PL EN


2018 | 7 (20) nr 2 | 191-207
Article title

Geneza i przedmiot Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku

Content
Title variants
EN
The Origin and Subject of the 1993 Concordat Between the Holy See and the Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską został podpisany 28 lipca 1993 r., natomiast ratyfikowany 23 lutego 1998 r. Ta międzynarodowa umowa potwierdziła i uszczegółowiła zasady proklamowane na Soborze Watykańskim II: 1) zasadę autonomii i niezależności Kościoła i państwa; 2) zasadę współdziałania Kościoła i państwa; 3) zasadę wolności religijnej. Konkordat reguluje m.in. następujące sprawy: uznanie osobowości prawnej Kościoła katolickiego i jego jednostek organizacyjnych; swobodę Kościoła w dokonywaniu zmian w strukturze terytorialnej Kościoła; ochronę małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza uznanie skutków cywilnych małżeństwa zawartego według formy kanonicznej i współdziałanie państwa i Kościoła na rzecz małżeństwa i rodziny.
EN
The Concordat between the Holy See and the Republic of Poland was signed on 28 July 1993 and ratified on 23 February 1998. This international agreement confirmed and specified the principles proclaimed at the Second Vatican Council: 1) the principle of autonomy and independence of the Church from the State; 2) the principle of cooperation between the Church and the State; 3) the principle of religious freedom. The Concordat regulates among others the following matters: recognition of the legal personality of the Catholic Church and its organizational units, the Church’s discretion in making changes in its territorial structure; protection of marriage and family, and in particular recognition of the civil consequences of a marriage concluded according to the canonical form, and the cooperation of the state and the Church in matters of marriage and family.
Contributors
 • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, agnieszka24@kul.pl
References
 • Góralski, Wojciech. 1998. Konkordat polski 1993 od podpisania do ratyfikacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 • Góralski, Wojciech, i Witold Adamczewski. 1994. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. Płock: Płockie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Kaleta, Paweł. 2017. Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Krukowski, Józef. 1995. Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964-1994). Warszawa: Wydawnictwo Civitas Christiana.
 • Krukowski, Józef. 2002. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Wyd. 2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Krukowski, Józef. 2013. „Prawo wyznaniowe w Polsce.” W Synteza prawa polskiego. Od 1989 roku, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, i Maria R. Pałubska, 831-59. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sitarz, Mirosław. 2010. „Wpływ relacji państwo-Kościół na stabilność Rzeczypospolitej. Zarys problematyki.” W Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, red. Lech Antonowicz, Tadeusz Guz, i Maria R. Pałubska, 271-78. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Sitarz, Mirosław. 2012. “L’atto amministrativo canonico e l’ordinamento giuridico statale.” In La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Varsavia, 14-18 settembre 2011, red. Józef Wroceński, i Marek Stokłosa, 1051-64. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Sitarz, Mirosław. 2013. „Rodzaje i kompetencje legatów papieskich.” W Fides – Veritas – Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. Piotr Stanisz, Leszek Adamowicz, i Marta Greszata-Telusiewicz, 45-59. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis”.
 • Włodarczyk, Tadeusz. 1986. Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Wyd. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-372a2ae1-f302-47f7-ac41-844513f21743
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.