PL EN


2013 | 33 | 69-97
Article title

Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w opiniach pracodawców oraz przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich

Authors
Content
Title variants
EN
The graduates on the labour market in the view of the employers and the university representatives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano wypowiedzi uczestników dyskusji panelowej przeprowadzonej w ramach I Podkarpackiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pn. Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym przeprowadzonej w dniach 18–19 października 2012 r. Dyskusja panelowa ekspertów stanowiła podsumowanie głównych problemów poruszanych w trakcie Konferencji. Uczestnicy panelu dążyli przede wszystkim do sprecyzowania oczekiwań pracodawców względem kompetencji jakie powinni posiadać absolwenci szkół wyższych (określenia profilu absolwenta poszukiwanego na rynku pracy). Podczas panelu omawiano także problemy związane ze współpracą między pracodaw-cami a szkołami wyższymi, której efektem powinno być dostarczanie studentom wiedzy i umiejęt-ności zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy. Uwaga uczestników dyskusji koncentrowa-ła się ponadto na strategiach, jakie przyjmują przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowni-ków w dobie kryzysu. Analiza odpowiedzi udzielonych przez uczestników dyskusji panelowej – przedstawicie-li biznesu, środowisk naukowych i akademickich oraz organizacji pozarządowych – pozwala na jakościowe pogłębienie wyników dostępnych badań ilościowych, mających na celu opis i wy-jaśnienie sytuacji absolwentów szkół wyższych wkraczających aktualnie na rynek pracy.
EN
The article presents the analysis of the statements made by the participants of the panel discussion held within 1st Podkarpacie Interdisciplinary Academic Conference entitled ‘Transformations on the labour market in local, regional and global context.’ which took place from 18–19th October 2012. The experts’ panel discussion summarized the main issues raised during the conference. The participants of the panel were aiming, above all, at deter-mining the employers’ expectations as for the competences of university graduates (specify-ing the profile of a graduate desired on the labour market). Additionally, the panel discus-sions dealt with the question of cooperation between employers and universities, which as a result should provide students with knowledge and skills corresponding to the labour mar-ket demands. The participants concentrated also on describing employers’ strategies for hir-ing new people during the crisis. The analysis of the statements made by the participants of the panel discussion – being the representatives of business, academic and NGOs circles, allows enriching the results of existing quantitative research describing and explaining the situation of graduates entering labour market.
Year
Issue
33
Pages
69-97
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3730a979-4ae1-4553-b0ee-ec22a1ef5753
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.