PL EN


2018 | 13 | 2(48) | 13-26
Article title

Bariery w pracy nauczycieli oraz innowatorów edukacyjnych na podstawie wyników badań pedagogicznych

Content
Title variants
EN
Obstacles at the Work of Teachers and Innovators Based on the Results of Educational Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proponowany artykuł ma charakter badawczy. Przybliżono w nim wyniki badań przeprowadzonych wśród zespołów nauczycielskich (rad pedagogicznych) oraz innowatorów edukacyjnych. Ich podstawowym celem było zebranie opinii na temat codziennej pracy nauczycieli, a przede wszystkim doświadczanych przez nich trudności i barier, rozpoznawanych zasobów psychospołecznych, potrzeb oraz obaw związanych z wykonywaną pracą. Na 42 radach pedagogicznych zastosowano swobodne wywiady grupowe oraz narzędzia coachingowe w celu moderowania dyskusji prowadzonych w dużych zespołach nauczycielskich. Innym typem badań były swobodne wywiady z innowatorami rozpoznawalnymi w polskim środowisku edukacyjnym. Poproszono ich o opowiedzenie o swojej drodze zawodowej, a istotnymi wątkami narracji były te związane ze środowiskiem pracy (trudności, obawy, zasoby psychospołeczne). W części badawczej artykułu przytoczono wyniki badań, które dotyczą doświadczanych przez nauczycieli barier i trudności w pracy. Postawiono hipotezę, że przywoływane przez nauczycieli trudności de facto utrudniają wprowadzanie i realizowanie działań twórczych i innowacyjnych nie tylko na poziomie klasy, ale i całego systemu szkolnego. W artykule dokonano klasyfikacji barier doświadczanych przez rozmówców, szukano też punktów wspólnych oraz różnic.
EN
The article is of a research report, presenting the results of studies carried out in teaching teams/school councils and educational innovators. The basic aim of the studies was to collect teachers’ opinions on their everyday work and, more precisely, on the barriers/difficulties they experience, the recognized psycho-social resources, the needs and fears related to their work. In the studies carried out among 42 teaching councils, group unstructured interviews were applied and some coaching tools to moderate the discussions in bigger groups. The second example of research presents the results of unstructured interviews carried out among innovators recognized in the Polish educational circles. The innovators were asked to talk about their career path and there were certain significant narration elements related to their working environment (difficulties, fears, psycho-social resources). In the empirical part of the article, the results of studies are quoted which concern the barriers/difficulties experienced by the teachers. The authors put forward the hypothesis that the barriers mentioned by the teachers are in fact obstacles in introducing and realizing creative and innovative activities, not only at the level of the class, but also within the whole school system. The researchers present a classification of those barriers experienced by their interlocutors and look for some common elements, as well as differences.
References
 • Adair J. (with Peter Reed), Od bossa do lidera. Prowadzić innych do sukcesu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Adams J., Conceptual Block Busting: A Guide to Better Ideas, Perseus Book, New York 1986.
 • Amabile T.A., Creativity in Context. Update to the Social Psychology of Creativity, Westview Press, Boulder 1996.
 • Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Chmielińska A., Modrzejewska-Świgulska M., Diagnoza stanu, czyli nauczyciele o sobie i swojej pracy. Krótki raport z badań, [w:] System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim (materiały projektowe), Centrum Inicjatyw Edukacyjnych, Kartuzy 2015.
 • Chmielińska A., Modrzejewska-Świgulska M., Limitations in the Work of Polish Teachers, „Creativity. Theories – Research – Applications” 1(2014)1.
 • Davis G.A., Creativity is Forever, Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque (Iowa) 2004.
 • Dobrołowicz W., Antykreatywność – bariery psychiczne i psychospołeczne, [w:] Twórczość – wychowanie XXI wieku, red. E. Dombrowska, A. Niedźwiedzka, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2003.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992.
 • Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K. (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Galewska-Kustra M., Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Isaksen S.G., Lauer K., Ekvall G., Britz A., Perceptions of the Best and Worst Climates for Creativity: Preliminary Validation Evidence for the Situational Outlook Questionnaire, “Creativity- Research -Journal” (2001)2.
 • Karwowski M., Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Kvale S., InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok 2004.
 • Lutyński J., Działania pozorne, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 21, nr 2, Warszawa 1977.
 • Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok 2000.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 • Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Puccio G.J., Mance M., Murdock M.C., Creative Leadership. Skills that Drive Changes, SAGE Publications, Inc, Printed in United States of America 2011.
 • Schulz R., Procesy zmian i odnowy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1980.
 • Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.
 • Tokarz A., (red.), Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 1991.
 • West M.A., Ricards T., Innowation, [in:] Encyclopedia of Creativity, ed. M.A. Runco, S.R. Pritzker, Academic Press, San Diego 1999.
 • West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
 • Wiśniewska M., Kultury organizacyjne w szkole. Teoria. Badania. Rekomendacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-371a6e5d-6d9a-4fff-ba27-71b81b4ba7ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.