PL EN


2014 | 1(2) | 195–205
Article title

Historia pisana na własnej skórze

Title variants
EN
The History Written on Own Skin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu omawia autobiografię Karola Modzelewskiego w kilku perspektywach. Ogólna perspektywa teoretycznoliteracka wskazuje na dominację aspektu świadectwa. Kreacja podmiotu wskazuje na przestrzeń autobiografii jako na miejsce spotkania roli aktywnego uczestnika wydarzeń historycznych z rolą profesjonalnego historyka. Tym samym adresat książki wydaje się również zasadniczo podwójny – to czytelnik o nastawieniu poznawczym, zainteresowany historią najnowszą, ale także krytyczny wobec współczesności obywatel, podzielający wraz z autorem wiarę w sensowność poczynań rewolucyjnych. Horyzont metodologiczny refleksji Modzelewskiego wyznacza historiografia nieklasyczna (zwłaszcza w jej odmianie antropologicznej) – akademickie kompetencje mediewisty spotykają się tu z doświadczeniami uczestnika i badacza historii powojennej. Wreszcie perspektywa osobistej wrażliwości eksponuje znaczenie wstydu jako przestrzeni spotkania indywidualnego losu z losami wspólnoty. W tym sensie działalność publiczną Karola Modzelewskiego można przedstawić jako odpowiedź na wstyd.
EN
The article discusses some aspects of an autobiography by Karol Modzelewski. Its general theoretical-literary approach exposes the domination of the aspect of testimony in the text. The creation of the subject points to an area of autobiography as a venue of a role of an active participant in historic events with a role of a professional historian. As a result an addressee of the book also seems basically double: it is a reader showing a cognitive approach, interested in the newest history as well as a citizen critical of the present, sharing the faith in the sense of revolutionary actions along with the author. The methodological horizon of Modzelewski’s reflection has been outlined by nonclassical historiography (particularly in its anthropological version). Thus academic competence of a mediaevalist meets here the experience of a participant and a researcher of the post-war history. At last, a perspective of a personal sensitivity exposes the importance of shame as a meeting-place for an individual fate and the collective fate. In this sense the public activity of Karol Modzelewski might be depicted as a response to shame.
Year
Issue
Pages
195–205
Physical description
Contributors
References
  • Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2004.Geremek Bronisław, Świat „opery żebraczej”: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV–XVII wieku, PIW, Warszawa 1989.Kula Witold, Miary i ludzie, PWN, Warszawa 1970.„Litteraria Copernicana” 2010, nr 1 (numer monograficzny: Kampus). Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, red. Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999.Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, Iskry, Warszawa 2004.Modzelewski Karol, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Ossolineum, Wrocław 1987.Modzelewski Karol, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego: X–XIII wiek, Ossolineum, Wrocław 1975.Modzelewski Karol, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Iskry, Warszawa 2013.Śleszkowski Sebastian, Odkrycie zdrad, złośliwych ceremonij, tajemnych rad, praktyk szkodliwych Rzeczypospolitej i straszliwych zamysłów żydowskich [...], Brunsbergae 1621.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36e26e46-a87e-4ecc-bd73-cf261f8c48d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.