PL EN


2019 | 9 | 35-45
Article title

WPŁYW RELIGII NA WZROST GOSPODARCZY W XX I XXI WIEKU – PRZEGLĄD BADAŃ

Content
Title variants
EN
The influence of religion on economic growth in 20th and 21st centuries - A review of recent studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza. Religia należy do ważnych czynników determinujących zachowania ludzkie oraz postawy życiowe. Poglądy religijne mają przez to istotne znaczenie dla aktywności gospodarczej. W ekonomii pojawiło się wiele opracowań, w których podejmowano problemy relacji religia – życie gospodarcze, jednak z powodów pozamerytorycznych wywołują one kontrowersje, co utrudnia prowadzenie badań i formułowanie jednoznacznych odpowiedzi na pytania pojawiające się na styku religia –ekonomia. Celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób religia może wpływać na wzrost gospodarczy i aktywność gospodarczą. Teza pracy zakłada, że istnieje wpływ religii na wzrost gospodarczy, jednak nie jest możliwe jednoznaczne określenie jej pozytywnego lub negatywnego wpływu. Metodyka badawcza obejmuje analizę desktop research danych wtórnych – krytyczną analizę literatury problemu i recepcję dotychczasowych publikacji oraz analizę danych zastanych charakteryzujących gospodarkę, główne wyznania religijne w społeczeństwie i poziom religijności społeczeństwa. Omówione koncepcje. Analizie poddane zostały dotychczasowe badania z zakresu wpływu religii na gospodarkę, z ukierunkowaniem na gospodarkę wolnorynkową. Podmiotami analizy identyfikacyjno-porównawczej były wybrane społeczeństwa i ich gospodarki. Wyniki i wnioski. Wyniki badań wskazują, że żadnej religii nie można uznać za jednoznacznie pro- lub antywzrostową. Wartość poznawcza podejścia. Analiza dostarcza odpowiedzi na pytanie, czy religia ma wpływ na wzrost gospodarczy, w jaki sposób należy przeprowadzać badania nad wpływem religii na różne aspekty życia gospodarczego, jak wykorzystywać wyniki takich badań.
EN
Thesis. Religion is one of the most important factors determining human behaviour and attitudes. Religious beliefs are important for economic activity, and there have been many studies analyzing the relationship between religion and economics. However, they evoke much controversy, which makes it difficult to conduct research and formulate answers to questions arising regarding the connection between religion and economics. The aim of the article is to analyze how religion can influence economic growth activity. The thesis assumes that religion influences economic growth, but it is not possible to determine its positive or negative impact. The research methodology includes analysis of secondary data - critical analysis and reception of previous publications, as well as analysis of existing data characterizing the economy, the main religious denominations in society and the level of religiosity in society. Concepts discussed. The author has analyzed the current research on the influence of religion on the economy. Results and conclusions. The research results show that no religion can be considered as explicitly pro- or anti-growth. Originality. The analysis provides an answer to the question of whether religion influences economic growth, how to conduct research on the influence of religion on various aspects of economy and how to use the results of such research.
Year
Issue
9
Pages
35-45
Physical description
Contributors
References
 • Barro, R., McCleary, R. (2003). Religion and Economic Growth across Countries. American Sociological Review, 68 (5), 776. DOI: 10.2307/1519761.
 • Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R., Rapacki, R., Czarny, B. i in.. (2014). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Christians hold largest percentage of global wealth: Report. (2015). Pobrane z: https://economictimes.indiatimes.com/news/company/corporate-trends/christians-hold-largest-percentage-of-global-wealth-report/articleshow/45886471.cms.
 • Frank, R. (2015). Which religion holds the largest share of wealth?. Pobrane z: https://www.cnbc.com/2015/01/14/the-religion-of-millionaires-.html.
 • Grim, B., Grim, M. (2018). The Socio-economic Contribution of Religion to American Society: An Empirical Analysis. Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 12. Pobrane z: http://www.religjournal.com/pdf/ijrr12003.pdf.
 • Guiso, L., Sapienza, P., Zingales, L. (2002). People's Opium? Religion and Economic Attitudes. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.331280.
 • Keister, L. (2011). How Religion Contributes To Wealth And Poverty. Pobrane z: https://www.huffingtonpost.com/lisa-a-keister/religion-contributes-wealth-poverty_b_1069766.html.
 • Knack, S., Keefer, P. (1997). Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. The Quarterly Journal Of Economics, 112 (4), 1251-1288. DOI: 10.1162/003355300555475.
 • McCleary, R. (2008). Religion and Economic Development. Pobrane z: https://www.hoover.org/research/religion-and-economic-development.
 • McCleary, R. (2011). The Oxford handbook of the economics of religion. New York: Oxford University Press.
 • Oyedokun, G. (2016). Religion and Financial Economy of the World: How the Present Reflect True Godliness. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2913147.
 • Pew Research Center. (2012). The Global Religious Landscape. Waszyngton. Pobrane z: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/.
 • Pew Research Center. (2014). America's Changing Religious Landscape. Pobrane z: http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/.
 • Pew Research Center. (2017). The Changing Global Religious Landscape. Pobrane z: http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/.
 • Platteau, J.-P. (2007). Religion, politics, and development: Lessons from the lands of Islam. Journal of Economic Behavior & Organization, Elsevier, 68 (2), 329-351.
 • Rees, T. (2009). Is Personal Insecurity a Cause of Cross-National Differences in the Intensity of Religious Belief?. Journal of Religion And Society. The Kripke Center, 11. Pobrane z: https://dspace2.creighton.edu/xmlui/bitstream/handle/10504/64442/2009-17.pdf?sequence=1.
 • Religion prevails in the world. (2017). Pobrane z: http://gallup-international.bg/en/Publications/2017/373-Religion-prevails-in-the-world.
 • Religión y economía. (2016). Pobrane z: https://www.elcomercio.com/opinion/religion-economia-opinion.html.
 • Sherkat, D., Ellison, C. (1999). Recent developments and current controversies in the sociology of religion. Annual Review Of Sociology, 25 (1), 363-394. DOI: 10.1146/annurev.soc.25.1.363.
 • Smith, A. (2015). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36f985a2-ca0d-4caf-8bb1-50b555d0b310
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.