, La réforme de fonds structurels. Un outil pour la cohésion économique et sociale. Objectif 1992, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luksemburg 1992.
 • Committee of the Regions, Urban governance in the EU: current challenges and future prospects, Bruksela 2011.
 • Conseil Européen de Lisbonne, Conclusions de la Présidence, 23-24 mars 2000.
 • Czaputowicz J. , Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa, 2008.
 • Dumała H. , Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin 2012.
 • Hooghe L. , Marks G., Multi-level Governance and European Integration, Nowy Jork, Oksford 2001.
 • Hooghe L. , Subnational Mobilization in the European Union, [w:] „West European Politics”, Vol. 18, 3/1995
 • Huysseune M. , Jans T. , Bruxelles, capitale de l’Europe des régions? Les bureaux régionaux, acteurs politiques européens, [w:] „Brussel Studies”, Vol. 16, 25.02.2008
 • Keating M., Nations Against the State: The New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland, Nowy Jork 2001.
 • Komisja Europejska, Biała Księga: Zarządzanie w Europie, COM (2001) 48, Bruksela 25 lipca 2001.
 • Komitet Regionów, Biała Księga: W sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów, (CdR 89/2009).
 • Komunikat Komisji Europejskiej EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 03.03.2010, KOM (2010) 2020 wer. ostateczna
 • Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp, 10.06.2015.
 • Kowalski A. M. , Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Warsza-wa, 2013
 • Levrat N. , Concurrence et coopération entre les collectivités infra-étatiques, [w:] „Cahiers Français”, Vol. 268, 1994, s. 86-96.
 • Michalski K. (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie, Warszawa – Kraków 1994.
 • Moscovici P. , L’Europe, une puissance dans la mondialisation, Paryż 2001.
 • Pietrzyk I. , Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000.
 • Prodi R., 2000-2005: Shaping the New Europe, (Speech/00/41 of The President of the European Commission to the European Parliament), Strasbourg 15 February 2000.
 • Prodi R., Reshaping Europe, (Speech/00/43/of The President of the European Com-mission to the Committee of the Regions), Bruksela 17 February 2000.
 • Przemówienie Jacquesa Delors’a w College d’Europe w Brugii, Bull. CE 10/89.
 • Rothert A. , Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa 2008.
 • Rougement De D., Lettre ouverte aux Européens, Paryż 1970.
 • Ruszkowski J. , Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Ruszkowski J.,. Wojnicz L (red.), Multi-level governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa, 2013.
 • Sbragia A. (red.), Europolitics: Institutions and Policymaking in the >>New<< European Community, Waszyngton 1992.
 • Schwok R. , Théories de l’intégration européenne, Paryż 2005.
 • Speech by Donald Tusk, President of the European Council to the European Parlia-ment, Strasbourg, January 13th 2015 (conclusions), EUCO 5/15, PRESSE 5.
 • Stowarzyszenie Quatre Moteurs pour l’Europe, http://www.erai.org/290-52-1-les-Quatre-Moteurs-pour-l_Europe-et-Associes, 10.06.2015.
 • Wiener A. , Diez T. (red.), European Integration Theory, Oksford 2003.
 • Wojtaszczyk K. A. , Jakubowski W.(red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodo-logiczne, Warszawa, 2010.
 • Wright W. , Cassese S. (red.), La recomposition de l’État en Europe, Paryż 1996.
 • Zgromadzenie Regionów Europy, http://www.aer.eu/what-is-aer/aer.html, 10.06.2015.
 • Żukrowska K. (red.), Harnessing globalization, czyli ujarzmianie globalizacji, Warsza-wa, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36d511b5-8265-48d3-9338-8de61054323a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.