PL EN


2017 | 1(224) | 253-276
Article title

Rola empatii w działaniach resocjalizacyjnych personelu wobec nieletnich umieszczonych w instytucjach korekcyjnych

Content
Title variants
EN
The Role of Empathy in Personnel’s Social Rehabilitation Activities Undertaken toward Juvenile Inmates from Correctional Institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wykazanie roli empatii i jej uwarunkowań w pracy resocjalizacyjnej, realizowanej przez personel zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce. Empatia odgrywa ważną rolę zarówno w budowaniu więzi pomiędzy personelem a podopiecznymi, lecz także w przypadku konstruowania komunikatów, wzbudzania emocji oraz transformacji postaw. Działania kadry oparte na empatii wobec nieletnich inicjują także współodczuwanie po stronie tych ostatnich. Z drugiej strony empatia może nieść za sobą także konsekwencje pejoratywne, gdy personel stosuje ją wobec czynów karalnych popełnionych w przeszłości przez wychowanków. Zaprezentowane w artykule wnioski opierają się na siedmioletnich badaniach jakościowych prowadzonych w ośrodkach resocjalizacyjnych wszystkich typów w całej Polsce. W badaniach zastosowana została zasada triangulacji w zakresie metod, badacza i danych. Do analizy zebranych materiałów empirycznych wykorzystany został nurt interpretatywny, który daje możliwość uchwycenia interakcyjnego charakteru działań empatycznych.
EN
The main aim of this paper is to point the role of empathy and its conditions in social rehabilitation work undertaken by personnel form juvenile detention centers and reformatories. Empathy plays crucial role both in creation of social bond between stuff and inmates and in communication oriented on emotional arousal and transformation of attitudes. Stuff actions basing on empathy toward juveniles used to determine their compassion. On the other hand empathy can bring also negative consequences when personnel empathizes with victims. The conclusions presented in this paper come from seven years of qualitative study carried out in correctional institutions of all types in Poland. There was applied triangulation of methods, researcher and data. Empirical data is analyzed from the perspective of interpretative paradigm that enables to catch interactive dimension of empathy role.
Year
Issue
Pages
253-276
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź, chomczynski@gmail.com
References
 • Andreychik, Michael R. i Nicole Migliaccio. 2015. Empathizing With Others’ Pain Versus Empathizing With Others’ Joy: Examining the Separability of Positive and Negative Empathy and Their Relation to Different Types of Social Behaviors and Social Emotions. „Basic and Applied Social Psychology” 5(37): 274–291.
 • Blumer, Herbert. 1969. Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Chmielewska, Alicja i Jakub Kołodziejczyk. 2013. Zastosowanie socjometrii jako narzędzia badania ról zespołowych. „Współczesne Zarządzanie” 2: 121–130.
 • Chomczyński, Piotr. 2017. Nieformalne taksonomie wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich tworzone przez personel w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych. Socjologiczna analiza zjawiska. „Resocjalizacja Polska” 11: 97–116 (http://www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/9).
 • Chomczyński, Piotr. 2017. Emotion Work in the Context of the Resocialization of Youth in Correctional Facilities in Poland. „Polish Sociological Review” [w druku].
 • Cooley, Charles H. 1922. Human Nature and the Social Order (Revised Edition). New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Cottrell, Leonard S., Jr. 1942. The Analysis of Situational Fields in Social Psychology. „American Sociological Review” vol. 7, nr 3: 370–382.
 • Czyżewski, Marek. 2013. Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki. „Przegląd Socjologii Jakościowej” Tom IX, nr 4: 14–27.
 • Dewey, John. 1988. Jak myślimy?. Tłum. Z. Bestgen. Warszawa: PWN.
 • Dewey, John i James Tufts. 1932. Ethics (Revised ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Dilthey, Wilhelm. 1982. Pisma estetyczne. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa: PWN.
