PL EN


2018 | 16 | 178-190
Article title

Instytucjonalna aktywizacja zawodowa osób z niepełną sprawnością – analiza socjodemograficzna. Wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Institutional vocational activation of disabled people – the analysis of socio-demographic factors. Selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst koncentruje się wokół osób niepełnosprawnych, jako jednej z grup klientów pomocy społecznej, i ich aktywizacji zawodowej jako głównej sferze, która prowadzona skutecznie zwiększy ich aktywność i samodzielność życiową. Przybliżono jeden z elementów systemu aktywizacji zawodowej – warsztaty terapii zajęciowej, a ramach tych instytucji skoncentrowano się na czynnikach socjodemograficznych i ich wpływie na aktywizację zawodową. Wskazano również na pracowników socjalnych jako osoby związane z procesem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.
EN
The text focuses on people with disabilities as one of the groups of social workers’ clients and their professional activation as a main sphere, which effectively increases their activity and independent living. The article presents one of the elements of professional activation system – therapy workshops, and within these the institutions focused on sociodemographic factors and their impact on professional activity. It also identifies social workers as people associated with the process of professional activation of the disabled in occupational therapy workshops.
Year
Issue
16
Pages
178-190
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej, Raport końcowy z badania, 2014, http://www.pfron.org.pl/download/1/5062/RaportkoncowyWTZ.pdf (17.12.2016).
 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) dotyczące wykształcenia osób niepełnosprawnych, 2014, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprwnosc-wliczbach/eduka cja/ (19.12.2016).
 • Duda M., Pankiewicz E., Wyrównać szansę – praca dla każdego, [w:] G. Kierozalski, E. Żywiec-Dąbrowska, H. Białos, M. Żurek (red.), Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach, Wyd. KG OHP, Warszawa 2006.
 • Gielarowska D., Godnościowy charakter pracy osób niepełnosprawnych, [w:] A. Solak, T.E. Wardzała (red.), Praca w przestrzeni osób niepełnosprawnych, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2008.
 • Kopsztejn M., Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych, [w:] B. Pietrulewicz, M.A. Paszkowicz (red.), Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, Fundacja Wydawnicza „JM” Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 • Majewski T., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Zakład Badań Centrum Badawczo-Rozwojowego, Warszawa 1995.
 • Majewski T., Specyficzne problemy związane z pracą zawodową osób niepełnosprawnych, [w:] B. Szczepankowska, J. Mikulski (red.), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1999.
 • Migas A., O integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2009, nr 2.
 • Ostrowska A., Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych, [w:] A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle,Wyd. Żak, Warszawa 1997.
 • Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 1988.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012, poz. 7).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 r., poz. 186).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 r., poz. 204).
 • Suchodolska J., Młodzi niepełnosprawni – oblicza antycypowanej przyszłości, [w:] Z. Gajdzik (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej, Impuls, Kraków 2009.
 • Ustawa z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1991 r. Nr 64, poz. 201).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 r. Nr 64, poz. 593).
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 r. Nr 123, poz. 776, art. 10a, pkt 1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36f0337d-24e0-4c6f-a361-871ff12e60ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.