PL EN


2017 | 7 | 405-415
Article title

Park Łazienki Królewskie w oczach mieszkańców Warszawy

Authors
Content
Title variants
EN
The Image of Royal Łazienki Park Perceived by the Inhabitants of Warsaw
Languages of publication
Abstracts
EN
Aim. The aim of the article was the analysis of the ways how people use space of the Royal Łazienki Park in Warsaw – which places are their favorite and which tracks do they follow the most enthusiastically of all? The paper concerns the results of the ethnography entitled: “Royal Łazienki Park. Urban space in the users’ narratives and practices”. Research Method. The field research was conducted from 2012 to 2013 in the area of the Royal Łazienki Park. Author used the methods: anthropological interview, participant observation and research diary. The research questions were: How people spend their time in Park? Why the Łazienki Królewskie Park plays an important role for the inhabitants in Warsaw? Author considers the concept of mental maps by Kevin Lynch (distinguishing: paths, nodes, landmarks, districts and edges), but also the other ideas of space and places (central place, significant place, lieu de momoire, empty spaces). Results. The results of the conducted qualitative research are presented in contrast to the image of Royal Łazienki Park presented in some of the earlier quantitative polls. In effect, the usage of the Park is shown in original contexts presented by the users. Outcome. Users’ perspective reflects an involved attitude of people, which are creating quite new meanings of the space they use, basing on their own private experiences. It gives a possibility to create appropriable map of the Park – alternative to the official one, which is being presented by the manager of the cultural institution.
PL
Cel badań. Celem artykułu było przeanalizowanie sposobów korzystania z Parku Łazienki Królewskie w Warszawie przez jego użytkowników – poznania ulubionych miejsc i najchętniej pokonywanych tras. Tekst przedstawia wyniki badań etnograficznych, zaprezentowanych w pracy dyplomowej pt. „Park Łazienki Królewskie: Przestrzeń miejska w narracjach i praktykach jej użytkowników”. Metoda badań. Badania terenowe przeprowadzono w latach: 2012-2013 na obszarze Parku Łazienkowskiego z wykorzystaniem metod: wywiadu antropologicznego, obserwacji uczestniczącej oraz notatek terenowych. Pytanie badawcze dotyczyło sposobów spędzania czasu w Parku oraz przyczyn odgrywania istotnej roli w życiu mieszkańców Warszawy. Na potrzeby analizy wykorzystano koncepcję map mentalnych Kevina Lyncha, wyróżniających: drogi, węzły, punkty orientacyjne, obszary i krawędzie. Tekst odnosi się również do innych idei przestrzeni i miejsc, takich jak: miejsce centralne, miejsce znaczące, miejsce wspominania czy puste przestrzenie. Wyniki. Artykuł konfrontuje wyniki przeprowadzonych badań jakościowych ze sposobami percepcji Parku z wcześniejszych badaniach ilościowych. Wynikiem badań jest ukazanie oryginalnej w kontekście użytkowania Parku perspektywy osób go odwiedzających. Wnioski. Spojrzenie badanych odzwierciedla zaangażowaną postawę ludzi korzystających z Parku, nadających przestrzeni publicznej nowe znaczenia w odniesieniu do swoich prywatnych, osobistych przeżyć. Pozwala stworzyć użytkową mapę Parku – alternatywną do oficjalnej, wykorzystywanej przez zarządzających instytucją kultury.
Year
Issue
7
Pages
405-415
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Bukowska-Floreńska, I. (2000). Wstęp. W: I. Bukowska-Floreńska (red.), Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego (ss. 7-12). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Eliade, M. (2003). Święty obszar i sakralizacja świata. W: A. Mencwel (red.),Antropologia kultury. Przestrzeń, Zagadnienia i wybór tekstów, IV, 149-157.
 • Foucault, M. (2009). Nadzorować i karać: narodziny więzienia. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Geertz, C. (2003). Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury. W: M. Kempny i E. Nowicka (red.), Badanie kultury: Element teorii antropologicznej (ss. 35-58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gójska, A., Kuczyński, P., Lewenstein, B., Pogoda, I. i Zielińska, E. (2012). Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej: Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego. Warszawa: Zespół ds. Konsultacji Społecznych Państwowego Towarzystwa Socjologicznego.
 • Hammersley, M. i Atknison, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Jałowiecki, B. (2000). Percepcja przestrzeni Warszawy. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (2)/2000, 79-100.
 • Jałowiecki, B. (2006). Czy Warszawa staje się miastem Trzeciego Świata? Studia Regionalne i Lokalne, 4 (26)/2006, 48-60.
 • Kociatkiewicz, J. i Kostera, M. (1999). The anthropology of empty spaces. Qualitative Sociology, 22 (1), 37-50.
 • Kostera, M. (2010). Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lynch, K. (2011). Obraz miasta. Kraków: Wydawnictwo Archivolta.
 • Łazienki Królewskie w Warszawie. (2016). Pobrane z: ns1.lazienki-krolewskie.pl/_images/mapa_ios.jpg, data dostępu: 2016.12.11.
 • Łuszczek, M. i Ptasińska, U. (2010). Jak przetworzyć Miejsce: Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 • Madame. (2016). Muzeum Łazienki Królewskie - miejsce wydarzeń z królewską oprawą. Madame: Magazyn ambitnych kobiet, 92.
 • Montgomery, C. (2015). Miasto szczęśliwe. Kraków: Wysoki Zamek.
 • Nora, P. (2009). Między pamięcią a historią: Les Lieux de Mémoire. Tytuł roboczy: Archiwum, (2) 2009, 4-12.
 • Oficjalny portal turystyczny miasta stołecznego Warszawy. (2013). Pobrane z: warsawtour.pl/zabytki-i-inne-atrakcje/top-10-3086.html, data dostępu: 2013.05.07.
 • Połeć, M. (2013). Park Łazienki Królewskie: Przestrzeń miejska w narracjach i praktykach jej użytkowników. Warszawa: Instytut Etnologii i Antrolopologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski (nieopublikowana praca licencjacka pod kierunkiem dr R. Hryciuk).
 • Szumacher, I. i Ostaszewska, K. (2010). Funkcje parków śródmiejskich w opinii przyrodników i użytkowników – przyczynek do dyskusji. Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVII, 491-491.
 • Szumacher, I., Jackowiak, K. i Konopski, M. (2008). Dźwięki w parkach miejskich, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, XI, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.
 • Wilk, T. (2016). Oswajanie przestrzeni czyli o odpowiedzialności jako kategorii rewitalizującej przestrzeń życia społecznego. Pedagogika społeczna, 3(61), s. 125-143.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37326909-e6a4-4a7d-8892-23c198e11706
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.