PL EN


2015 | 2(4) | 100-115
Article title

Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce

Content
Title variants
EN
The state family policy in Poland after 2008
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to draw attention to changes in family policy in Poland after 2008, primarily the increased involvement of the state (government) in the family matters. This state of affairs is noteworthy for two main reasons. Firstly, it seems that such a significant increase in activities of Polish government for families had not been since 1989. So far in the transformation reality of our country withdrawal of the state institutions of social tasks could be rather seen. Secondly it should be noted that this increased involvement falls in a period of economic crisis, and thus occurred despite the particular challenges to the economy and the risks for the possibility of state interference in the affairs of society. These changes and their conditions are worth noting, inter alia, in the context of a discussion which is recently animated on the basis of social policy and economics on the directions of transformation of the tasks of the modern welfare state.
Contributors
References
 • Auleytner J., Polityka społeczna czy ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 2002.
 • Bebel A., Wspieranie rodzin wielodzietnych przez samorządy lokalne – przykład Karty Dużej Rodziny, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 35, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Baranowski P., Sztaudynger J.J., Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy. Analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 2011, t. 14, nr 1, s. 157–170.
 • Chłoń-Domińczak A., Magda I., Opieka nad dziećmi do lat 3 w Polsce – diagnoza oraz rekomendacje dotyczące zmian, ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy Kancelarii Prezydenta RP w 2015 r., https://www.prezydent.pl/.../gfx/.../opieka_nad_dziecmi_do_lat_3.pdf (1.10.2015).
 • Działania ośrodków pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji społecznej, Informacja o wynikach kontroli NIK (nr ewid. 197/2014/P/14/107/LRZ), Rzeszów 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9486,vp,11726.pdf (1.10.2015).
 • Kłos B., Świadczenia rodzinne w latach 2004–2011, Analizy Biura Analiz Sejmowych nr 23 (67), Warszawa 2011.
 • Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce, Informacja o wynikach kontroli NIK (KPS-4101-003-01/2014), Warszawa 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9100,vp,11306.pdf (1.10.2015).
 • Kośny M., Polaryzacja ekonomiczna a wzrost gospodarczy sprzyjający ubogim, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 102, Katowice 2012, s. 78–89.
 • Kotowska I.E. (red.), Niska dzietność w Polsce. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa 2014, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Niska_dzietnosc_w_Polsce.pdf (1.10.2015).
 • Kowalczyk O., Instrumentarium polityki społecznej, [w:] O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wymiary polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Księżopolski M., Kryzys gospodarczy końca pierwszej dekady XXI wieku – szanse i zagrożenia dla polityki społecznej, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski, Polityka społeczna w kryzysie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • Kurzynowski A., Rodzina w polityce społecznej, [w:] A. Kurzynowski (red.), Problemy rodziny w polityce społecznej, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991.
 • Moroń D., Zmiany w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat trzech w Polsce, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Usługi społeczne wobec rodziny, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 239, Wrocław 2011, s. 165–176.
 • Pisz Z., Problemy społeczne transformacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-informacje-o-rozwoju-demograficznym-polski-do-2014-roku,12,5.html (15.10.2015).
 • Rysz-Kowalczyk B., Zmiany w cyklu życia człowieka. Stare i nowe zagrożenia społeczne – odpowiedź polityki społecznej, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski, Polityka społeczna w kryzysie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020” za 2013 rok, https://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z-31072012-r/ (15.10.2015).
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, https://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z-31072012-r/ (15.10.2015).
 • Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/ubostwo-ekonomiczne-w-polsce-w-2014-r-,14,2.html#_ftn1_
 • (1.10.2015).
 • Zamorska K., Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych, [w:] O. Kowalczyk (red.), Współczesne społeczeństwa – nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 13–27.
 • Założenia polityki ludnościowej Polski 2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_zalozenia_polityki_ludnosciowej_Polski_2013_projekt_luty_2013.pdf, RRL (dostęp: 1.10.2015).
 • Dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:pl:PDF (15.10.2015).
 • Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, Dz.U. 2014 poz. 925.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku, Dz.U. 2013 poz. 1074.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, Dz.U. 2012 poz. 959.
 • Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, M.P. z 2014 r. poz. 430.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 361.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572.
 • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 77 poz. 512.
 • Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1456.
 • Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1457.
 • Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dz.U. 2014 poz. 567.
 • Ustawa z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Dz.U. 2014 poz. 1863.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kwestie-spoleczne;3929656.html (1.10.2015).
 • http://europa.eu/epc/working_groups/ageing_en.htm (1.10.2015).
 • http://europa.eu/epc/working_groups/ageing_en.htm (dostęp: 1.10.2015).
 • http://pit.infor.pl/dzial/rozliczenia_osob_fizycznych/ulga_na_dzieci/687292,wyzsze_ulgi_na_dzieci_od_2015_r.html# (20.10.2015).
 • http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_zalozenia_polityki_ludnosciowej_Polski_2013_projekt_luty_2013.pdf (1.10.2015).
 • http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/dla-rodziny/program-polityki-rodzinnej-prezydenta-rp/ (15.10.2015)
 • https://rodzina.gov.pl/opieka (16.02.2015).
 • https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne-oraz-minimum-egzystencji (1.10.2015).
 • www.rodzina2015.org (15.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36fc00e1-6325-44d1-8e2a-6a37418f3d93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.