PL EN


2015 | 43 | 173-185
Article title

Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie

Content
Title variants
EN
E-health Tools as Instruments to Improve Access to Medical Services in the Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu wpływu narzędzi z obszaru e-zdrowia na poprawę dostępu do usług medycznych w regionie. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz aktualne akty prawne w ogólnym zarysie przedstawiono koncepcję e-zdrowia i korzyści, jakie dają tego typu rozwiązania. Przedstawiono najnowsze trendy w zakresie wprowadzania rozwiązań e-zdrowia. Bazując na danych statystycznych przedstawiono zróżnicowanie regionalne uwarunkowań infrastrukturalnych wdrażania technologii ITC w ochronie zdrowia. W drugiej części artykułu zaprezentowano krótki przegląd wybranych przykładów regionalnych dobrych praktyk w zakresie rozwiązań e-zdrowia. Podsumowanie rozważań i kierunki dalszych badań kończą niniejszy tekst.
EN
The article aims to the issue of the impact of e-health tools to improve access to medical services in the region. Based on the literature and current legislation the concept of e-health and the benefits of this type solution are explained. The newest trends in the implementation of e-health tools are presented. Regional variation of infrastructure conditions of ICT implementation in health care are shown based on the statistical data. In the second part of the article a brief overview of selected examples of regional good practices in the field of e-health solutions is presented. Summary of considerations and directions for further research ends this text.
Year
Issue
43
Pages
173-185
Physical description
Contributors
References
 • Czerwińska M., 2008, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze zdrowia – doświadczenia polskie na tle krajów członkowskich UE [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’08 Konwersja wiedzy, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, AE, Katowice.
 • Czerwińska M., 2013, Internet as the source for acquiring the medical information, Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2013 Federated Conference on, IEEE.
 • Czerwińska M., 2014, E-health as a key element forming the competitive advantage in health [w:] Sustainable development in the regions and countries: management and marketing, red. E. Bojar, J. Słoniec, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • e-Health – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 30.04.2004 r., COM(2004) 356 final.
 • eHealth Action Plan 2012–2020: Innovative healthcare for the 21st century, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 6.12.2012 r., COM(2012) 736 final.
 • E-zdrowie – poprawa opieki zdrowotnej dla obywateli europejskich: Plan działania dla europejskiego obszaru e-zdrowia, komunikat Komisji Europejskiej, 2004, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF (do-stęp: 25.08.2014 r.).
 • Flis R., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J., 2009, E-usługi – definicja i przykłady, PARP, Warszawa.
 • i2010 – A European Information Society for growth and employment, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 1.06.2005 r., COM(2005) 229 final.
 • Källander K., Tibenderana J.K., Akpogheneta O.J., Strachan D.L., Hill Z., ten Asbroek A.H.A., Conteh L., Kirkwood B.R., Meek S.R., 2013, Mobile Health (mHealth) Ap-proaches and Lessons for Increased Performance and Retention of Community Health Workers in Low- and Middle-Income Countries: A Review, “J Med Internet Res” 2013; no. 15(1):e17, http://dx.doi.org/ 10.2196/jmir.2130.
 • Narodowy Plan Szerokopasmowy, 2014, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Ozga D., Binkowska-Bury M., 2008, Telenursing – nowy trend w społeczeństwie informatycznym XXI wieku, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 3.
 • Podręcznik dobrych praktyk regionalnych. e-Zdrowie. Wyzwania regionalne i ich oddziaływanie, 2007, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów.
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach, 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Tomkiewicz M., e-Zdrowie w Polsce i na świecie, http://www.computerworld.pl/artykuly/382161/e.Zdrowie.w.Polsce.i.na.swiecie.html (dostęp: 25.08.2014 r.).
 • Zbadanie korzyści dla zdrowia oferowanych przez aplikacje na urządzenia mobilne – 10/04/2014, http://ec.europa.eu/news/environment/140410_pl.htm (dostęp: 25.08.2014 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3731fb19-2d0b-4141-911a-eee11fbecf0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.