 • Fernandez, Yolanda. 2002. In Their Shoes. Examining the Issue of Empathy and Its Place in the Treatment of Offenders. USA, Oklahoma City: Wood ‘N’ Barnes Publishing&Distribution.
 • Garfinkel, Harold. 1963. A Conception of Experiments with „Trust” as a Condition of Stable Concerted Actions. W: J. O’Brien (red.). The Production of Reality: Essays and Readings on Social Interaction. Thousand Oaks, California, USA: Pine Forge Press, s. 379–390.
 • Garfinkel, Harold. 1967. Studies in Ethnometodology. Prentice-Hall Inc., New Jersey (przekład polski: 2007. Studia z etnometodologii. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: WN PWN).
 • Goffman, Erving. 1952. On Cooling the Mark Out: Some Aspects of Adaptation and Failure. „Journal of the Study of Interpersonal Relations” vol. 15, nr 4: 451–463.
 • Goffman, Erving. 1961. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York, Doubleday (przekład polski: 2011. Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Tłum. O. Waśkiewicz i J. Łaszcz. Sopot: GWP).
 • Goffman, Erving. 2000. Człowiek w teatrze życia codziennego. Tłum. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak. Warszawa: Wyd. KR.
 • Hałas, Elżbieta. 1994. Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw.
 • Hammersley, Martyn i Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Tłum. S. Dymczyk. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Hochschild, Arlie R. 1983. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press (przekład polski: 2009. Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Tłum. J. Konieczny. Warszawa: WN PWN).
 • Kamiński, Marek, M. 2006. Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Mead, George H. 1934. Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: University of Chicago Press.
 • Miszewski, Kamil. 2007. Kiedy badacz jest tajnym agentem. O postrzeganiu niejawnej obserwacji uczestniczącej jako etycznie problematycznej, metodach badań ilościowych, zakulisowych wymiarach życia społecznego i ich związku ze wszystkim tym, o czym przed chwilą. „Przegląd Socjologii Jakościowej” T. III, 2: 33–59.
 • Moczydłowski, Paweł. 2002. Drugie życie więzienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Mucha, Janusz. 1992. Cooley. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Piotrowski, Andrzej. 1985. Osobowość a tożsamość. O pewnej tendencji we współczesnej socjologii interakcji. „Folia Sociologica” nr 12.
 • Polaczuk, Paweł. 2011. O racjonalności działania w ujęciu Maksa Webera. „Studia Warmińskie” 48: 9–21.
 • Rembowski, Józef. 1993. Zarys historii badań nad empatią. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy” z. 9: 17–30.
 • Schütz, Alfred. 1982. Collective Papers. The Problem of Social Reality. Vol. I. Hingham, USA: Kluwer Boston Inc.
 • Shazia, Ashraf, Khalid Shazia i Ahmed Firoza. 2014. A Study of Emotional Empathy and Delinquency. „European Scientific Journal”, special edition, s. 385–395.
 • Simmel, George. 1955. Conflict, The Web of Group Afiliations. Tłum. R. Bendix. Glencoe: Free Press.
 • Simpson, Douglas i Mike Sacken. 2014. The Sympathetic-and-Empathetic Teacher: A Deweyan Analysis. „Journal of Philosophy & History of Education” vol. 64, nr 1: 1–20.
 • Strayer, Janet. 1990. Affective and Cognitive Perspectives on Empathy. W: N. Eisenberg i J. Strayer (red.). Empathy and its Development. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Szacki, Jerzy. 2003. Historia myśli socjologicznej (wydanie nowe). Warszawa: WN PWN.
 • Thompson, Ross A. 1990. Empathy and Emotional Understanding: The Early Development of Empathy. W: N. Eisenberg i J. Strayer (red.). Empathy and its Development. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Turner, Jonathan H. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Tłum. G. Woroniecka, J. Szmatka, A. Manterys, A. Mościskier, K. Wysieńska, E. Zakrzewska-Manterys, M. Bucholc i Z. Karpiński. Warszawa: WN PWN.
 • Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Tłum. D. Lachowska. Warszawa: WN PWN.
 • Wilczek-Rużycka, Ewa. 2008. Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Ziółkowski, Marek. 1981. Znaczenie, interakcja, rozumienie. Warszawa: WN PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3737a238-119d-4a39-ac6c-6ad2a6aaff75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.