PL EN


Journal
2018 | 11 | 161-170
Article title

The economic security of Polish consumers in the context of European Union membership

Content
Title variants
PL
Członkostwo w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów w PolsceThe Article is based on an analysis of the acts of EU Community law, national law and subject literature. It aims at presenting the economic security of Polish consumers within the context of European Union membership. The main purpose of the article is to show how EU membership influences the economic security of Polish consumers. It is assumed that there were two factors that affected this issue: firstly, the change of socio-economic system after the 1989 and the introduction of open market economy; and secondly in 1991 the process of the amendment of Polish legislation in the area of consumer protection to meet European standards, which culminated in accession to the European Union in 2004. Selected acts of EU and national law in the field of consumer safety have been chosen and named in the publication,. The article presents the analysis of selected elements of the legal protection of Polish consumers in the light of accession to the European Union. Furthermore, the article shows the improvement in economic security of Polish consumers involved in cross-border shopping after accession to the European Union. It also mentions the tightening of legislation pertaining to unfair contract terms and improvements connected with it.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Article is based on an analysis of the acts of EU Community law, national law and subject literature. It aims at presenting the economic security of Polish consumers within the context of European Union membership. The main purpose of the article is to show how EU membership influences the economic security of Polish consumers. It is assumed that there were two factors that affected this issue: firstly, the change of socio-economic system after the 1989 and the introduction of open market economy; and secondly in 1991 the process of the amendment of Polish legislation in the area of consumer protection to meet European standards, which culminated in accession to the European Union in 2004. Selected acts of EU and national law in the field of consumer safety have been chosen and named in the publication,. The article presents the analysis of selected elements of the legal protection of Polish consumers in the light of accession to the European Union. Furthermore, the article shows the improvement in economic security of Polish consumers involved in cross-border shopping after accession to the European Union. It also mentions the tightening of legislation pertaining to unfair contract terms and improvements connected with it.
PL
Artykuł oparty został na analizie aktów prawa wspólnotowego, krajowego oraz literatury przedmiotu i ma na celu przedstawienie bezpieczeństwa ekonomicznego polskich konsumentów w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Podstawowym celem artykułu jest ukazanie wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na wybrane aspekty ochrony prawnej bezpieczeństwa ekonomicznego polskich konsumentów. Przyjęto, że na bezpieczeństwo ekonomiczne polskiego konsumenta wpłynęły zasadniczo dwa czynniki. Zaliczano do nich zmianę systemu społeczno-gospodarczego po 1989 roku oraz wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej. Po drugie, rozpoczęcie w 1991 roku procesu dostosowania prawodawstwa polskiego w zakresie ochrony ekonomicznej konsumenta do standardów unijnych oraz w konsekwencji akcesja w 2004 roku do Unii Europejskiej. W tekście nazwano i wyselekcjonowano wybrane akty prawa unijnego i krajowego w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów. Przedstawiono analizę wybranych elementów prawnej ochrony polskich konsumentów w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego w perspektywie akcesji do Unii Europejskiej. W dalszej części syntezie poddano poprawę bezpieczeństwa ekonomicznego polskich konsumentów podczas zakupów transgranicznych po akcesji do Unii Europejskiej. Wskazano również na zaostrzenie regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania stosowaniu przez przedsiębiorców nieuczciwych klauzul umownych.
Journal
Year
Issue
11
Pages
161-170
Physical description
Artykuł
Dates
published
2018-10-10
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37374b77-0699-4066-a018-fd9b7a8e460f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.