PL EN


2014 | 12 | 80-95
Article title

Analiza atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich

Content
Title variants
EN
Analysis of tourist attractiveness of Polish voivodship capitals in Poland
FR
Analyse relative à l’attraction touristique des villes de voievodies
RU
Анализ туристической привлекательности воеводских городов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest statystyczna ocena atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich w 2011 r. Analizę rozpoczęto od charakterystyki ruchu turystycznego w miastach. W tym celu posłużono się wskaźnikami rozwoju tego zjawiska, pozwalającymi na określenie roli badanego tematu w rozwoju sektora turystycznego w Polsce. Ponadto, przeprowadzono badanie przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich. Ich liniowe porządkowanie i ustalenie grup typologicznych obiektów przeprowadzono za pomocą metody opartej na medianowym wektorze Webera. Na czele rankingu znalazł się Poznań ze względu na dobre zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną, zarówno zewnętrzną jak i i wewnętrzną.
EN
The main goal of the article is to make a statistical evaluation of tourist attractiveness of provincial (voivodship) capitals in Poland in 2011. The analysis was started from the characteristics of tourist flows, which were registered in accommodation facilities located in the analized cities. For this purpose, indicators of the development of tourism were used, which allowed authors to determine the role of the study area in the development of the tourism sector in Poland. In addition, was conducted a study of the spatial diversity of tourist attractiveness of provincial cities. The Weber's median vector was used to linear organization and detection typological groups of objects. In result of analysis, were detected differences between provincial capitals, in level of tourist attractiveness due to the diversity of tourist values and uneven development for tourism needs, which affects the distribution of tourist flows.
RU
Целью статьи является статистическя оценка туристической привлекательности воеводсксих городов в 2011 г. Анализ начался с характеристики туризма в городах. Для этой цели были использованы показатели развития этого явления, которые позволили определить роль обследуемого вопроса в развитии туристического сектора в Польше. Кроме того, было проведено обследование пространственной дифференциации туристической привлекательности воеводских городов. Их линейный порядок и определение типологических групп объектов были проведены с использованием метода опирающегося на медианном векторе Вебера. В начале рейтинга находится г. Познань в отношении к хорошему развитию туризма и доступности транспорта, так внешнего как и внутреннего (городского).
Year
Issue
12
Pages
80-95
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
author
References
  • Bąk I. (2004), Turystyka międzynarodowa na świecie, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2, GUS
  • Bąk I. (2007), Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych, Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  • Bąk I., Matlegiewicz M. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku, „Potencjał turystyczny. Zagadnienia Przestrzenne, Uniwersytet Szczeciński”, Zeszyty Naukowe nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 94
  • Gaworecki W. W. (2004), Turystyka, PWE, Warszawa
  • Glińska E. (2010), Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, (red.) Panasiuk A., „Zeszyty Naukowe US”, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Gołembski G. (2009), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  • Jedlińska M., Szubert-Zarzeczny U. (1994), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo AE, Wrocław
  • Kurek W., Mika M. (2008), Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka (red.) Kurek W., PWN, Warszawa
  • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa
  • Naumowicz K. (1990), Turystyka w strefie nadmorskiej województwa szczecińskiego. Wybrane problemy funkcjonowania rynku, Uniwersytet Szczeciński
  • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
  • Ostrowski S. (1972), Ruch turystyczny w Polsce, „Sport i Turystyka”, Warszawa
  • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH
  • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa
  • Potocka I. (2009), Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom III. Walory turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, (red.) Młynarczyk Z., Zajadacz A., Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Rapacz A. (red.) (2004), Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  • Rogalewski O. (1974), Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa
  • Tomczyk A. (2005), Atrakcyjność turystyczna regionu — aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod jej oceny, Problemy Turystyki 3—4, Warszawa
  • Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa
  • Werner Z. (2010), Podstawowe pojęcia związane z gospodarką przestrzenną w turystyce, [w:] Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, (red.) Wyrzykowski J., Marak J., Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  • Zaręba D. (2000), Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36ea32a9-6a74-47f3-bd71-c6256f4b4e0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.