PL EN


Journal
2018 | 50/1 | 127-142
Article title

EKSPERYMENTALNA GLOTTODYDAKTYKA OKULOGRAFICZNA NA PRZYKŁADZIE BADAŃ WŁASNYCH

Content
Title variants
EN
Experimental eyetracking glottodidactics (based on author’s research)
Conference
Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present a possible technological support for glottodidactic research. To do this the author shortly characterises eyetracking in relation to the humanities, especially glottodidactics. She introduces and describes the idea of experimental eyetracking glottodidactics on the basis of her own eyetracking research for EFL textbooks, and presents the basic results of the research and general conclusions.
Journal
Year
Volume
Pages
127-142
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Andrychowicz-Trojanowska A. (2015a), Materiał glottodydaktyczny w podręczniku do nauki języka angielskiego dla szkół średnich a jego odbiorca (w) „Lingwistyka Stosowana”, nr 14, s. 1-15.
 • Andrychowicz-Trojanowska A. (2015b), Uwaga wzrokowa ucznia w pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego (w) „Komunikacja Specjalistyczna”, nr 9-10, s. 104-124.
 • Andrychowicz-Trojanowska A. (2016a), Okulografia w glottodydaktyce na przykładzie badań własnych (w) „Komunikacja Specjalistyczna”, nr 11, s. 103-121.
 • Andrychowicz-Trojanowska A. (2016b), Perception of textbook material by dyslectic and non-dyslectic students: an eye-tracking experiment (w) „Linguistica Silesiana”, nr 37, s. 409-427.
 • Andrychowicz-Trojanowska A. (2016c), Uczniowskie sposoby i strategie pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego w obrazowaniu okulograficznym (w) „Lingwistyka Stosowana”, nr 19, s. 1-22.
 • Andrychowicz-Trojanowska A. (2016d), Uwaga wzrokowa ucznia szybko czytającego (w) „Lingwistyka Stosowana”, nr 20, s. 1-17.
 • Andrychowicz-Trojanowska A. (2018), Experimental Eyetracking Glottodidactics (w) „Kwartalnik Neofilologiczny”, nr 1, s. 88-101.
 • Bonek A. (2016), Ergonomizacja procesu tłumaczenia pisemnego. Wyniki badania okulograficznego (w) „Lingwistyka Stosowana”, nr 20, s. 19-30.
 • Borkowska A.R., Francuz P. (2013), Ruchy gałek ocznych podczas oceny poprawności zapisu wyrazów jako wskaźnik rozwoju świadomości ortograficznej młodzieży z dysortografią (w) „Psychologia Rozwojowa”, nr 18(3), s. 37-50.
 • Dakowska M. (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • de Mezer-Brelińska K., Skrzypczak J. (2012), Ewolucja podręczników szkolnych (w) Skrzydlewski W., Dylak S. (red.), Media − edukacja − kultura. Poznań − Rzeszów: Wydawnictwo PTTiME, s. 179-190.
 • Duchowski A. (2007), Eye Tracking Methodology. Theory and Practice. Clemson: Springer.
 • Gąsiorek K., Hącia A., Kłosińska K., Krzyżyk D., Nocoń J., Synowiec H. (2012), Kryteria oceny podręcznika szkolnego w aspekcie językowym. Przewodnik dla rzeczoznawców wraz ze wzorami opinii. Warszawa.
 • Gompel van R.P.G., Fischer M.H., Murray W.S., Hill R.L. (2007), Eye movements: A window on mind and brain. Oxford – Amsterdam: Elsevier.
 • Grucza S. (2011), Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne (w) „Lingwistyka Stosowana”, nr 4, s. 149-162.
 • Grucza S. (2016), W sprawie translatoryki okulograficznej (w) „Lingwistyka Stosowana”, nr 20, s. 51-61.
 • Holmqvist K., Nyström M., Andersson R., Dewhurst R., Jarodzka H., van de Weijer J. (2011), Eye Tracking. A comprehensive guide to methods and measures. New York: Oxford University Press.
 • Konieczka-Śliwińska D. (2012), Od podręcznika drukowanego do elektronicznego.Koncepcja dydaktyczna szkolnego podręcznika historii w Polsce i próby jejmodernizacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku (w) „KLIO. Czasopismopoświęcone dziejom Polski i powszechnym”, nr 21(2), s. 77-92.
 • Kośla H. (1977), O dobry podręcznik języków obcych dla lektoratów (w) Leja L. (red.),Nowoczesny podręcznik szkolny i akademicki. Poznań: WydawnictwoUniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 49-51.
 • Kusiak-Pisowacka M. (2015), Ewaluacja podręcznika w nauczaniu języków obcych(w) „Lingwistyka Stosowana”, nr 14, s. 65-75.
 • Opach T. (2011), Zastosowanie okulografii (techniki eye-tracking) w kartografiiPolski (w) „Przegląd Kartograficzny”, nr 43(2), s. 155-169.
 • Płużyczka M. (2011), Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia a vista (w) „Lingwistyka Stosowana”, nr 4, s. 181-189.
 • Płużyczka M. (2012), Na co patrzy, a co widzi tłumacz a vista? Translatoryczne możliwościpoznawcze okulografii (w) „Lingwistyka Stosowana”, nr 5, s. 65-74.
 • Płużyczka M. (2013a), Eye-tracking Research into Sight Translation Processes: LapsologicalConclusions (w) Grucza S., Płużyczka M., Zając J. (red.), Translation Studiesand Eye-Tracking Analysis (= Warschauer Studien zur Germanistik undAngewandten Linguistik). Frankfurt a. M.: Peter Lang Edition, s. 105-138.
 • Płużyczka M. (2013b), Okulograficzne spojrzenie na trudności translacyjne (w)„Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”,nr 8, s. 59-71
 • Płużyczka M. (2015), Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badaniaeyetrackingowe. Warszawa: Studi@ Naukowe 30.
 • Rodzoś J., Wojtanowicz P. (red.) (2010), W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcjipodręcznika szkolnego. Lublin: Lubelski Oddział PTG, Pracownia DydaktykiGeografii, Instytut Nauk o Ziemi UMCS.
 • Soluch P., Tarnowski A. (2013), O metodologii badań eyetrackingowych (w) „LingwistykaStosowana”, nr 7, s. 115-134.
 • Szupica-Pyrzanowska M. (2016),Przetwarzanie fleksji języka angielskiego w czasierzeczywistym – badanie eyetrackingowe (w) „Lingwistyka Stosowana”,nr 20, s. 127-154.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. 2017, poz. 1189.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórychinnych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 811.
 • Zając M. (2015), Glottodydaktyczna analiza platform internetowych „Duolingo”i „Memrise” z elementami badania okulograficznego,praca licencjacka. Online:https://www.researchgate.net/publication/304579147 [DW 14.11.2017].
 • https://podreczniki.men.gov.pl/ [DW 05.08.2017].
 • http://www.neurodevice.pl/pl/uslugi/eye-tracking [DW 05.08.2017].
 • www.lelo.uw.edu.pl [DW 15.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37016be2-26ac-4caf-8e08-7d7341d07b68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.