PL EN


2018 | 2(29) | 109-121
Article title

Analiza bibliometryczna publikacji członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2007–2016)

Authors
Content
Title variants
EN
Bibliometrical analysis of the publications of the members of the Student’s Circle of Library Scientists at the Institute of Library Science and Scholarly Information of the University of Silesia in Katowice (2007–2016)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza bibliometryczna publikacji członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2007–2016) Abstrakt: W artykule zanalizowano publikacje członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, opublikowane w latach 2007–20161. W analizie zwrócono uwagę na liczbę ogłoszonych przez studentów tekstów wydanych w poszczególnych latach, ujawniając tendencje wzrostowe i spadkowe. Wyszczególniono typy publikacji naukowych członków Koła (elektroniczne i tradycyjne; redakcja książek, autorstwo rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach i przestrzeni internetowej). Zbadano zjawisko autorstwa i wieloautorstwa występującego w analizowanych materiałach. Ponadto dokonano podziału tematyki tekstów według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
EN
The article analyses the publications of the members of the Student’s Circle of Library Scientists which operates at the Institute of Library Science and Scholarly Information of the University of Silesia in Katowice, published in the years 2007–20166. The analysis indicates the number of texts which were published by students in the particular years, manifesting upward and downward trends. One enumerated the types of the scholarly publications of the members of the Circle (electronic and traditional ones; editorship of books, authorship of chapters in books and articles in periodicals and on the internet). One examined the phenomenon of the authorship and the multi-authorship which is manifested in the materials which were analysed. One also presented a division of the subject matter of the texts according to the Universal Decimal Classification.
Year
Issue
Pages
109-121
Physical description
Contributors
author
  • Koło Naukowe Infologów Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach, kaja.zuk@gmail.com
References
  • Bajor, A. (2014). Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego (2010-2014). W: B.M. Powichrowska (red.) W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki. (t. 2, Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce, s. 102–117). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
  • Kristanova, E. (2010). Na marginesie wydawnictwa młodych bibliotekoznawców. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, (16), 351–355.
  • Kubiak, A., Blecharz, P. (2006). Koła naukowa przy instytutach bibliotekoznawstwa. EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, (5). Pobrane z: http://www.ebib.pl/2006/75/kubiak_blecharz.php. (14.11.2017).
  • Ladorucki, J. (2007). Koło naukowe jako szkoła twórczego działania. W: J. Konieczna (red.) Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Praca zbiorowa (s. 185–190). Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
  • Łakomy, A. (2015). Czasopismo naukowe „Nowa Biblioteka” – geneza, założenia programowe, plany. Forum Bibliotek Medycznych, 1(15), 292–297.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-372a9fd2-b426-46d5-9e2f-53ea5e14827e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.