Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 9(558) | 18-24

Article title

WPŁYW SYTUACJI OSOBISTEJ SKAZANYCH NA ICH RESOCJALIZACJĘ I ADAPTACJĘ SPOŁECZNA

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE INFLUENCE OF CONVICTS’ PERSONAL SITUATION ON THEIR REHABILITATION AND SOCIAL READAPTATION

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule analizowane są problemy kształtujące sytuację osobistą skazanych, stanowiące bariery resocjalizacji i readaptacji społecznej. Wyszczególniono cztery główne czynniki: brak rodziny i relacji intymnych, uzależnienia, zadłużenie oraz recydywa jako wybór i postawa. Obszary te zostały omówione szczegółowo na podstawie wyników badań prowadzonych przez autorkę tekstu. Przedstawiono okoliczności zwiększające i zmniejszające szanse readaptacyjne.
EN
The article analyzes the problems that influence the personal situation of the convicts, hindering their rehabilitation and social readaptation. Four main factors are specified: lack of family and intimate relationships, addictions, debt, recidivism by choice. The four areas are discussed in detail on the basis of the research conducted by the Author. The article also presents the circumstances that increase and decrease the chances of readaptation.

Year

Volume

47

Issue

Pages

18-24

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospodarstwa Społecznego

References

 • Baker, M., Coşgel, M., Miceli, T., 2012. Debtors’ Prisons in America: An Economic Analysis. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 84, No. 1, s. 216––228.
 • Błędowski, P., Kubicki, P., 2014. Kalkulator Społeczny jako element projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania” w lokalnej polityce społecznej, Polityka Społeczna, nr 3, s. 2–5.
 • Bojarski, M., Giezek, J., Sienkiewicz, Z., 2017. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Bylica, J., 2010. Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • CZSW (Centralny Zarząd Służby Więziennej), 2019. Statystyka roczna za 2019 rok. Dostępny w: https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [Dostęp: 28.07.2020].
 • Dohrenwend, B.S., Dohrenwend, B.P., eds., 1974. Stressful life events: Their nature and effects. John Wiley & Sons.
 • Dybalska, I., 2011. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – między diagnozą a działaniem. Warszawa: IRSS.
 • Kraszewska, A., 2018. Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności. Resocjalizacja Polska, nr 15, s. 163–181.
 • Kusztal, J., 2014. Resocjalizacja – readaptacja – reintegracja we współczesnym polskim dyskursie naukowym. W: J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga, red. Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej. Warszawa: Wydawnictwo WAM, s. 25–43.
 • Link, N., 2019. Criminal Justice Debt During the Reintegration Process: Who Has it and How Much?. Criminal Justice and Behavior, Vol. 46, No. 1, s. 154–172.
 • Machel, H., 2014. Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej. Resocjalizacja Polska, nr 7, s. 45–57.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, 2017. Informator statystyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. Powrotność do przestępstwa w latach 2009–2015. Dostępny w: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,3502,1.html [Dostęp 28.07.2020].
 • Mudrecka, I., red. 2017. Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna – problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji. Warszawa: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.
 • Nawój-Śleszyński, A., 2016. Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich potencjał reedukacyjny, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 92, s. 5–37.
 • NIK, 2015. Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: NIK.
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 2012. Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego. Raport z badania. Łódź: RCPS.
 • Szczepanik, R., Miszewski, K., 2016. Wpływ długoterminowego uwięzienia na rodziny więźniów – stan wiedzy i zaniedbane kierunki badań. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, nr 30, s. 53–95.
 • Sztuka, J., 2018. Perspektywa efektywności w resocjalizacji. Studia Paedagogica Ignatiana, nr 21/1, s. 85–108.
 • Woźniakowska, D., red. 2006. Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Warszawa: FISE.
 • Zięba, M., Wawrzyniak, M., Świrkula, M., 2010. Skala Zmian Życiowych – narzędzie do pomiaru skutków krytycznych zdarzeń. Psychologia Jakości Życia, nr 9/1, s. 145–169.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-36ec378b-3f96-4d47-b926-de4dcdc8ca36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.