PL EN


2017 | 4(56) | 9–30
Article title

Instytucjonalizacja związków partnerskich w świetle art. 18 i 32 Konstytucji RP

Authors
Content
Title variants
EN
Institutionalization of civil partnerships as regards to Article 18 and Article 32 of the Constitution of the Republic of Poland:
Languages of publication
PL
Abstracts
Statutory institutionalization of civil partnerships stirs up large controversies and considerable disputes in the public debate. Legal arguments appearing in the discussion regard Article 18 and Article 32 of the Constitution of the Republic of Poland. The author expressed a negative position concerning the possibility to institutionalize civil partnerships in compliance with the Constitution. In his opinion an appropriate and consistent with the Constitution legal solution is to strengthen or to extend the scope of rights of persons remaining in such partnerships (hetero-or homosexual ones) ensured by various legal acts, without statutory institutionalization of these partnerships.
Keywords
Year
Issue
Pages
9–30
Physical description
Contributors
author
 • Profesor doktor hab., Uniwersytet Wrocławski, ekspert ds. legislacji BAS;
References
 • 1. Banaszkiewicz B., Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, nr 3, s. 591 i n.
 • 2. Banaszkiewicz B., Problem konstytucyjnej oceny instytucjonalizacji związków homoseksualnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 2, s. 360–362
 • 3. Boć J. [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998
 • 4. Borysiak W., Art. 18 [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
 • 5. Bravo B., Wipszycka-Bravo E., Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988
 • 6. Breczko A., O potrzebie redefinicji pojęć „małżeństwo” i „rodzina” we współczesnym pluralistycznym świecie. Rozważania w kontekście związków partnerskich [w:] Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2014, t. 13, nr 2
 • 7. Dudek D., W sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 4, s. 175
 • 8. Hartwich F., Związki partnerskie. Aspekty prawne, Warszawa 2011
 • 9. Hypś S., Uwagi do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, „Prawo – Administracja – Kościół” 2004, nr 1–2, s. 64–65
 • 10. Jezusek A., Możliwość instytucjonalizacji związku osób tej samej płci w świetle art. 18 Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4, s. 67 i n.
 • 11. Kosek M., Pojęcie rodziny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i negatywne skutki jej redefinicji w wybranych aktach prawnych [w:] W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, red. M. Kosek, J. Słyk, Warszawa 2008
 • 12. Litwin T., Instytucja związków partnerskich w świetle przepisów Konstytucji z 1997 roku [w:] Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków, „Miscelanea Hostorico-Iuridica” 2014, t.13, nr 2
 • 13. Łączkowska M., Charakter prawny rejestrowanego związku partnerskiego w świetle polskich projektów regulacji [w:] Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2013
 • 14. Łętowska E., Woleński J., Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., „Państwo i Prawo” 2013, z. 6, s. 15–16
 • 15. Mączyński A., Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych [w:] Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2013
 • 16. Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. I, red. W. Wróbel, P. Kardas, T. Sroka, Warszawa 2012
 • 17. Nazar M., Konkubinat a małżeństwo - wybrane zagadnienia [w:] Księga jubileuszowa Prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. Schulz, Toruń 2008
 • 18. Nazar M., Konkubinat; związek partnerski [w:] System prawa prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014
 • 19. Nazar M., Niektóre zagadnienia małżeństwa i rodziny w świetle unormowań Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Rejent” 1997, nr 5, s. 109
 • 20. Pawliczak J., Opinia prawna na temat potrzeby oraz dopuszczalności instytucjonalizacji związków partnerskich osób tej samej płci (w świetle prawa cywilnego oraz konstytucyjnego), s. 14–16, http://ptpa.org.pl/site/assets/files/publikacje/opinie/Opinia_Potrzeba%20instytucjonalizacji%20zwiazkow%20partnerskich%20osob%20tej%20samej%20plci.pdf
 • 21. Piotrowski R., W sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 4, s. 182 i n.
 • 22. Polaczuk P., O argumentach z natury ludzkiej w dyskursie publicznym. Kilka uwag w kontekście przeszłych argumentów z debaty o tzw. legalizacji związków partnerskich, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, t. 32
 • 23. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013
 • 24. Smyczyński T., Małżeństwo – konkubinat – związek partnerski [w:] Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń 2013
 • 25. Sobański R., Związki partnerskie, „Forum Iuridicum” 2003, nr 2, s. 229
 • 26. Strus Z., Znaczenie artykułu 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Palestra” 2014, nr 9, s. 243 i n.
 • 27. Wyrzykowski M., Publiczne a prywatne w wykładni konstytucyjnej na przykładzie art. 18 Konstytucji RP [w:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie, red. T. Giaro, Warszawa 2012, s. 215 i n.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-370dd6e9-36ca-4a3f-aae8-e0ebb293fbe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.