PL EN


2016 | 3 | 27-39
Article title

Obowiązki ubezpieczycieli przy zawieraniu umów na cudzy rachunek

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Duties of insurers related to insurance on someone else’s account
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę zagadnień prawnych związanych z obowiązkami informacyjnymi ubezpieczycieli w ubezpieczeniach na cudzy rachunek i ubezpieczeniach grupowych. Nowe spojrzenie na te kwestie jest konieczne w związku z wejściem w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Obowiązek informacyjny w fazie poprzedzającej przystąpienie do ubezpieczenia na cudzy rachunek jest przedmiotem szczegółowej regulacji ustawy.
EN
The article contains an analysis of several issues connected with disclosure obligations related to insurance on someone else’s account and group insurance. These problems should be looked at from a new perspective in connection with the entry into force of the Insurance and Reinsurance Activity Act. In the new law the insurer’s pre-contractual disclosure obligations are regulated specifically in the case of the insurance contract on someone else’s account and group insurance.
Year
Issue
3
Pages
27-39
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach
References
 • Bagińska E., Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium prawnoporównawcze, TNOiK, Toruń 2013.
 • Bigot J., La responsabilité civile des sociétés d'assurance à l'égard des assures en droit français, w: Mélanges Roger O. Dalcq, Larcier, Bruxelles 1994.
 • Boumédienne M, La place de la loi et du contrat dans la garantie du droit à la protection sociale de 1945 à nos jours, t. 2, Editions Publibook Université, Paris 2003.
 • Fras M., Odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania: rozważania na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Prawo Asekuracyjne” 2009, nr 3.
 • Fras M., Pacuła K., Utrata szansy ubezpieczenia wskutek naruszenia powinności informacyjnych. Zagadnienia kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne, [w:] Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, Gnela B., Szaraniec M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Gadomska-Orłowska A., Dobrodziejstwa i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w grupowej umowie ubezpieczenia, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2012, nr 51.
 • Guiomard P., Code des assurances, code de la mutualité, Dalloz, Paris 2013.
 • Honsell H., Berliner Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, Springer, Berlin 1999.
 • Krajeski D. [w:] Droit de la responsabilité et des contrats, Le Tourneau P. [red.], Dalloz, Paris 2012.
 • Merkin R., Colinvaux’s Law of Insurance, Sweet & Maxwell, London 1997.
 • Nesterowicz Z., Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim, „Państwo i Prawo” 2010, nr 3.
 • Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, PWN, Warszawa 1982.
 • Pfeiffer T., New Mechanisms for Concluding Contracts, [w:] New Features in Contract Law, Schulze R. [red.], Sellier, München 2007.
 • Rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, druk nr 3644 sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3644 [dostęp: 3.12.2016].
 • Cass. Civ, 2ème, 25 janvier 2007, n°06-10649; Cass. Civ, 2ème, 13 janvier 2005, n°03-17199.
 • Code des assurances, Journal Officiel de la République française, 1978, p. 1088, modifié.
 • Ustawa o umowie ubezpieczenia z dnia 23 listopada 2007 r., Versicherungsvertragsgesetz; BGBl. I, s. 2631.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz. 1844).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37134b9d-405f-4f8b-ac18-3b03301e95e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.