PL EN


Journal
2019 | 48 | 2 | 335-346
Article title

Potrzeba programowania języka polskiego dzieci dwujęzycznych w świetle badań włoskich

Content
Title variants
EN
The Need for Programming Polish Language for Bilingual Children in the Light of Italian Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania z udziałem dzieci dwujęzycznych, prowadzone w różnych ośrodkach naukowych na świecie, wykazują słabsze kompetencje językowe u większości tych dzieci w języku mniejszości (języku etnicznym ich rodziców/rodzica). Niski poziom polskiego systemu językowego wykazały badania dzieci we Włoszech, dla których język polski jest językiem odziedziczonym. W związku z tym, że język mniejszości etnicznej w warunkach migracji jest zagrożony, co może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka, autorki artykuły widzą dużą potrzebę programowanej stymulacji językowej, której powinni podjąć się rodzice dzieci dwujęzycznych. Choć warunki naturalne są najlepsze dla dwujęzycznego rozwoju mowy, w sytuacji migracji nie wystarczają.
EN
Research involving bilingual children, conducted around the world, show less language competence of these children in minority language (their parents’ ethnic language). The low level of the Polish language system has demonstrated studies involving children in Italy, for which the Polish language is the heritage language. Because the language of ethnic minorities in the context of migration is at risk, which may adversely affect the development of the child, authors of the article see a great need for programmable language stimulation that bilingual children’s parents should take. Although natural conditions are best for bilingual speech development bu not sufficient in the current context of increased mobility and migration.
Journal
Year
Volume
48
Issue
2
Pages
335-346
Physical description
Dates
published
2021-01-26
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Logopedii i Zburzeń Rozwoju
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Logopedii i Zburzeń Rozwoju
References
 • Bloom E., 2010, Effects of input on early grammatical development of bilingual children, „International Journal of Bilingualism”, Vol. 14, Number 4, p. 422–446.
 • Błasiak-Tytuła M., 2015, Narracja a rozumienie u dzieci dwujęzycznych, „Nowa Logopedia”, t. 6: Rozumienie – diagnoza i terapia, red. M. Błasiak-Tytuła, M. Korendo, A. Siudak, Kraków, s. 135–145.
 • Błasiak-Tytuła M., 2016, Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego. Profilaktyka logopedyczna w sytuacji dwujęzyczności klasycznej, [w:] Neurologopedia. Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, red. M. Błasiak-Tytuła, A. Siudak, Kraków, s. 155–170.
 • Błasiak-Tytuła M., 2017, Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka dwujęzycznego, [w] Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty, red. E. Jeżewska-Krasnodębska, B. Skałbani, Kraków, s. 247–256.
 • Cieszyńska J., 2006, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Kraków.
 • Cieszyńska J., 2010, Dwujęzyczność – rozumienie siebie jako Innego. [w:] Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, red. J. Cieszyńska, M. Korendo, Z. Orłowska-Popek, Kraków.
 • Cieszyńska-Rożek J., 2013, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków.
 • Cieszyńska-Rożek J., 2014a, Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, [w:] Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków.
 • Cieszyńska-Rożek J. 2014b, Stymulacja rozwoju systemu językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych. Propozycje technik terapeutycznych, „Polski w Niemczech”, nr 2, s. 19–34.
 • Cieszyńska-Rożek J., 2014c, Fruehes Lesenlernen der bilingualen Kinder als Stimulierung der Entwicklung des Sprachsystems, [w:] Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht, Hrsg. M. Olpińska-Szkiełko, L. Bertelle, Peter Lang Edition, s. 29–45.
 • Cieszyńska-Rożek J., 2017, Współczesne techniki terapii zaburzeń rozwoju z perspektywy logopedii. Kształtowanie się i budowanie systemu językowego (w druku).
 • Cieszyńska J., Korendo M., 2007, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia, Kraków.
 • De Houwer A., 2017, Handbook on Positive Development of Minority Children and Youth, Springer.
 • De Houwer A., 2007, Parental language input patterns and children’s bilingual use, „Applied Psycholinguistics” 28, s. 411–424.
 • Hoff E., Rumiche R., Burridge A., Ribot K.M., Welsh S., 2014b, Expressive vocabulary development in children from bilingual and monolingual homes: A longitudinal study from two to four years, „Early Childhood Research Quarterly” 29, s. 433–444.
 • Laskowski R., 2009, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polskoszwedzkiego bilingwizmu, Kraków.
 • Lipińska E., 2015, Dwujęzyczność kognitywna, „LingVaria” X, 2(20), s. 55–68.
 • Łuczyński E., 2002, Fleksja języka polskiego z punktu widzenia ontogenezy mowy, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” t. 58, s. 157–165.
 • Łuczyński E., 2010, Akwizycja gramatyki języka polskiego, „Psychologia rozwojowa”, t. 15, nr 1, s. 9–1.
 • MacLeod A., Fabiano-Smith L., Boegner-Page S., Fontolliet S., 2013, Simultaneous bilingual language acquisition: The role of parental input on receptive vocabulary development, „Child Language Teaching and Therapy” 29(1), p. 131–142.
 • Miodunka W.T., 2010a, Jak dwujęzyczność dzieci polonijnych może wpływać na ich szacunek do rodziców. Na marginesie badań prof. Jagody Cieszyńskiej, [w:] Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej - metoda krakowska, red. J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo, Kraków.
 • Miodunka W.T., 2010b, Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego, [w:] Silva Rerum Philologicarum, red. J.S. Gruchała, H. Kurek, Kraków, s. 233–245.
 • Miodunka W.T., 2014, Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań, „LingVaria” 1(17), s. 199–226.
 • Rostowski J., Rostowska T., 2014, Rola systemów lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej, „Psychologia Rozwojowa”, t. 19, nr 2, s. 49–65.
 • Schlyter S., Håkansson G., 1994, Word order in Swedish as the first language, second language, and weaker language in bilinguals, “Scandinavian Working Papers on Bilingualism”, 9, p. 49–66.
 • Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa.
 • Wróblewska-Pawlak K., 2014, O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji, „LingVaria” 1(17), s. 239–250.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3706087d-f2f0-425f-bc4a-a0133610bdbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.